ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH TRONG KHỆ THỐNG HÓA 2014-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, các VP
.
BT/

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Quang Thìn

 

Biểu số 01

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH NINH BÌNH

STT

Tên loại văn bản

Số và ký hiệu văn bản

Thời gian ban hành

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

1.

Nghị quyết

18/2004/NQ-HĐND

15/12/2004

Về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện

01/01/2005

2.

Nghị quyết

06/2005/NQ-HĐND

21/7/2005

Về mức hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã

01/8/2005

3.

Nghị quyết

07/2005/NQ-HĐND

21/7/2005

Về mức hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

01/8/2005

4.

Nghị quyết

10/2005/NQ-HĐND

21/7/2005

Về mức hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị đạt danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa

01/8/2005

5.

Nghị quyết

37/2006/NQ-HĐND

12/12/2006

Về chính sách đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế

01/01/2007

6.

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND

06/01/2007

Về việc quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

16/01/2007

7.

Nghị quyết

24/2007/NQ-HĐND

22/8/2007

Về chính sách đối với cán bộ luân chuyển từ tỉnh về huyện, thành phố, thị xã và từ huyện, thành phố, thị xã này sang huyện, thành phố, thị xã khác

02/9/2007

8.

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND

08/7/2008

Về việc quy định công chức Tư pháp - Hộ tịch thôi kiêm Phó trưởng Công an xã, thị trấn và bố trí chức danh Phó trưởng Công an xã, thị trấn là cán bộ không chuyên trách cấp xã

01/10/2008

9.

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND

15/7/2009

Về việc quy định tổ chức và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

01/8/2009

10.

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND

15/7/2009

Về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/8/2009

11.

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND

27/7/2010

Về việc Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

07/8/2010

12.

Nghị quyết

28/2010/NQ-HĐND

24/12/2010

Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí; chế độ chi tổ chức hội nghị trong nước; chế độ chi tiếp khách trong nước; chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Ninh Bình

04/01/2011

13.

Nghị quyết

34/2010/NQ-HĐND

24/12/2010

Về việc bổ sung số lượng, chức danh, mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để bố trí thêm một Phó Trưởng Công an xã, thị trấn và Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04/01/2011

14.

Nghị quyết

26/2011/NQ-HĐND

15/12/2011

Về việc Quy định chế độ thù lao hàng tháng đối với những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2012

15.

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND

15/12/2011

Về việc Quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình

01/01/2012

16.

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND

15/12/2011

Quy định chế độ đối với cán bộ chuyên môn luân phiên khám chữa bệnh theo Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án: "Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2012

17.

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND

17/4/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định tổ chức và mức phụ cấp đối với lc lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/7/2012

18.

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND

19/7/2012

Về việc quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở thôn, tổ dân phố

29/7/2012

19.

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND

19/7/2012

Về việc Quy định mức giá của 1.904 danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý

01/8/2012

20.

Nghị quyết

35/2012/NQ-HĐND

20/12/2012

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được luân chuyển về công tác tại xã, phường, thị trấn và chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã do yêu cầu phải bố trí, sắp xếp lại

01/01/2013

21.

Nghị quyết

36/2012/NQ-HĐND

20/12/2012

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình

01/01/2013

22.

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND

14/10/2013

Về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh để mua Bảo hiểm y tế cho Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

24/10/2013

23.

Nghị quyết

20/2013/NQ-HĐND

20/12/2013

Về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2014

24.

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND

16/7/2014

Về việc Quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/8/2014

25.

Nghị quyết

10/2014/NQ-HĐND

16/7/2014

Về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trạm y tế ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020

01/8/2014

26.

Nghị quyết

24/2014/NQ-HĐND

17/12/2014

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2015

27.

Nghị quyết

34/2014/NQ-HĐND

17/12/2014

V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010, Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012, của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

01/01/2015

28.

Nghị quyết

13/2015/NQ-HĐND

22/7/2015

Về việc ban hành Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020

01/8/2015

29.

Nghị quyết

31/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình

01/01/2016

30.

Nghị quyết

15/2016/NQ-HĐND

04/8/2016

Về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2017

31.

Nghị quyết

23/2016/NQ-HĐND

04/8/2016

Về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020

15/8/2016

32.

Nghị quyết

24/2016/NQ-HĐND

04/8/2016

Về việc Quy định mức học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ sinh hoạt phí đối với học sinh hệ chuyên của Trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình

15/8/2016

33.

Nghị quyết

25/2016/NQ-HĐND

04/8/2016

Về việc Quy định mức thu học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

15/8/2016

34.

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND

04/8/2016

Về việc Quy định mức học phí, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của tỉnh Ninh Bình

15/8/2016

35.

Nghị quyết

27/2016/NQ-HĐND

21/10/2016

Về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

21/10/2016

36.

Nghị quyết

33/2016/NQ-HĐND

14/12/2016

Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2017

01/10/2017

37.

Nghị quyết

34/2016/NQ-HĐND

14/12/2016

Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tnh Ninh Bình

01/01/2017

38.

Nghị quyết

35/2016/NQ-HĐND

14/12/2016

Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2017

39.

Nghị quyết

36/2016/NQ-HĐND

14/12/2016

Về việc Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021

01/01/2017

40.

Nghị quyết

43/2016/NQ-HĐND

14/12/2016

Quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày ở vùng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh trường phổ thông thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý

01/01/2017

41.

Nghị quyết

44/2016/NQ-HĐND

14/12/2016

Quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2017 - 2021

01/01/2017

42.

Nghị quyết

46/2016/NQ-HĐND

14/12/2016

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình

01/01/2017

43.

Nghị quyết

04/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Quy định một số chính sách xây dựng xã nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020

01/4/2017

44.

Nghị quyết

06/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020

01/4/2017

45.

Nghị quyết

14/2017/NQ-HĐND

06/7/2017

Ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

01/8/2017

46.

Nghị quyết

15/2017/NQ-HĐND

06/7/2017

Quy định mức trích (tỷ lệ %) kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý

01/8/2017

47.

Nghị quyết

22/2017/NQ-HĐND

06/7/2017

Quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020

01/8/2017

48.

Nghị quyết

23/2017/NQ-HĐND

06/7/2017

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

01/8/2017

49.

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND

06/7/2017

Về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý.

01/8/2017

50.

Nghị quyết

26/2017/NQ-HĐND

06/7/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình

01/01/2018

51.

Nghị quyết

28/2017/NQ-HĐND

06/7/2017

Về việc Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tỉnh Ninh Bình đến năm 2020.

01/8/2017

52.

Nghị quyết

35/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Về việc quy định một số chính sách đặc thù áp dụng cho huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn

01/01/2018

53.

Nghị quyết

42/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Quy định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2018

54.

Nghị quyết

43/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Quy định nội dung và mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2018

55.

Nghị quyết

44/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn Ngân sách Nhà nước; tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

01/01/2018

56.

Nghị quyết

45/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2018

57.

Nghị quyết

48/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày ở vùng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trường phổ thông thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý

01/01/2018

58.

Nghị quyết

07/2018/NQ-HĐND

17/4/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định một số chính sách xây dựng xã nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020.

27/4/2018

59.

Nghị quyết

08/2018/NQ-HĐND

17/4/2018

Về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

27/4/2018

60.

Nghị quyết

11/2018/NQ-HĐND

10/7/2018

Quy định về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/8/2018

61.

Nghị quyết

18/2018/NQ-HĐND

10/7/2018

Về việc bổ sung Khoản 13 Điều 4 tại Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

01/8/2018

62.

Nghị quyết

19/2018/NQ-HĐND

10/7/2018

Ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

01/8/2018

63.

Nghị quyết

20/2018/NQ-HĐND

10/7/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định về đối tượng vận động, mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/7/2018

64.

Nghị quyết

21/2018/NQ-HĐND

10/7/2018

Về việc sửa đổi Điểm a, Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định mức học phí, học phí các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của tỉnh Ninh Bình

01/8/2018

65.

Nghị quyết

25/2018/NQ-HĐND

12/12/2018

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

01/01/2019

66.

Nghị quyết

32/2018/NQ-HĐND

12/12/2018

Thông qua giá sản phẩm dịch vụ, công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018-2020

01/01/2019

67.

Nghị quyết

36/2018/NQ-HĐND

12/12/2018

Về việc tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù áp dụng cho huyện Kim Sơn đến hết năm 2020 quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định một số chính sách đặc thù áp dụng cho huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn

01/01/2019

68.

Nghị quyết

39/2018/NQ-HĐND

12/12/2018

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020

01/01/2019

69.

Nghị quyết

41/2018/NQ-HĐND

12/12/2018

Quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố để thực hiện việc kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2019

70.

Nghị quyết

43/2018/NQ-HĐND

12/12/2018

Quy định chính sách hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2019

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH

STT

Tên loại văn bản

Số và ký hiệu văn bản

Thời gian ban hành

Tên gọi văn bản

Ngày có hiệu lực

1.

Quyết định

220/QĐ-UB

15/7/1992

Ban hành Quy định cấp giấy phép kinh doanh và đăng ký kinh doanh vàng, bạc

15/7/1992

2.

Quyết định

226/QĐ-UB

22/7/1992

Ban hành Quy định lập, quản lý sung quỹ Phòng chống lụt bão

22/7/1992

3.

Quyết định

227/QĐ-UB

22/7/1992

Ban hành Quy định xây dựng mô hình chuyển giao công nghệ sản xuất lúa có năng suất cao

22/7/1992

4.

Quyết định

232/QĐ-UB

24/7/1992

Quy định về chế độ phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ chống bão lụt

24/7/1992

5.

Quyết định

310/QĐ-UB

16/9/1992

Ban hành Danh mục hàng hóa và dịch vụ phân cấp quy định giá

16/9/1992

6.

Quyết định

334/QĐ-UB

01/10/1992

V/v quản lý tranh, ảnh, sách, báo, văn hóa phẩm

01/10/1992

7.

Quyết định

335/QĐ-UB

01/10/1992

V/v quản lý âm nhạc

01/10/1992

8.

Quyết định

402/QĐ-UB

26/10/1992

Ban hành quy định tạm thời về thu lệ phí công chứng

26/10/1992

9.

Quyết định

447/QĐ-UB

18/11/1992

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Khoa học, Kỹ thuật

18/11/1992

10.

Quyết định

454/QĐ-UB

23/11/1992

Phân cấp quyền hạn xét công nhận và trả thù lao sáng kiến

23/11/1992

11.

Quyết định

471/QĐ-UB

01/12/1992

Về thành lập chi nhánh Bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã

01/12/1992

12.

Quyết định

567/QĐ-UB

29/12/1992

V/v ban hành Quy định tạm thời một số nội dung chính sách về công tác thi đua - khen tởng

29/12/1992

13.

Quyết định

167/QĐ-UB

18/02/1993

Quy định quản lý, sử dụng, khai thác các di tích lịch sử, văn hóa, phát triển du lịch

18/02/1993

14.

Quyết định

313/QĐ-UB

06/4/1993

Ban hành Quy định giao quyền sử dụng đất cho hộ nông dân

06/4/1993

15.

Quyết định

340/QĐ-UB

17/4/1993

Quy định tỷ lệ điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách

17/4/1993

16.

Quyết định

204/QĐ-UB

11/4/1994

V/v quy định tỷ lệ điều tiết nguồn thu giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã

11/4/1992

17.

Quyết định

764/QĐ-UB

21/10/1994

V/v quy định tỷ lệ điều tiết nguồn thu giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã

21/10/1994

18.

Quyết định

07/QĐ-UB

13/01/1995

V/v quy định mức giá các loại đất

13/01/1995

19.

Quyết định

87/QĐ-UB

25/01/1995

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Du lịch Ninh Bình

25/01/1995

20.

Quyết định

208/QĐ-UB

20/02/1995

Về việc phương thức và lệ phí chi trả lương trợ cấp bảo hiểm xã hội

20/02/1995

21.

Quyết định

316/QĐ-UB

01/4/1995

Quy định quản lý sử dụng điện và giá điện nông thôn

01/4/1995

22.

Quyết định

743/QĐ-UB

17/7/1995

V/v ban hành bản quy định về sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc thú y

17/7/1995

23.

Quyết định

752/QĐ-UB

18/7/1995

Điều chỉnh một số nhiệm vụ từ Sở Lao động, Thương binh, Xã hội sang Sở Văn hóa - Thông tin

18/7/1995

24.

Quyết định

841/QĐ-UB

09/8/1995

V/v bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng và lắp đặt

09/8/1995

25.

Quyết định

934/QĐ-UB

13/9/1995

V/v số lượng cán bộ, chế độ, chính sách cán bộ Đảng, chính quyền, Trưởng các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn

01/7/1995

26.

Quyết định

996/QĐ-UB

09/10/1995

V/v ban hành Quy định trả tiền đền bù dự án khôi phục Quốc lộ 1 A

09/10/1995

27.

Quyết định

997/QĐ-UB

10/10/1995

Giao nhiệm vụ Sở Tư pháp xác nhận pháp lý cho cá nhân

 

28.

Quyết định

1025/QĐ-UB

21/10/1995

V/v đền bù vật kiến trúc trên đất và tiền đền bù đất, giá cho thuê đất

21/10/1995

29.

Quyết định

1116/QĐ-UB

25/11/1995

V/v ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư (mất văn bản)

25/11/1995

30.

Quyết định

1231/QĐ-UB

18/12/1995

V/v thu một phần viện phí

18/12/1995

31.

Quyết định

26/QĐ-UB

09/01/1996

V/v đổi tên và quy định nhiệm vụ cho Doanh nghiệp nhà nước

09/1/1996

32.

Quyết định

67/QĐ-UB

25/01/1996

Ban hành Quy chế xét giải thưởng văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu (92 - 95)

25/01/1996

33.

Quyết định

80/QĐ-UB

29/01/1996

V/v ban hành Quy định về phân cấp dự báo cháy rừng và tổ chức phòng, chống cháy rừng

29/01/1996

34.

Quyết định

106/QĐ-UB

07/02/1996

V/v sửa đổi một số điểm trong Quyết định số 471 ngày 01/12/1992 của UBND tỉnh về thành lập chi nhánh Bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã

07/02/1996

35.

Quyết định

422/QĐ-UB

26/3/1996

V/v ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn

26/3/1996

36.

Quyết định

452/QĐ-UB

03/4/1996

V/v chuyển giao chức năng quản lý về điện tĐiện lực Ninh Bình sang Sở Công nghiệp

03/4/1996

37.

Quyết định

537/QĐ-UB

09/4/1996

V/v ban hành giá đất dùng để tính toán đền bù giải phóng mặt bằng thi công đường Tây sông Vân

09/4/1996

38.

Quyết định

608/QĐ-UB

24/4/1996

V/v quy định khung giá phòng ngủ các khách sạn trên địa bàn tỉnh

24/4/1996

39.

Quyết định

1363/QĐ-UB

27/9/1996

V/v thu phí qua cầu Đ

27/9/1996

40

Quyết định

1370/QĐ-UB

27/9/1996

V/v tổ chức lại và đổi tên Doanh nghiệp nhà nước

27/9/1996

41.

Quyết định

1529/QĐ-UB

18/10/1996

V/v ban hành Quy định cải thiện công trình vệ sinh

18/10/1996

42.

Quyết định

1573/QĐ-UB

19/10/1996

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19/10/1996

43.

Quyết định

1594/QĐ-UB

02/11/1996

Về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Tư vấn xây dựng Ninh Bình

02/11/1996

44.

Quyết định

1745/QĐ-UB

07/12/1996

Quy định số lượng cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, chính quyền của các phường mới thuộc thị xã Ninh Bình

07/12/1996

45.

Quyết định

1814/QĐ-UB

23/12/1996

V/v quy định mã số các cơ quan, đoàn thể huyện, thị xã

23/12/1996

46.

Quyết định

1841/QĐ-UB

25/12/1996

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Công ty Khai thác công trình thủy lợi

25/12/1996

47.

Quyết định

1900/QĐ-UB

31/12/1996

V/v tạm thời giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, bán vé phục vụ khách tham quan du lịch tại các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

31/12/1996

48.

Quyết định

1217/1998/QĐ-UB

12/10/1998

V/v điều chỉnh các khoản thu phí, lệ phí cầu Đề và cầu Đồng Chưa

12/10/1998

49.

Quyết định

1836/QĐ-UB

22/12/1998

V/v phê duyệt đơn giá đền bù nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

22/12/1998

50.

Quyết định

126/QĐ-UB

31/01/1997

Quy định mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, hoạt động dịch vụ

31/01/1997

51.

Quyết định

421/QĐ-UB

18/4/1997

V/v ban hành tạm thời bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng

18/4/1997

52.

Quyết định

516/QĐ-UB

09/5/1997

V/v ban hành Quy chế thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

09/5/1997

53.

Quyết định

561/QĐ-UB

13/5/1997

V/v quy định số lượng và sinh hoạt phí của Trưởng các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn

13/5/1997

54.

Quyết định

562/QĐ-UB

14/5/1997

Ban hành quy định quản lý giống vật nuôi

14/5/1997

55.

Quyết định

563/QĐ-UB

14/5/1997

Ban hành quy định quản lý thức ăn chăn nuôi

14/5/1997

56.

Quyết định

586/QĐ-UB

17/5/1997

V/v xác định thẩm quyền công chứng các hợp đồng liên quan đến bất động sản của Phòng Công chứng nhà nước số 1 và huyện, thị xã

17/5/1997

57.

Quyết định

622/QĐ-UB

24/5/1997

Ban hành những quy định về công tác xét dự án xi măng Tam Điệp

24/5/1997

58.

Quyết định

639/QĐ-UB

31/5/1997

Ban hành quy định tạm thời và quản lý, cấp và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác

31/5/1997

59.

Quyết định

716/QĐ-UB

13/6/1997

Quy định tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình

13/6/1997

60.

Quyết định

723/QĐ-UB

16/6/1997

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý khu di tích lịch sử cố đô Hoa Lư

16/6/1997

61.

Quyết định

739/QĐ-UB

20/6/1997

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Chi cục đnh canh, định cư và vùng kinh tế mới thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/6/1997

62.

Quyết định

775/QĐ-UB

26/6/1997

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Chi cục Khảo sát thủy văn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

26/6/1997

63.

Quyết định

1059/QĐ-UB

06/9/1997

V/v ban hành Quy định về một số chính sách đối với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình

06/9/1997

64.

Quyết định

1119/QĐ-UB

29/9/1997

V/v ban hành tạm thời bản quy định quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh

29/9/1997

65.

Quyết định

1313/QĐ-UB

05/11/1997

V/v quản lý hoạt động kinh doanh, dịch vụ nhiếp ảnh

05/11/1997

66.

Quyết định

1425/QĐ-UB

26/11/1997

V/v ban hành Quy định về quản lý kinh doanh hạt giống lúa

26/11/1997

67.

Quyết định

1564/QĐ-UB

22/12/1997

V/v quy định về quản lý trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình

22/12/1997

68.

Quyết định

11/QĐ-UB

07/01/1998

V/v ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

07/01/1998

69.

Quyết định

329/QĐ-UB

30/3/1998

V/v tổ chức lại Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường - Sở Thương mại

30/3/1998

70.

Quyết định

452/QĐ-UB

02/5/1998

V/v ban hành Quy chế tạm thời huy động và sử dụng vốn trên địa bàn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia Ninh Bình

02/5/1998

71.

Quyết định

669/QĐ-UB

24/6/1998

V/v chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa

24/6/1998

72.

Quyết định

910/QĐ-UB

28/7/1998

Ban hành chính sách hỗ trợ và một số khoản chi giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy xi măng Tam Điệp

28/7/1998

73.

Quyết định

1143/QĐ-UB

12/9/1998

Ban hành Quy định về thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hội nghị, chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước, trang bị và sử dụng điện thoại, fax trong cơ quan nhà nước

12/9/1998

74.

Quyết định

1217/1998/QĐ-UB

12/10/1998

V/v điều chỉnh các khoản thu phí, lệ phí cầu Đvà cầu Đồng Chưa

12/10/1998

75.

Quyết định

1836/QĐ-UB

22/12/1998

V/v phê duyệt đơn giá đền bù nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

22/12/1998

76.

Quyết định

33/QĐ-UB

06/01/1999

V/v ban hành Quy trình phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Bình

06/01/1999

77.

Quyết định

122/QĐ-UB

23/01/1999

V/v ban hành Quy chế về tổ chức thôn, xóm (nơi không có thôn) và nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, xóm

23/01/1999

78.

Quyết định

123/QĐ-UB

23/01/1999

V/v ban hành Quy chế về tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phố

23/01/1999

79.

Quyết định

227/QĐ-UB

24/02/1999

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bảo vệ rừng trong mùa khô hanh

24/02/1999

80.

Quyết định

234/QĐ-UB

26/02/1999

Về tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và ngân sách xã

26/02/1999

81.

Quyết định

237/QĐ-UB

27/02/1999

Ban hành Quy định về sử dụng vật liệu địa phương vào các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

27/02/1999

82.

Quyết định

501/QĐ-UB

19/4/1999

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình

19/4/1999

83.

Quyết định

573/QĐ-UB

05/5/1999

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

05/5/1999

84.

Quyết định

605/QĐ-UB

13/5/1999

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Ninh Bình

13/5/1999

85.

Quyết định

616/QĐ-UB

14/5/1999

Ban hành Quy định thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hội nghị, chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác trong nước, trang bị quản lý và sử dụng điện thoại, fax, định mức xăng ô tô phục vụ công tác của cơ quan nhà nước trong tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước

14/5/1999

86.

Quyết định

1129/QĐ-UB

20/8/1999

V/v ban hành Quy định tạm thời vtổ chức và hoạt động thanh tra tại các kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình

20/8/1999

87.

Quyết định

1459/QĐ-UB

05/10/1999

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Bình

05/10/1999

88.

Quyết định

1737/1999/QĐ-UB

16/11/1999

Ban hành Quy định mua, bán trả chậm hàng vật liệu xây dựng do các doanh nghiệp thuộc tỉnh sản xuất

16/11/1999

89.

Quyết định

168/QĐ-UB

18/02/2000

Về tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách huyện, thị xã và ngân sách xã, phường, thị trấn

18/02/2000

90.

Quyết định

217/QĐ-UB

24/02/2000

V/v ban hành Quy định cụ thể các điều thuộc thẩm quyền địa phương theo Nghị định số 26/CP của Chính phủ về hoạt động tôn giáo

24/02/2000

91.

Quyết định

450/2000/QĐ-UB

18/4/2000

Giao chỉ tiêu chương trình mục tiêu Quốc gia, mục tiêu năm 2000

18/4/2000

92.

Quyết định

484/QĐ-UB

27/4/2000

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

27/4/2000

93.

Quyết định

761/QĐ-UB

01/6/2000

V/v ban hành Quy chế tạm thời bán đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/6/2000

94.

Quyết định

61/QĐ-UB

10/01/2001

V/v quy định chế độ phụ cấp của Công an viên, điều chỉnh mức phụ cấp của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, xóm, phố

10/01/2001

95.

Quyết định

408/QĐ-UB

12/02/2001

Về tỷ lệ (%) phân chia giữa các khoản thu ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã, ngân sách xã, phường, thị trấn

12/02/2001

96.

Quyết định

691/QĐ-UB

30/3/2001

V/v quy định giá cây trồng rừng trong dự án 5 triệu ha rừng

30/3/2001

97.

Quyết định

1258/QĐ-UB

25/6/2001

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý về thương mại tỉnh Ninh Bình

25/6/2001

98.

Quyết định

1673/QĐ-UB

22/8/2001

V/v Quy định tiêu chí hộ sản xuất và đời sống có nhiều khó khăn được miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

22/8/2001

99.

Quyết định

1843/QĐ-UB

12/9/2001

V/v ban hành Quy chế Báo cáo viên pháp luật tỉnh Ninh Bình

12/9/2001

100.

Quyết định

2375/QĐ-UB

20/11/2001

Ban hành Quy định về quản lý thu, chi ngân sách và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn

20/11/2001

101.

Quyết định

2823/QĐ-UB

11/12/2001

V/v ban hành Quy định về sản xuất và kinh doanh giống cây trồng

11/12/2001

102.

Quyết định

224/QĐ-UB

01/02/2002

Về tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã, ngân sách xã, phường, thị trấn

01/02/2002

103.

Quyết định

327/QĐ-UB

26/02/2002

V/v mức thu học phí, tiền đóng góp xây dựng trường, lớp năm học 2001 - 2002 và các năm tiếp theo của trường dân lập

26/02/2002

104.

Quyết định

637/QĐ-UB

25/4/2002

V/v mức thu một số khoản phục vụ các kỳ thi ngành giáo dục và đào tạo năm 2002 và các năm tiếp theo

25/4/2002

105.

Quyết định

722/QĐ-UB

08/5/2002

V/v ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

08/5/2002

106.

Quyết định

1895/QĐ-UB

22/10/2002

V/v trợ cấp một lần cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

22/10/2002

107.

Quyết định

1980/QĐ-UB

06/11/2002

V/v ban hành Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ nhà nước tỉnh Ninh Bình

06/11/2002

108.

Quyết định

52/QĐ-UB

10/01/2003

V/v phụ cấp và mức chi phí cho công tác tiếp công dân

10/01/2003

109.

Quyết định

348/QĐ-UB

05/3/2003

V/v ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

05/3/2003

110.

Quyết định

449/QĐ-UB

21/3/2003

Thành lập Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng Ninh Bình

21/3/2003

111.

Quyết định

961/2003/QĐ-UB

19/5/2003

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm các bộ, công chức lãnh đạo

19/5/2003

112.

Quyết định

1289/2003/QĐ-UB

30/6/2003

Giao bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Tam Điệp

30/6/2003

113.

Quyết định

1464/2003/QĐ-UB

24/7/2003

V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty chợ Ninh Bình thành đơn vị sự nghiệp có thu

24/7/2003

114.

Quyết định

1543/QĐ-UB

04/8/2003

V/v thực hiện chính sách đối với cô giáo mầm non ngoài biên chế

04/8/2003

115.

Quyết định

1630/2003/QĐ-UB

18/8/2003

Bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí tại Quyết định số 1095/QĐ-UB ngày 31/8/1998 của UBND tỉnh

18/8/2003

116.

Quyết định

1733/QĐ-UB

03/9/2003

V/v phân cấp quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

03/9/2003

117.

Quyết định

1865/2003/QĐ-UB

17/9/2003

V/v thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tnh Ninh Bình

17/9/2003

118.

Quyết định

1867/2003/QĐ-UB

17/9/2003

V/v đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ trực thuộc UBND tỉnh

17/9/2003

119.

Quyết định

1869/2003/QĐ-UB

18/9/2003

V/v đổi tên Chi cục Quản lý nhà nước và công trình thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Chi cục Thủy lợi

18/9/2003

120.

Quyết định

2020/2003/QĐ-UB

06/10/2003

Về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng, Phó thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

06/10/2003

121.

Quyết định

2312/2003/QĐ-UB

11/11/2003

V/v sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 14 Quy định về phân cấp quản lý ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh

11/11/2003

122.

Quyết định

2419/2003/QĐ-UB

20/11/2003

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Ninh Bình

20/11/2003

123.

Quyết định

2425/2003/QĐ-UB

20/11/2003

Sửa đổi Điểm 6, Khoản 1, Điều 14 Quy định về phân cấp quản lý nhà nước ... trên địa bàn tỉnh

20/11/2003

124.

Quyết định

1909/2004/QĐ-UB

11/8/2004

Về việc thực hiện cơ chế “Một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các Sở, ban, ngành thuc UBND tỉnh Ninh Bình

11/8/2004

125.

Quyết định

3044/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về việc mua bảo hiểm y tế dành cho người nghèo

13/12/2004

126.

Quyết định

3155/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị thị xã Ninh Bình, thị xã Tam Điệp giai đoạn 2005 - 2020

23/12/2004

127.

Quyết định

3233/2004/QĐ-UB

29/12/2004

Về việc áp dụng Quy chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

29/12/2004

128.

Quyết định

3264/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

30/12/2004

129.

Chỉ thị

03/2004/CT-UB

04/3/2004

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách

14/3/2004

130.

Chỉ thị

04/2004/CT-UB

26/3/2004

Về việc xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất đai bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh

06/4/2004

131.

Chỉ thị

05/2004/CT-UB

26/3/2004

Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

06/4/2004

132.

Chỉ thị

07/2004/CT-UB

19/4/2004

Về việc tăng cường trật tkỷ cương, nếp sống văn hóa, chống các hiện tượng tiêu cực xung quanh trường học

29/4/2004

133.

Chỉ thị

10/2004/CT-UB

07/12/2004

Về việc chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng

07/01/2004

134.

Quyết định

49/QĐ-UB

11/01/2005

Về việc mức phụ cấp của HĐQL, Ban kiểm soát và cán bộ kiêm nhiệm điều hành, tác nghiệp của Quỹ ĐTPT Ninh Bình

11/01/2005

135.

