ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1435/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHNỘI DUNG HOẠT ĐỘNG C1BK.5.2 THUỘC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 DỰ ÁN PHÁT TRIỂNDU LỊCH BỀN VỮNG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 38/2013/NĐ-CP ngày23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số: 312/QĐ-UBND ngày 12/3/2013của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 dự án Phát triển Dulịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng;

Xét đề nghị của Ban Thực hiện dự án Phát triểnDu lịch Mê Kông tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số: 201/CV-DAMKBK ngày 28/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung hoạt động Trạmbiến áp Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa (Số hiệu hoạt động: C1BK.5.2)thuộc Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùngsông Mê Kông mở rộng như biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2.Quyết định này điều chỉnh cho Quyếtđịnh số: 312/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạchhoạt động năm 2013 của dự án. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tạiQuyết định số: 312/QĐ-UBND.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạcNhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Giám đốc Ban Thực hiện dự án Phát triển Dulịch Mê Kông tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

BIỂU ĐIỀU CHỈNHNỘI DUNG HOẠT ĐỘNG C1BK.5.2 THUỘC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

Dự án Phát triểnDu lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

(Ban hành kèmtheo Quyết định số: 1435/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Nội dung hoạt động đã phê duyệt tại Quyết định số: 312/QĐ-UBND ngày 12/3/2013

Nội dung điều chỉnh

Số hiệu HĐ

Tên hoạt động

Ngân sách Hoạt động (USD)

Hình thức Đấu thầu

Tên hoạt động

Ngân sách Hoạt động

(USD)

Hình thức Đấu thầu

Tổng

Vốn ADB

Vốn VN

Tổng

Vốn ADB

Vốn VN

01

C1BK.5.2

Trạm biến áp Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa

82.500

75.000

7.500

NCB

Xây lắp Trạm biến áp Trung Tâm thông tin và Giao lưu văn hóa

46.393

42.175

4.218

Shopping

Thiết bị Trạm biến áp Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa

30.298

27.544

2.754

Shopping