UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đồng ý thành lập doanh nghiệp Nhà nước

_____________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 388/HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 và Nghị định 156/HĐBT ngày 7 tháng 5 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng;

Căn cứ Thông báo số 202 NL/ TCCB – LĐ ngày 18 tháng 12 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Năng Lượng về việc đồng ý thành lập doanh nghiệp Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập doanh nghiệp nhà nước: Công ty xây lắp điện Hải Phòng (Tên cũ: Công ty điện lực) thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.Mã số: 020101.

Điều 2. Doanh nghiệp được phép đặt trụ sở tại Số 1, phố Minh Khai, thị xã Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Vốn kinh doanh (31.12.1991) : 1.215,0 triệu đồng

Trong đó:

+ Vốn cố định : 406,4 triệu đồng

+ Vốn lưu động : 808,6 triệu đồng

- Theo nguồn vốn:

+ Vốn ngân sách Nhà nước cấp : 739,7 triệu đồng

+ Vốn doanh nghiệp tự bổ sung : 475,3 triệu đồng

+ Vốn vay : 0 triệu đồng

- Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu hoặc sản phẩm chính: Xây lắp đường dây và trạm điện 35kv trở xuống trong phạm vi thành phố.

- Tổ chức doanh nghiệp theo hình thức: Công ty; Hạch toán kinh tế độc lập; Có pháp nhân kinh tế; Mở tài khoản tại Ngân hàng; và có con dấu riêng theo mẫu quy định.

Điều 3. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo đúng luật pháp Nhà nước.

Giao cho Giám đốc Sở Giao thông công chính phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước cấp trên trực tiếp đới với doanh nghiệp.

Điều 4. Các ông (bà) chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban, Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chính và Giám đốc Công ty xây lắp điện Hải Phòng căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An