ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1435/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTGIÁ ĐẤT Ở ĐỂ BỒI THƯỜNG, GPMB CHO CÁC HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỤT LÚN TẠI TỔ 1,TỔ 3 KHU 1 PHƯỜNG HÀ LẦM THÀNH PHỐ HẠ LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003; Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghịđịnh số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1944/TTr /TC-QLG ngày 24/5/2013 (văn bản đến UBND tỉnh ngày 30/5/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất ở để bồithường, GPMB cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sụt lún tại tổ 1, tổ 3 khu 1phường Hà Lầm thành phố Hạ Long với các nội dung sau:

1. Giá đất: Phường Hà Lầm (Mục 1.3 - Đường 336 -Đoạn từ đường vào Văn phòng mỏ Hà Lầm đến giáp Hà Trung) như sau.

- Khu vực bám mặt đường chính, giá: 8.600.000đồng/m2.

- Khu vực bám mặt đường nhánh có chiều rộng từ3m trở lên, giá: 3.500.000 đồng/m2.

- Khu vực bám mặt đường nhánh có chiều rộng từ2m đến dưới 3m, giá: 1.750.000 đồng/m2.

Khu vực bám mặt đường nhánh (ngõ) có chiều rộngnhỏ hơn 2m, giá đồng/m2.

2. Điều kiện áp dụng: Giá đất ở nêu trên được ápdụng để thực hiện bồi thường GPMB đối với các hộ dân bị thu hồi đất ở, làm căncứ xác định giá đất hỗ trợ đối với đất vườn ao liền kề đất ở. Áp dụng cho toànbộ các hộ dân bị thu hồi đất ở, đất vườn ao liền kề bị ảnh hường bởi sụt lúntại tổ 1, tổ 3 khu 1 phường Hà Lầm thành phố Hạ Long.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành