CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 144-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 144-CT NGÀY 12-6-1986

VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỂ LẠI CHO GIA ĐÌNH CỦA CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC VÀ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

CÔNG TÁC Ở NƯỚC NGOÀI.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Căn cứ vào Nghị định số 235 - HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân viên chức và các lực lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Bộ lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Tất cả công nhân, viên chức, cán bộ quân đội và công an nhân dân đi công tác và làm việc ở nước ngoài (kể cả ở I - Rắc), không phân biệt đối tượng hưởng sinh hoạt phí do Nhà nước đài thọ hay tiền lương do nước ngoài trả đều được để lại cho gia đình 40% lương cấp bậc hoặc lương chức vụ và phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng.

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 1985.

Các đối tượng đi công tác ngắn hạn, đi họp, đi tham quan, nghỉ mát, đi điều trị, điều dưỡng, đi học, nghiên cứu sinh, thực tập sinh không thuộc đối tượng thi hành Quyết định này.

Đối với chuyên gia, công nhân viên chức và các lực lượng vũ trang sang giúp Lào và Cam-Pu-Chia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ có quy định riêng.

Điều 3. - Bộ lao động bàn với các ngành liên quan hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 4. - Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Bộ trưởng các Bộ Lao động, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch hội đồng bộ trưởng

(Đã ký)

Tố Hữu