Quyết định

120/2005/QĐ-UB

18/01/2005

Về việc ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với Đạo diễn, giảng viên, hướng dẫn viên, học viên, diễn viên, nhạc công, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng sân khấu Đoàn Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình

03/02/2005

136.

Quyết định

540/2005/QĐ-UB

01/4/2005

Về việc Mức chi cụ thể của một số nội dung chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính

10/4/2005

137.

Quyết định

1701/2005/QĐ-UBND

02/8/2005

Về việc hỗ trợ mức kinh phí cho các đơn vị lần đầu đạt danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan, đơn vị văn hóa

01/8/2005

138.

Quyết định

1703/2005/QĐ-UBND

02/8/2005

Về mức hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã

01/8/2005

139.

Quyết định

1745/2005/QĐ-UBND

10/8/2005

Về việc sửa đổi Điểm 3, Điều 1 Quyết định số 540/2005/QĐ-UB ND 01/4/2005 của UBND tỉnh về việc mức chi cụ thể của một số nội dung chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính

20/8/2005

140.

Quyết định

1753/2005/QĐ-UBND

10/8/2005

Về việc quy định tiêu thức phân loại đường phố

20/8/2005

141.

Quyết định

1972/2005/QĐ-UBND

09/9/2005

Về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lao động của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Ninh Bình

19/9/2005

142.

Quyết định

2238/2005/QĐ-UBND

13/10/2005

Về việc quy định phụ cấp lương và phụ cấp lãnh đạo đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ, nhân viên Hội Người cao tuổi, Hội Người mù, Hội Luật gia

13/10/2005

143.

Quyết định

2252/2005/QĐ-UBND

14/10/2005

Về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh

01/10/2005

144.

Quyết định

2311/2005/QĐ-UBND

24/10/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm 2, Điều 4 Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh

01/11/2005

145.

Quyết định

2556/2005/QĐ-UBND

17/11/2005

Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng đặc dụng

27/11/2005

146.

Chỉ thị

08/2005/CT-UBND

15/8/2005

Về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A (H5N1).

25/8/2005

147.

Chỉ thị

09/2005/CT-UBND

16/8/2005

Về việc tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở.

26/8/2005

148.

Chỉ thị

10/2005/CT-UBND

13/10/2005

Về việc triển khai thi hành Bộ luật Dân sự.

23/10/2005

149.

Quyết định

358/2006/QĐ-UB

21/02/2006

Về việc ban hành Quy định về thủ tục thế chấp bảo lãnh trong quan hệ vay vn tín dụng và các quan hệ giao dịch khác liên quan đến tài sản trên đất

01/3/2006

150.

Quyết định

604/2006/QĐ-UBND

22/3/2006

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Bình

01/4/2006

151.

Quyết định

916/2006/QĐ-UBND

28/4/2006

Về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Thể dục Thể thao thị xã Ninh Bình thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thuộc UBND thị xã Ninh Bình

28/4/2006

152.

Quyết định

1100/2006/QĐ-UBND

23/5/2006

V/v thành lập Phòng Công chứng số 2 tỉnh Ninh Bình

23/5/2006

153.

Quyết định

1130/2006/QĐ-UBND

26/5/2006

Về việc ban hành bản “Quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” tại UBND cấp xã”

26/5/2006

154.

Quyết định

1290/2006/QĐ-UBND

19/6/2006

Về việc Ban hành “Quy định quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”

29/6/2006

155.

Quyết định

1350/2006/QĐ-UBND

27/6/2006

V/v đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Bán đấu giá tài sản Ninh Bình

07/7/2006

156.

Quyết định

1351/2006/QĐ-UBND

27/6/2006

Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Ninh Bình

07/7/2006

157.

Quyết định

1464/2006/QĐ-UBND

17/7/2006

Về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Thể dục thể thao thị xã Tam Điệp thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tam Điệp

27/7/2006

158.

Quyết định

1575/2006/QĐ-UBND

02/8/2006

Về việc đổi tên và giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án thí điểm cải cách hành chính tỉnh thành Ban quản lý dự án cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình

12/8/2006

159.

Quyết định

1602/2006/QĐ-UBND

07/8/2006

Về việc quy định bổ sung thực hiện chính sách thu hút và tuyển dụng công chức Trưởng công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

17/8/2006

160.

Chỉ thị

05/2006/CT-UBND

22/5/2006

Về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống mù lòa do bệnh đục thủy tinh thể tỉnh Ninh Bình.

22/5/2006

161.

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND

02/6/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh

02/6/2006

162.

Chỉ thị

10/2006/CT-UBND

19/7/2006

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

19/7/2006

163.

Chỉ thị

11/2006/CT-UBND

17/8/2006

Về việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

17/8/2006

164.

Quyết định

471/2007/QĐ-UB ND

14/02/2007

V/v ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

24/02/2007

165.

Quyết định

472/2007/QĐ-UB ND

14/02/2007

Ban hành Quy định công khai quy trình, thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức và công dân tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhà nước

24/02/2007

166.

Quyết định

522/2007/QĐ-UB ND

02/3/2007

V/v ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động của Dự án cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình

12/3/2007

167.

Quyết định

578/2007/QĐ-UB ND

13/3/2007

V/v quy định mức thu, tỷ lệ (%) để lại cho tổ chức thu và quản lý, sử dụng kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

23/3/2007

168.

Quyết định

1373/2007/QĐ-UB ND

11/6/2007

V/v bố trí cán bộ không chuyên trách làm công tác tôn giáo ở xã, phường, thị trấn

21/6/2007

169.

Quyết định

1832/2007/QĐ-UB ND

06/8/2007

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3233/2004/QĐ- UB ngày 29/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

16/8/2007

170.

Quyết định

1875/2007/QĐ-UB ND

13/8/2007

V/v Quy định mức chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên

23/8/2007

171.

Quyết định

2096/2007/QĐ-UB ND

07/9/2007

Về việc ban hành Bảng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình (Phần khảo sát xây dựng)

17/9/2007

172.

Quyết định

2108/QĐ-UBND

10/9/2007

Về việc bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh

10/9/2007

173.

