ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1436/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰCHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰCTHUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thựchiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệpcông lập và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP vàThông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi,bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 17 tháng12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 1685/STC-HCSN ngày 25 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệmvề tài chính cho 07 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môitrường cho cả giai đoạn 2013-2015. Danh sách cụ thể như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Kinh phí ngân sách cấp bảo đảm chi hoạtđộng thường xuyên năm 2013 (năm đầu thời kỳ ổn định) và cho cả giai đoạn 2013-2015của các đơn vị là 2.315 triệu đồng/năm. Mức ngân sách cấp và phân loại cụ thểtừng đơn vị sự nghiệp như Phụ lục kèm theo.

Căn cứ vào phân loại đơn vị sự nghiệp trên và kinhphí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm chi hoạt động thường xuyên, thủ trưởng cácđơn vị sự nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về tài chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốccác Sở: Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nướcTỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp cótên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊSỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ,TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH.
(Kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của Chủ tịch UBND Tỉnh)

Đơn vị tính: Triệuđồng.

Số TT

Tên và phân loại đơn vị sự nghiệp

Kinh phí ngân sách cấp

Ghi chú

I

Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

0

1

Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên Môi trường.

0

II

Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

1.184

1

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

866

2

Trung tâm quan trắc môi trường.

318

II

Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

1.131

1

Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên môi trường.

506

2

Trung tâm phát triển quỹ đất.

625

Tổng cộng

2.315