BỘ TƯ PHÁP

----------------

Số: 1438/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Mẫu Chứng chỉ và quy định chi tiết chứng chỉ tốt nghiệp

đào tạo các chức danh tư pháp

----------------------------­­­­

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 23/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Tổ chức cán bộ và Giám đốc Học viện Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu Chứng chỉ và quy định chi tiết chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo các chức danh tư pháp.

Điều 2. Việc in ấn và quản lý phôi chứng chỉ được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-BTP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Điều 3.Quyết định này thay thế Quyết định số 503/QĐ-BTP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành mẫu Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo các chức danh tư pháp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ và Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thi hành);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Hà Hùng Cường

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?