ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 19 tháng 01 năm 201 6

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/N Đ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt tỉnh Bình Phước;

Thực hiện Kết luận của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại Biên bản số 45-BB/BCS ngày 31/12/2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở NI vụ tại Tờ trình số 2404/TTr-SNV ngày 31/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc STài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước (sau đây viết tắt là Chi cục) trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Phòng Đăng ký đất đai, Phòng Giá đất và Giải tỏa bồi thường,Phòng Quy hoạch – Kế hoạch thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hiện nay và Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám (được thành lập theo Quyết định số 11/ 2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 Quản lý đất đai thực hiện.

Trụ sở của Chi cục: Tạm thời đt tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2.

1. Chi cục là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Chi cục chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường vnhiệm vụ, quyn hạn, t chc và biên chế; đng thời chịu sự hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tng cục Quản lý Đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và đưc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

4. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Chi cục theo quy định của pháp lut, đảm bảo Chi cục hoạt động có hiệu quả.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Chi Cục:

- Chi cục có Chi Cục trưởng và không quá hai (02) Phó Chi Cục trưởng;

- Chi Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Svà trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi Cc trưởng và trước pháp lut về lĩnh vc công tác đưc phân công;

- Việc bnhiệm, bnhiệm lại, min nhiệm, điu động, khen thưởng,kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hin chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng và Phó Chi Cục trưởng được thc hiện theo quy định của pháp luật theo phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước đã được UBND tỉnh ban lành.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

- Phòng Quy hoạch – Kế hoạch;

- Phòng Định giá đất.

2. Biên chế:

Biên chế công chức của Chi cục được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Nội vụ: (05 bản);
- S Tài chính;
- LĐVP;
- Lưu VT, P: NC.(H-TCBC02) 12/01

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Trai