ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1431/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝQUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCKẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số: 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chínhphủ về Quỹ Bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số: 1486/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và Quychế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương;

Căn cứ Thông tư số: 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của BộTài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộtheo đầu phương tiện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày27/12/2012 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quảnlý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông báo số: 745-TB/TU ngày 23/8/2013 của Thườngtrực Tỉnh ủy Bắc Kạn về nhân sự tham gia Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộtỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1247/TTr-SNV ngày12/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kạn, cụ thểnhư sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Lý Thái Hải, Phó Chủ tịch UBNDtỉnh.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Lăng Văn Hòa, Giám đốc Sở Giaothông Vận tải.

3. Các Ủy viên:

3.1. Bà Hoàng Thu Trang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3.2. Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Tài chính.

3.3. Ông Đào Kiên Cường, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

3.4. Ông Nguyễn Trung Hậu (Ủy viên Thường trực).

Điều 2. Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh hoạt động theo chế độ kiêmnhiệm và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quảnlý Quỹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tàichính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Thủ trưởng cácđơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường