UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1437/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ 30 (BA MƯƠI) THỦ TỤC HÀNHCHÍNH MỚI BAN HÀNH, 11 (MƯỜI MỘT) THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, 07(BẢY) THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNGNGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁINGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 15/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua phương ánđơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên tại tờ trình số 1140/TTr-SNN ngày 01/7/2013 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 30(ba mươi) thủ tục hành chính mới ban hành, 11 (mười một) thủ tục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung, 07 (bảy) thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (Có Phụlục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban,ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cánhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (T/h);
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Đ/c Nam - PTP KT ngành;
- Lưu: VP, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN