ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNGNGHỆ ĐỢT 2 NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy địnhquản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kếhoạch kinh tế - xã hội năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoahọc và Công nghệ tại Tờ trình số 29/TTr-SKHCN ngày 29/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạchkinh phí thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2013 (kèmtheo danh mục).

Điều 2. Giao Sở Khoa học vàCông nghệ hướng dẫn và triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quyết địnhsố 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quảnlý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng. Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức và phân bổ dự toán kinhphí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhànước tại tỉnh Lâm Đồng và các quy định hiện hành có liên quan của cấp có thẩmquyền trong việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí từ nguồn ngânsách nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quancăn cứ Quyết định thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

DANH MỤC

CÁCĐỀ TÀI DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ủyban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Stt

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì thực hiện

Kinh phí(Triệu đồng)

Ghi chú

Tổng kinh phí

Kế hoạch năm 2013

1

Lai tạo giống bò thịt cao sản thích hợp với điều kiện chăn nuôi tại tỉnh Lâm Đồng

Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

720

190

2

Nghiên cứu giải pháp công nghệ rút ngắn thời gian sấy và tiết kiệm năng lượng trong sấy gỗ

Trường Đại học Lâm nghiệp Cơ sở 2

580

380

3

Tuyển chọn một số loài cây Thông Caribe, Bạch tùng và Thông năm lá bổ sung tập đoàn cây trồng rừng kinh tế tại Lâm Đồng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

540

142

4

Hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

320

145

5

Nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác và sử dụng cây Đảng sâm (Codonopsis javanica) tại Lâm Đồng làm dược liệu

Trung tâm Sâm, Dược liệu Tp Hồ Chí Minh

775

250

6

Phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong việc củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực II

256

118

Cộng

3.191

1.225