HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 143-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI VÀ ĐỔI TÊN XÃ THUỘC HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việcđiều chỉnh địa giới và đổi tên xã thuộc huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Chia xã Long Thành thành các xãLong Thành Bắc, Long Thành Trung, Long Thành Nam và thị trấn Hòa Thành.

Xã Long Thành Bắc gồm có các thônLong Tân, Long Thới, Long Mỹ và Long Đại.

Xã Long Thành Trung gồm có các thônLong Kim, Long Thới, Long Trung và Long Chí.

Xã Long Thành Nam gồm có các thônLong Hải, Long Bình, Long Khương, Long Yên và Long Chi.

Thị trấn Hòa Thành gồm có các khómLong Hoa, Long Thúy và Long Vân.

2. Chia xã Hiệp Ninh thành xã HiệpNinh và xã Hiệp Tân.

Xã Hiệp Ninh gồm có các thôn HiệpBình, Hiệp Lễ, Hiệp Nghĩa và Hiệp Thạnh.

Xã Hiệp Tân gồm có các thôn HiệpTrường, Hiệp Hòa, Hiệp An, Hiệp Long và Hiệp Định.

3. Chia xã Ninh Thạnh thành xã NinhThạnh và xã Ninh Sơn.

Xã Ninh Thạnh gồm có các thôn NinhPhước, Ninh Lợi và Ninh Hòa.

Xã Ninh Sơn gồm có các thôn NinhTân, Ninh Trung, Ninh Lộc và Ninh Thọ.

4. Chia xã Trường Hòa thành xãTrường Hòa, xã Trường Đông và xã Trường Tây.

Xã Trường Hòa gồm có các thônTrường Thọ, Trường Cửu, Trường Xuân và Trường Thiện.

Xã Trường Đông gồm có các thônTrường Lưu, Trường Phú, Trường Đức và Trường Ân.

Xã Trường Tây gồm có các thônTrường Phước, Trường Lộc, Trường Huệ và Trường An.

5. Xã Suối Vàng Cạn đổi tên thànhxã Tân Bình.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhTây Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG VÀ PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân