BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1435/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTG NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Chỉ thị số 08-CT/TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Hội Luật gia Việt Nam (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTG NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1435/QĐ-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới (sau đây gọi là Chỉ thị số 08/CT-TTg ) nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp về vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam; về vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp trong việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg .

2. Xác định đầy đủ, toàn diện và kịp thời tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao cho Bộ Tư pháp theo nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg ; phân công cụ thể trách nhiệm và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Bộ Tư pháp theo nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg .

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, quán triệt nội dung của Chị thị số 08/CT-TTg

a) Phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam nói chung và Chi hội luật gia Bộ Tư pháp nói riêng đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ để động viên, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội luật gia Bộ Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Ban chấp hành Chi hội luật gia Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ thực hiện.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

b) Phổ biến, quán triệt các yêu cầu và nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 08/CT-TTg .

- Đơn vị thực hiện: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

2. Đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội luật gia Việt Nam theo Chỉ thị số 08/CT-TTg

Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp và của đơn vị, đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội luật gia Bộ Tư pháp trong các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, cụ thể như sau:

a) Đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý, tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học pháp lý chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ thực hiện.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

b) Đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong hoạt động xây dựng pháp luật (tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập; tham gia góp ý các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia tư vấn, phản biện xã hội, tham gia thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật).

- Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

c) Đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

d) Đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong hoạt động tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước.

- Đơn vị thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật quốc tế thực hiện.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

đ) Đề xuất và thực hiện các biện pháp tạo điều kiện để Hội Luật gia Việt Nam tham gia tích cực trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án xã hội hóa trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị thực hiện: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

3. Về việc củng cố và phát triển tổ chức của Chi hội luật gia Bộ Tư pháp

a) Tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ có đủ điều kiện và nguyện vọng gia nhập Hội Luật gia Việt Nam tham gia Hội Luật gia Việt Nam theo quy định tại Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; phát huy vai trò và huy động sự tham gia của Chi hội luật gia trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

b) Lựa chọn, bố trí các luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình và có đủ tiêu chuẩn để giới thiệu làm cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và hội viên.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Chi hội luật gia Bộ Tư pháp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

c) Nghiên cứu hỗ trợ về kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác cho hoạt động Chi hội luật gia của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và Chi hội luật gia Bộ Tư pháp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

4. Tổ chức sơ kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg

a) Chủ trì, phối hợp với Chi hội luật gia Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đánh giá hàng năm về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Bộ Tư pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và Chi hội luật gia Bộ Tư pháp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

b) Phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và Chi hội luật gia Bộ Tư pháp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị thuộc Bộ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội luật gia Bộ Tư pháp trong các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan bố trí kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch đã đề ra theo quy định của pháp luật./.