BỘ QUỐC PHÒNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/2002/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG THỰCHIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊNCHỨC QUỐC PHÒNGLÀM VIỆC TẠI CÁC PHÂN KHO DỰ TRỮ QUỐC GIA, KHO DỰ TRỮ CHIẾN LƯỢC QUỐC PHÒNGTRONG QUÂN ĐỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001;

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtngày 12 tháng 11 năm 1996;

- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 5 tháng 7 năm1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của BộQuốc phòng;

Sau khi đã có ý kiến thỏa thuận tại công văn 3171/BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; công văn số 10010/TC-VP ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính và công văn số 210/BNV-TL ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Nội vụ về việc áp dụng phụ cấp trách nhiệm;

Theo đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Áp dụng phụ cấp trách nhiệm đối vớiquân nhân, công nhân viên chức quốc phòng làm việc tại các phan kho dự trữ quốcgia, kho dự trữ cấp chiến lược, phân kho dự trữ chiến lược thuộc các kho cấpchiến dịch trong quân đội như sau:

1. Mức 0,3 so với mức lương tối thiểu đối với:

- Đội trưởng: Đội kho, đội bảo quản, đội vậnchuyển bốc xếp làm việc tại kho bom, mìn, đạn dược, kho hóa chất quân sự, khoxăng dầu, mỡ tổng hợp, kho tên lửa, máy bay thuộc các kho dự trữ chiến lượcquốc phòng trong quân đội,

- Phân kho trưởng, Trưởng kho, thủ kho, tổ trưởngtổ bảo quản làm việc tại các phân kho dự trữ quốc gia.

2. Mức 0,2 so với mức lương tối thiểu đối với:

- Cấp phó của các chức danh đội trưởng nêu tại khoản1 Điều này;

- Đội trưởng: Đội kho, đội bảo quản, đội vận chuyểnbốc xếp làm việc tại kho dự trữ chiến lược còn lại,

- Phân kho trưởng, Trưởng kho, thủ kho, tổ trưởngtổ bảo quản, tổ trưởng tổ bảo vệ làm việc tại các kho bom, mìn, đạn dược, khohóa chất quân sự, kho xăng dầu, mỡ tổng hợp, kho tên lửa, máy bay thuộc kho dựtrữ chiến lược quốc phòng và phân kho dự trữ chiến lược thuộc kho cấp chiếndịch (theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu).

- Tổ trưởng tổ bảo vệ, nhân viên chuyên môn kỹ thuậtlàm nhiệm vụ bảo quản, sửa chữa, lực lượng vận chuyển bốc xếp làm việc tại cácphân kho dự trữ quốc gia trong quân đội.

3. Mức 0,1 so với mức lương tối thiểu đối với:

- Phân kho trưởng, trưởng kho, thủ kho, tổ trưởngtổ bảo quản, tổ trưởng tổ bảo vệ làm việc tại kho dự trữ cấp chiến lược và phânkho dự trữ chiến lược thuộc kho cấp chiến dịch (theo quy định của Bộ Tổng Thammưu) không thuộc các mặt hàng, chủng loại quy định tại điểm 3 khoản 2 Điều này.

- Nhân viên chuyên môn kỹ thuật làm nhiệm vụ bảoquản, sửa chữa, lực lượng vận chuyển bốc xếp làm việc tại các kho dự trữ chiến lược,phân kho dự trữ chiến lược vận chuyển bốc xếp làm việc tại các kho dự trữ chiếnlược, phân kho dự trữ chiến lược thuộc kho cấp chiến dịch (theo quy định của BộTổng Tham mưu).

- Lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ tại các kho dự trữchiến lược quốc phòng.

Điều 2. Các đối tượng nêu tại Điều 1 Quyếtđịnh này đang hưởng phụ cấp chức vụ thì không hưởng phụ cấp trách nhiệm nóitrên, trường hợp mức phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn mức quy định trên thìđược cộng thêm phần chênh lệch để bằng mức phụ cấp trách nhiệm nói trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01/10/2002; những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãibỏ.

Điều 4. Các đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Nguyễn Văn Rinh