ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BẠCH THÔNG
HẠNG MỤC: CHỐNG MỐI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm2005;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình; Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ vềsửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14tháng 12 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý chất lượng côngtrình; Nghị định số: 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửađổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộcnguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kếtquả thẩm tra quyết toán số: 75/BC-STC ngày 28 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoànthành

- Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa huyện Bạch Thông.

- Hạng mục: Chống mối.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông.

- Địa điểm: Thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thông.

- Thời gian bắt đầu: Ngày 15/7/2006.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 02/6/2007.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

Đơnvị: Đồng

Nguồn vốn đầu tư hạng mục CT

Được duyệt

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng cộng

641.458.000

606.917.000

34.541.000

- Vốn Ngân sách NN

(Trái phiếu Chính phủ)

641.458.000

606.917.000

606.917.000

34.541.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơnvị tính: Đồng

Nội dung

Dự toán hạng mục được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số:

676.057.545

641.458.000

- Chống mối

676.057.545

639.958.000

- Chi phí khác

0

1.500.000

3. Chi phí đầu tư được phépkhông tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thànhqua đầu tư:

Đơnvị tính: Đồng

Nội dung

Chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

641.458.000

1. Tài sản cố định

641.458.000

2. Tài sản lưu động

0

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư hạng mục công trình bằng nguồnNSNN với số tiền là 641.458.000đ.

-Tổng các khoản công nợ tính đếnngày lập báo cáo quyết toán:

Số vốn đã thanh toán: 606.917.000đồng.

Nợ phải thu: 0 đồng.

Nợ phải trả: 34.541.000 đồng(Trong đó: Công ty TNHH Trừ mối - Khử trùng 33.041.000 đồng; Sở Tài chính1.500.000 đồng).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếpnhận tài sản: Bệnh viện Đa khoa huyện Bạch Thông có trách nhiệm tiếp nhận, tổchức quản lý và ghi tăng giá trị tài sản cố định đầu tư bằng nguồn vốn NSNN là641.458.000đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liênquan: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thanh toán dứtđiểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tàichính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BạchThông, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bạch Thông và Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân