ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439 /QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDỰ ÁN MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG - PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN NĂM 2013TẠI XÃ HỒNG TRỊ, HUYỆN BẢO LẠC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiquy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 3 và Dự án 4 của Chươngtrình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 14tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, về việc giao chỉ tiêu kếhoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tại Tờ trình số 1103/TTr-SLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án mô hình giảmnghèo bền vững - phát triển chăn nuôi bò sinh sản năm 2013 tại xã Hồng Trị,huyện Bảo Lạc với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Mô hình giảm nghèo bền vững - Pháttriển chăn nuôi bò sinh sản;

2. Đối tượng thụ hưởng: 65 hộ nghèo tại xã HồngTrị, huyện Bảo Lạc;

3. Địa điểm thực hiện: Xã Hồng Trị, huyện BảoLạc;

4. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 10 năm2013;

5. Phương thức thực hiện dự án: Phát triển chănnuôi bò sinh sản.

6. Kinh phí thực hiện: 695.000.000 đồng, trongđó:

- Kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia giảmnghèo năm 2013 là 500.000.000 đồng.

- Nguồn vốn tự có của gia đình tham gia thựchiện dự án: 195.000.000 đồng.

7. Cơ quan chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội Cao Bằng.

8. Cơ quan tiếp nhận dự án: Hội Nông dân tỉnhCao Bằng.

Điều 2. Giao cho Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội (Cơ quan chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quancó trách nhiệm:

- Xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dự án.

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp tình hình thựchiện dự án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng, Hội Nôngdân tỉnh Cao Bằng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký ban hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hùng