THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 143-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÊN ĐẠI HỌC CHO VIỆN KHOA HỌC NGÂN HÀNG
(Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Quyết định số 224/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước.
Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 651/NHNN ngày 20 tháng 11 năm 1995); Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 455/SĐH ngày 23 tháng 1 năm 1996); Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (công văn số 229/TCCBKH ngày 1 tháng 2 năm1996),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Điều 2.- Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học Ngân hàng.

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Khánh

(Đã ký)