ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀO DANH SÁCH ƯU TIÊN ĐẦU TƯGIAI ĐOẠN 2010-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốcgia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Tiếp theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 và Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 củaUBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Chương trình nông thôn mới giai đoạn2010-2020 tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 91/TTr-SNN ngày 24/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt bổ sung xãưu tiên đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 đã được phê duyệt tạiQuyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 và Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày30/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Danh sách xã bổ sung giai đoạnI:

- Xã Hiệp An, huyện Đức Trọng;

- Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.

2. Các nội dung khác thực hiện theoQuyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 và Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày30/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xãhội, Công thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xâydựng, Giao thông vận tải; Trưởng ban Dân tộc; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quancăn cứ quyết định thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- BCĐ Chương trình NTM tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐVP;
- Lưu VT, NN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến