ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1429/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾNNĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báochí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lýquy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định mức chiphí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xãhội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKHĐT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mứcchi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩmchủ yếu;

Xét đề nghị của Giám đốc SởThông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 44/TTr-STTTT ngày 23/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt "Quyhoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm2030" với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu Quy hoạch

- Báo chí phát triển đảm bảo phụcvụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và công tác tuyên truyền cácchủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với đông đảo ngườidân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địaphương một cách có hiệu quả.

- Đảm bảo cho báo chí ngày càngphục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ thông tin, nâng cao chất lượng đời sống vănhóa, tinh thần của nhân dân. Giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng thông tinbáo chí giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùngxa.

- Bảo đảm đến năm 2020, tỉnh BìnhPhước có một nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, có đủ khả năng đáp ứng nhucầu thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, có khả năngliên kết trong nước và quảng bá hình ảnh, lợi thế tiềm năng của tỉnh ra khu vựcvà quốc tế.

- Phân tách nội dung thông tin báochí phục vụ nhiệm vụ chính trị, công ích, nhiệm vụ phục vụ cho vùng đồng bàodân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn với nội dung thông tin khác nhằm từngbước tự chủ về kinh tế trong hoạt động báo chí.

- Thông qua Quy hoạch này để nângcao chất lượng nội dung thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh; bảo đảm mỗi sảnphẩm báo chí, mỗi loại hình báo chí có bản sắc riêng, khẳng định vị trí chỗđứng trong xã hội và độc giả, phù hợp với nhu cầu thông tin địa phương, qua đónâng cao đời sống tinh thần của người dân tại địa phương.

2. Nội dung chính của Quy hoạch

2.1. Báo in

- Lộ trình phát triển

- Kỳ phát hành, số lượng, số trang

- Nội dung báo in

- Phạm vi phục vụ báo in trong tỉnh

- Quy hoạch nguồn nhân lực

- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất

2.2. Phát thanh - Truyền hình

a) Đài Phát thanh và Truyền hìnhBình Phước

- Thời lượng

- Chất lượng, nội dung chương trình

- Công nghệ, thiết bị sản xuấtchương trình

- Truyền dẫn phát sóng

- Nguồn nhân lực

- Nguồn tài chính

- Phương tiện thu xem

b) Đài Truyền thanh - Truyền hìnhcác huyện, thị xã

- Thời lượng chương trình

- Nội dung chương trình

- Hạ tầng cơ sở

- Kinh phí

- Mô hình tổ chức, nguồn nhân lực

- Trạm truyền thanh xã

- Truyền hình trả tiền.

c) Báo điện tử

- Số lượng

- Nội dung thông tin

- Mô hình tổ chức và nguồn nhân lực

- Hạ tầng kỹ thuật và sản xuất nộidung

- Tài chính.

d) Quản lý Nhà nước về báo chí

- Tham mưu xây dựng các văn bản quyphạm pháp luật điều chỉnh về hoạt động báo chí theo hướng đồng bộ; sửa đổi, bổsung các văn bản còn thiếu, không phù hợp, đặc biệt là các văn bản điều chỉnhvề phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử.

- Tham mưu xây dựng cơ chế tàichính phù hợp để phát triển mạng lưới báo chí, in, phát thanh - truyền hình vàthông tin điện tử, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí tiếp cận với nền báochí hiện đại của đất nước, trong khu vực, trên thế giới, qua đó học tập kinhnghiệm, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của tỉnh.

- Bổ sung biên chế, củng cố và nângcao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về báo chí.

- Bổ sung kinh phí, trang thiết bịchuyên ngành để kiểm soát thông tin báo chí.

- Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra, và xử lý vi phạm trên lĩnh vực báo chí.

Điều 2. Những giải pháp chủ yếunhằm thực hiện Quy hoạch

1. Giải pháp về xây dựng đổi mới cơchế chính sách

2. Giải pháp về đổi mới tổ chức bộmáy

3. Giải pháp về phát triển nguồnnhân lực

4. Giải pháp về công nghệ

5. Giải pháp về hợp tác quốc tếtrên lĩnh vực báo chí

6. Giải pháp huy động nguồn vốnthực hiện Quy hoạch.

Điều 3. Tổ chức thực hiện Quyhoạch

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức triển khai và theo dõiviệc thực hiện Quy hoạch. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội vàsự phát triển của báo chí, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp.

- Giới thiệu, quảng bá các dự án ưutiên trong các dịp mời gọi, xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư trên lĩnh vực báochí.

- Làm đầu mối, phối hợp với các cơquan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Quyhoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBNDtỉnh các giải pháp bổ sung thực hiện Quy hoạch (ngoài những giải pháp đã đượcnêu trong Quy hoạch).

- Báo cáo, phối hợp với các Vụ,Viện chuyên môn thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc theo dõi và chỉđạo các đơn vị thực hiện Quy hoạch;

- Tham mưu UBND tỉnh cơ chế, chínhsách để hoạt động báo chí phát triển đúng pháp luật, đúng định hướng, góp phầntuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, đóng góp tích cực phục vụ sựnghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành,Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị khác có liên quan thực hiện cácĐề án trong Quy hoạch.

- Hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp vớicác đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí triển khai thực hiện Quy hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Quy hoạch được phê duyệt,chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quanbáo chí của tỉnh và các đơn vị có liên quan tính toán, cân đối, huy động kinhphí từ nhiều nguồn khác nhau để xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, đảmbảo triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình thuộc ngân sách tỉnhđạt hiệu quả.

3. Sở Tài chính

Căn cứ Quy hoạch được phê duyệt,chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan cân đốingân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các dự án, đề án,chương trình thuộc ngân sách tỉnh hỗ trợ.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Quy hoạch được phê duyệt,tham mưu bố trí quỹ đất hợp lý để xây dựng các hạng mục trong Quy hoạch theođúng quy định và phù hợp với yêu cầu quản lý báo chí trong tình hình mới.

5. Các sở ban ngành, các đơn vịkhác có liên quan

- Có trách nhiệm phối hợp với SởThông tin và Truyền thông thực hiện Quy hoạch được phê duyệt theo chức năng,nhiệm vụ được giao, theo đó chú trọng:

+ Phối hợp thu hút và triển khaithực hiện các nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh.

+ Phối hợp tham mưu UBND tỉnh xâydựng, ban hành cơ chế, chính sách giúp cho các cơ quan báo chí nhằm nâng caohiệu quả hoạt động, phục vụ ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao.

+ Đảm bảo cung cấp thông tin chocác cơ quan báo chí, xây dựng một cơ chế thông tin công khai, minh bạch.

+ Phối hợp với các cơ quan báo chítriển khai các hoạt động nhằm đưa thông tin đến với đông đảo người dân trêntoàn tỉnh, hỗ trợ sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểusố, vùng kinh tế khó khăn.

- Cung cấp thông tin trên bản tin,trang thông tin điện tử đúng quy định.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã

Căn cứ vào Quy hoạch được phê duyệtđể:

- Kiện toàn bộ máy tổ chức ĐàiTruyền thanh - Truyền hình cấp huyện.

- Kiện toàn Phòng Văn hóa - Thôngtin cấp huyện.

- Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước và các đơn vị có liênquan trong việc thực hiện các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia đưa thôngtin về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

- Tăng cường công tác quản lý vànâng cao chất lượng nội dung thông tin tại các Trạm Truyền thanh cơ sở.

- Phối hợp với các đơn vị liên quantổ chức triển khai các nội dung khác có liên quan trong Quy hoạch.

7. Các cơ quan, đơn vị hoạt độngtrên lĩnh vực báo chí

Các cơ quan, đơn vị hoạt động trênlĩnh vực báo chí của tỉnh căn cứ Quy hoạch được phê duyệt để xây dựng chiếnlược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của cơ quan, đơn vị phù hợp với địnhhướng phát triển của ngành, chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hộitỉnh, góp phần thiết thực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nóichung và phát triển báo chí nói riêng.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông và các cơ quan, đơn vị liên quan đầu tư phát triển sự nghiệp báo chí.

Điều 4. Các ông (bà): Chánhvăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các cơquan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vịliên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Như Điều 4;
- LĐVP, các Phòng, TT.TH-CB;
- Lưu: VT (Ng.QĐ07).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong