THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỨNG TRƯỚCVỐN ĐỐI ỨNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưtại văn bản số 5600/BKHĐT-TH ngày 05 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thực hiện ứng trước 5.276,1 tỷ đồng(năm nghìn hai trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm triệu đồng) nguồn vốn ngân sáchnhà nước theo danh mục và mức vốn ứng trước đối với các chương trình, dự án ODAcủa các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như đề nghị củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5600/BKHĐT-TH nêu trên.

Số vốn ứng trước nêu trên được thực hiện và thanhtoán đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Điều 2.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Khẩn trương thông báo danh mục, mức vốn ứng củatừng dự án và hướng dẫn các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương triển khai thực hiện việc ứng vốn theo quy định tại Điều 1 Quyết định này;

b) Từ năm 2016, bố trí kế hoạch vốn để thu hồi sốvốn ứng trước nêu trên và cân đối đủ vốn đối ứng cho các chương trình, dự ánODA theo cam kết với các nhà tài trợ ODA;

c) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ vềtính chính xác của số liệu, danh mục và mức vốn ứng trước của các dự án.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm.

a) Kiểm soát và thực hiện ứng vốn cho các dự ántheo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựngphương án huy động thêm các nguồn vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODAtheo đúng ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 3227/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 4 năm 2013.

Điều 3.

Các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngcăn cứ danh mục và mức vốn ứng có trách nhiệm:

1. Thông báo và đôn đốc các đơn vị thuộc phạm viquản lý triển khai thực hiện việc ứng vốn theo đúng danh mục được thông báo.

2. Bố trí kế hoạch vốn từ năm 2016 để hoàn trả sốvốn ứng trước theo quy định.

3. Thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ chịutrách nhiệm cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương kế hoạch năm 2014 - 2015 đểhoàn trả các khoản ứng trước vốn đối ứng dự án ODA.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký .

Điều 5. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng,Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trưởng ban Ban Quản lýKhu công nghệ cao Hòa Lạc, Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quanliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTN, QHQT, KGVX, NC, V.III, TH, TKBT.
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng