ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1436/QĐĐC-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2015/QĐ-UBND NGÀY 25/5/2015 CỦA UBND TỈNHVỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁCXÃ, TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2012/QĐ-UBND NGÀY 07/6/2012 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

UBND tỉnh đính chínhQuyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sungquy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trênđịa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày07/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai, như sau:

Tại Điều 2 của quyết địnhđã ghi:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kýban hành, các nội dung khác của quy định mứcchi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợptác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnhban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnhĐồng Naivẫn giữ nguyên giá trị pháplý.”

Nay sửa lại là:

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, các nộidung khác của quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổhợp tác trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.”

Quyết định nàylà một bộ phận cấu thành của Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 củaUBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc