HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 144-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐƯA CÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VỀ DỆT Ở MIỀN NAM TRỰC THUỘC BỘ CÔNGNGHIỆP NHẸ VÀO LIÊN HIỆP CÁC XÍ NGHIỆP DỆT TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào Nghị định số 278-CP ngày 17-12-1974 của Hội đồng Chính phủ ban hànhĐiều lệ về tổ chức hoạt động của Bộ Công nghiệp nhẹ;
Căn cứ vào Quyết định số 279-CP ngày 18-12-1974 của Hội đồng Chính phủ quy địnhcơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp nhẹ;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nayđưa các tổ chức sản xuất kinh doanh dệt ở miền Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ vào Liên hiệp các xínghiệp dệt trực tiếp quản lý.

Điều 2. Đồngchí Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ phải hướng dẫn các tổ chức trên nhanh chóng đivào hoạt động bình thường.

Điều 3. Trongkhi chờ đợi Nhà nước ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Liên hiệp các xínghiêp; trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các tổ chức đã có, đồng chí Bộ trưởngBộ Công nghiệp nhẹ quy định cụ thể về tổ chức theo nguyên tắc tổ chức bộ máygọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Điều 4. Đồngchí Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ và thủ trưởng các cơ quan có liên quan cótrách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị