ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1436/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC TIỂU DỰ ÁN NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG VÙNG SẢNXUẤT CHÈ VÀ RAU AN TOÀN THUỘC DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN SẢN PHẨM NÔNGNGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầuvà lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-BNN-KH ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể Dự án Nâng cao chất lượng,an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học;

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kếhoạch tổng thể dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và pháttriển chương trình khí sinh học;

Căn cứ văn bản số 1265/DANN-QSEAP ngày 29/5/2013 và văn bản số 1288/DANN-QSEAP ngày 30/5/2013 củaBan quản lý dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và pháttriển chương trình khí sinh học Trung ương về việc thông báo ý kiến không phảnđối của ADB về đề xuất các tiểu dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 161/TTr-KHĐT-XDTĐ ngày 25/7/2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạchđấu thầu các tiểu dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất chè và rau an toànthuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triểnchương trình khí sinh học tỉnh Lâm Đồng với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng mức đầu tư: 65.409 triệuđồng;

2. Phần công việc đã thực hiện:3.720 triệu đồng

- Chi phí tư vấn lập báo cáo kinhtế kỹ thuật các tiểu dự án;

- Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽvà dự toán;

- Chi phí thẩm định báo cáo kinh tếkỹ thuật.

3. Phần công việc không thực hiệnđấu thầu: 3.674,038 triệu đồng.

- Chi phí khác;

- Chi phí dự phòng;

4. Phần công việc thực hiện đấuthầu: 58.014,962 triệu đồng.

a) Tổng số gói thầu: 05 gói thầu.

- Gói thầu số 01: Nâng cấp cơ sở hạtầng vùng sản xuất chè an toàn xã B'Lá, huyện Bảo Lâm và nâng cấp cơ sở hạ tầngvùng sản xuất chè an toàn xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc (số 01/XL-LĐ );

- Gói thầu số 02: Nâng cấp cơ sở hạtầng vùng sản xuất rau an toàn xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương; nâng cấp cơ sở hạtầng vùng sản xuất rau an toàn xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng và nâng cấp cơ sởhạ tầng vùng sản xuất rau an toàn xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt (số 02/XL-LĐ );

- Gói thầu số 03: Tư vấn giám sátgói thầu số 01;

- Gói thầu số 04: Tư vấn giám sátgói thầu số 02;

- Gói thầu số 05: Bảo hiểm côngtrình.

b) Giá gói thầu, nguồn vốn, hìnhthức lựa chọn nhà thầu, thời gian tổ chức đấu thầu, hình thức hợp đồng và thờigian thực hiện hợp đồng của các gói thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Phương thức đấu thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

ADB

Đối ứng

Gói thầu số 1

18.664

16.797,6

1.866,4

Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)

Tháng 9 năm 2013

Theo đơn giá

01 túi hồ sơ

06 tháng

Gói thầu số 2

37.853

34.067,7

3.785,3

Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)

Tháng 9 năm 2013

Theo đơn giá

01 túi hồ sơ

12 tháng

Gói thầu số 3

468,727

468,727

Chỉ định thầu

Tháng 9 năm 2013

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo tiến độ thi công

Gói thầu số 4

907,722

907,722

Chỉ định thầu

Tháng 9 năm 2013

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo tiến độ thi công

Gói thầu số 5

121,513

121,513

Chỉ định thầu

Tháng 9 năm 2013

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo tiến độ thi công

Tổng cộng

58.014,962

50,865,3

7.149,662

Điều 2. Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn căn cứ kế hoạch đấu thầu được duyệt, quy định của phápluật hiện hành về đấu thầu và quy định của dự án để tổ chức thực hiện theo đúngquy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án Nâng caochất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinhhọc tỉnh và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thihành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- BQL các DANN - Bộ NN&PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S