THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1439/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tờ trình số 7231/TTr-EVN-TĐTT ngày 18 tháng 08 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1357/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 21 tập thể và 25 cá nhân thuộc Tập đoàn Điệnlực Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phầnvào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tậpđoàn Điện lực Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và cáctập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 25 tháng10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Công ty cổ phần Chế tạoThiết bị điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

02. Điện lực Quảng Bình, Công tyĐiện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

03. Chi nhánh điện Quảng Ninh,Điện lực Quảng Bình, Công ty Điện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

04. Điện lực Thừa Thiên Huế,Công ty Điện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

05. Trạm biến áp 220KV Đồng Hới,Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

06. Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

07. Điện lực Bến Tre, Công tyĐiện lực 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

08. Phòng Thanh tra, Công tyĐiện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

09. Phòng Tổ chức Lao động, Côngty Điện lực thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

10. Phòng Kinh doanh Điện năng,Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

11. Trung tâm Điều độ và Thôngtin, Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

12. Điện lực Sóc Sơn, Công tyĐiện lực thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

13. Điện lực Cầu Giấy, Công tyĐiện lực thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

14. Điện lực Gia Định, Công tyĐiện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

15. Trung tâm Viễn thông-Côngnghệ thông tin, Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực ViệtNam;

16. Đội Truyền tải điện Ba Đồn,Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

17. Đội Truyền tải điện Huế,Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

18. Đội Truyền tải điện QuảngNgãi, Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

19. Trạm Biến áp 110KV Mộ Đức, Truyềntải điện Quảng Ngãi, Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

20. Đội Truyền tải điện Kon Tum,Truyền tải điện Kon Tum-Gia Lai, Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lựcViệt Nam;

21. Chi nhánh điện Khu vực 1,Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lựcViệt Nam;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.

22. Ông Nguyễn Văn Tiệp, Chủtịch Công đoàn Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Điệnlực Việt Nam;

23.Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởngphòng Kinh doanh Điện năng và Điện nông thôn, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điệnlực Việt Nam;

24. Ông Lê Thanh Minh, Chủ tịchkiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Tậpđoàn Điện lực Việt Nam;

25. Ông Phạm Văn Chính, Giám đốcĐiện lực Lạng Sơn, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

26. Ông Hoa Xuân Lan, Phó Giámđốc Điện lực Nghệ An, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

27. Ông Phạm Văn Lập, Phó Giámđốc Điện lực Nghệ An, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

28. Ông Bùi Quang Vượng, PhóGiám đốc Điện lực Quảng Ninh, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

29. Ông Đỗ Phúc Sần, Chủ tịchCông đoàn Điện lực Quảng Ninh, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

30. Ông Mai Trung Thuỷ, Giám đốcĐiện lực Bắc Giang, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

31. Ông Đỗ Ngọc Ánh, Chủ tịchCông đoàn Điện lực Bắc Giang, Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

32. Ông Trần Minh Dương, PhóGiám đốc Xí nghiệp điện Cao thế miền Nam, Công ty Điện lực 2, Tập đoàn Điện lựcViệt Nam;

33. Ông Trần Đình Thanh, Giámđốc Công ty Điện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

34. Ông Huỳnh Văn Nhì, Phó Giámđốc Điện lực Quảng Ngãi, Công ty Điện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

35. Ông Hồ Văn Chỉnh, Chánh Vănphòng Công ty Điện lực 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

36. Ông Trịnh Tuấn Sơn, TrưởngTruyền tải điện Thanh Hoá, Công ty Truyền tải điện 1, Tập đoàn Điện lực ViệtNam;

37. Ông Chu Công Sơn, TrưởngTruyền tải điện Tây Bắc, Công ty Truyền tải điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

38. Ông Vũ Trọng Châu, Phó Bíthư Thường trực Đảng uỷ Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lựcViệt Nam;

39. Ông Vũ Văn Tiến, Trưởngphòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hải Phòng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

40. Ông Lê Đức Nhuận, TrưởngXưởng Thí nghiệm điện, Công ty Điện lực Hải Phòng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

41. Ông Phạm Văn Chiếm, Trưởngphòng Tổ chức Lao động, Công ty Điện lực Hải Phòng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

42. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Độitrưởng Đội Truyền tải điện Ba Đồn, Công ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lựcViệt Nam;

43. Ông Trần Quốc Thuấn, Chủtịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện PhúMỹ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

44. Bà Lê Như Nghĩa, Trưởngphòng Quy hoạch Lưới điện, Viện Năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

45. Ông Nguyễn Hà Đông, Giám đốcCông ty Truyền tải điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

46. Ông Lê Văn Phước, Giám đốcCông ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc./.