Quyết định

2182/2007/QĐ-UB ND

17/9/2007

V/v ban hành quy định về chính sách đối với cán bộ luân chuyển từ tỉnh về huyện, thành phố, thị xã và từ huyện, thành phố, thị xã này sang huyện, thành phố, thị xã khác

27/9/2007

174.

Quyết định

2428/2007/QĐ-UB ND

15/10/2007

V/v ban hành Quy định xử lý kỷ luật công chức cấp xã

25/10/2007

175.

Quyết định

2486/2007/QĐ-UB ND

24/10/2007

V/v ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

04/11/2007

176.

Quyết định

2921/2007/QĐ-UB ND

27/12/2007

Ban hành Quy định tỷ lệ phân bổ, mức chi, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

07/01/2008

177.

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND

29/6/2007

Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

09/7/2007

178.

Chỉ thị

06/2007/CT-UBND

06/8/2007

Về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

16/8/2007

179.

Quyết định

489/2008/QĐ-UBND

07/3/2008

V/v ủy quyền quyết định mức bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất

17/3/2008

180.

Quyết định

736/2008/QĐ-UBND

11/4/2008

V/v Miễn thu một số khoản phí, lệ phí, trên địa bàn tỉnh

21/4/2008

181.

Quyết định

836/2008/QĐ-UBND

24/4/2008

V/v ban hành Quy chế về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04/5/2008

182.

Quyết định

900/2008/QĐ-UBND

06/5/2008

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình

16/5/2008

183.

Quyết định

948/2008/QĐ-UBND

12/5/2008

V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình

22/5/2008

184.

Quyết định

988/2008/QĐ-UBND

16/5/2008

V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

26/5/2008

185.

Quyết định

1076/2008/QĐ-UBND

02/6/2008

V/v Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư

12/6/2008

186.

Quyết định

1317/2008/QĐ-UBND

07/7/2008

Ban hành Quy định thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất

17/7/2008

187.

Quyết định

1440/2008/QĐ-UBND

31/7/2008

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình

10/8/2008

188.

Quyết định

1466/2008/QĐ-UBND

04/8/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2486/2007/QĐ-UB ND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình

14/8/2008

189.

Quyết định

1752/2008/QĐ-UBND

26/9/2008

Ban hành Quy định về phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

06/10/2008

190.

Quyết định

2242/2008/QĐ-UBND

11/12/2008

V/v ban hành Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

21/12/2008

191.

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND

28/5/2008

Về việc tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

28/5/2008

192.

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND

05/01/2009

Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15/01/2009

193.

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

07/01/2009

V/v ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Ninh Bình

17/01/2009

194.

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND

21/01/2009

Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/02/2009

195.

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND

18/02/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình

28/02/2009

196.

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

12/3/2009

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình.

22/03/2009

197.

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND

01/4/2009

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo cơ chế một cửa liên thông

10/4/2009

198.

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND

03/4/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

13/4/2009

199.

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND

18/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Thi đua- Khen thưởng Ninh Bình

28/6/2009

200.

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND

21/8/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình

01/9/2009

201.

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND

08/9/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường trung cấp Đa ngành Ninh Bình

18/9/2009

202.

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND

01/10/2009

Ban hành Quy định về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và khen thưởng, kỷ luật Trưởng thôn, Phó thôn, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố

10/10/2009

203.

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND

05/11/2009

V/v Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

15/11/2009

204.

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND

02/12/2009

Về việc ban hành Quy định phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

12/12/2009

205.

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND

24/12/2009

V/v ban hành Quy định điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2009

206.

Quyết định

40/2009/QĐ-UBND

29/12/2009

V/v quy định chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đnhân dân và lực lượng lao động tại địa phương tham gia hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/01/2010

207.

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND

30/12/2009

V/v ban hành Quy định về vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/01/2009

208.

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND

14/4/2009

V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã.

14/4/2009

209.

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

05/6/2009

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

05/6/2009

210.

Chỉ thị

04/CT-UBND

20/7/2009

Về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/7/2009

211.

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND

19/10/2009

Về việc trích nộp kinh phí công đoàn

19/10/2009

212.

Chỉ thị

08/2009/CT-UBND

24/11/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý Tần số và Thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04/12/2009

213.

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

09/02/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Ninh Bình

29/02/2010

214.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

09/4/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

19/4/2010

215.

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

12/5/2010

V/v ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lưu chứa và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp gây bụi, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

22/5/2010

216.

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

18/5/2010

Ban hành Quy định về việc bố trí chức danh, số lượng cán bộ và công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

28/5/2010

217.

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND

18/5/2010

Về việc quy định số lượng cán bộ và công chức cấp xã được bố trí theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

28/5/2010

218.

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

28/6/2010

V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

08/7/2010

219.

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND

28/6/2010

V/v ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

08/7/2010

220.

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND

16/9/2010

Về việc Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp hàng tháng và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

26/9/2010

221.

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND

20/9/2010

Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

01/10/2010

222.

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND

25/10/2010

Về việc quy định cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

05/11/2010

223.

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND

15/12/2010

V/v Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Ninh Bình

25/12/2010

224.

Quyết định

1099/QĐ-UBND

17/12/2010

Về việc kiện toàn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình

17/12/2010

225.

Chỉ thị

03/CT-UBND

31/3/2010

V/v thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

31/3/2010

226.

Chỉ thị

05/2010/CT-UBND

30/7/2010

Về chấn chnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

30/7/2010

227.

Quyết định

01/2011/QĐ-UB ND

23/02/2011

Về việc Quy định bổ sung số lượng, chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để bố trí thêm một Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thường trực tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/3/2011

228.

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

06/9/2011

V/v ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

16/9/2011

229.

Quyết định

12/2011/QĐ-UB ND

08/9/2011

V/v ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về các hoạt động quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

18/9/2011

230.

Quyết định

14/2011/QĐ-UB ND

14/9/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Ninh Bình

24/9/2011

231.

Quyết định

15/2011/QĐ-UB ND

22/9/2011

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/10/2011

232.

Quyết định

20/2011/QĐ-UB ND

31/10/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

09/11/2011

233.

Quyết định

21/2011/QĐ-UB ND

01/11/2011

Ban hành Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

10/11/2011

234.

Chỉ thị

05/CT-UBND

07/9/2011

Về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ

07/9/2011

235.

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND

22/9/2011

Về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

22/9/2011

236.

Chỉ thị

08/2011/CT-UBND

11/11/2011

Về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

11/11/2011

237.

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

13/02/2012

Ban hành Quy định về cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với đất, nhà, ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

23/02/2012

238.

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND

16/3/2012

V/v phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

26/3/2012

239.

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

10/4/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình

20/4/2012

240.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

16/4/2012

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý về bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

26/4/2012

241.

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND

02/7/2012

V/v Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

12/7/2012

242.

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

09/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình

19/7/2012

243.

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND

13/7/2012

Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

23/7/2012

244.

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

19/9/2012

Ban hành Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

29/9/2012

245.

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND

12/10/2012

V/v Quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước cho Hội đồng Bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra quyết định tịch thu tài sản

22/10/2012

246.

Quyết định

27/2012//QĐ-UBND

15/11/2012

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước

25/11/2012

247.

Quyết định

28/2012//QĐ-UBND

23/11/2012

V/v ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

02/12/2012

248.

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND

24/12/2012

Về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

01/01/2013

249.

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND

26/12/2012

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

06/1/2013

250.

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND

14/8/2012

Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

24/8/2012

251.

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

08/01/2013

V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thủ công mỹ nghệ tnh Ninh Bình.

18/01/2013

252.

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

23/01/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình.

03/02/2013

253.

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

04/5/2013

Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

14/5/2013

254.

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

15/5/2013

V/v ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" đối với các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

25/5/2013

255.

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND

15/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin điện ttỉnh Ninh Bình.

25/5/2013

256.

Quyết định

406//QĐ-UBND

04/6/2013

Phê duyệt mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức phí dịch vụ lấy nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

14/6/2013

257.

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND

20/6/2013

Ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/7/2013

258.

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND

10/7/2013

Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/7/2013

259.

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND

31/7/2013

V/v ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

10/8/2013

260.

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND

14/8/2013

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

24/8/2013

261.

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND

16/8/2013

Ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương tỉnh Ninh Bình quản lý.

26/8/2013

262.

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND

07/10/2013

Bãi bỏ một số nội dung của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UB ND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình.

17/10/2013

263.

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND

04/11/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình

14/11/2013

264.

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND

14/11/2013

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

24/11/2013

265.

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND

31/12/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

10/01/2014

266.

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND

31/12/2013

Về việc ban hành Quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/01/2014

267.

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND

20/01/2014

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, nội dung và mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/02/2014

268.

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND

27/01/2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong việc cung cấp số liệu cho Sở Xây dựng về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

07/02/2014

269.

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND

26/02/2014

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

06/3/2013

270.

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND

18/3/2014

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

28/3/2014

271.

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND

28/3/2014

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình

08/4/2014

272.

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND

31/3/2014

V/v Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình

10/4/2014

273.

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND

04/4/2014

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức lao động tỉnh Ninh Bình

14/4/2014

274.

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND

05/5/2014

Ban hành Quy định về hoạt động Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15/5/2014

275.

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND

12/5/2014

V/v bãi bỏ khoản 1 và sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình V/v phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

22/5/2014

276.

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND

28/5/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

08/6/2014

277.

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND

10/6/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/6/2014

278.

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND

18/6/2014

V/v ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp tổ chức và quản lý công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

28/6/2014

279.

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND

07/7/2014

Về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

17/7/2014

280.

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND

09/7/2014

Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

19/7/2014

281.

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND

23/7/2014

Về việc ban hành Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

02/8/2014

282.

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND

23/7/2014

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

02/8/2014

283.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND

22/8/2014

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đối với các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/9/2014

284.

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND

28/8/2014

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh

08/9/2014

285.

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND

28/8/2014

Ban hành Quy định về hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

08/9/2014

286.

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND

16/9/2014

Ban hành Quy định về quản lý lao động, tiền lương trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu

26/9/2014

287.

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND

19/9/2014

Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

29/9/2014

288.

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND

26/9/2014

V/v Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04/10/2014

289.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND

29/9/2014

V/v Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

07/10/2014

290.

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND

13/10/2014

V/v Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

23/10/2014

291.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND

12/11/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh khi vận hành Trạm bơm cống Kem

22/11/2014

292.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND

18/11/2014

Ban hành Quy định về thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

28/11/2014

293.

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND

28/11/2014

Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện việc đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

08/12/2014

294.

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND

03/12/2014

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

13/12/2014

295.

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND

09/12/2014

V/v ban hành Quy định về chính sách khuyến khích ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

19/12/2014

296.

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND

26/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2015

297.

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND

22/01/2015

Bổ sung cách xác định lệ phí trước bạ, bổ sung giá xe ô tô, xe máy tại Bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

02/02/2015

298.

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND

30/01/2015

Ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/02/2015

299.

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND

13/02/2015

Về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

23/02/2015

300.

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND

06/3/2015

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

16/3/2015

301.

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND

11/3/2015

Về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; tỷ lệ phần trăm 9%) để xác định đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

21/3/2015

302.

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND

16/3/2015

Ban hành Quy chế phi hp trong qun lý nhà nước đối với vật tư nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

26/3/2015

303.

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND

16/4/2015

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình

26/4/2015

304.

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND

15/5/2015

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

25/5/2015

305.

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND

15/5/2015

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

25/5/2015

306.

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND

29/5/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Ninh Bình

09/6/2015

307.

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND

05/6/2015

Ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử nội bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15/6/2015

308.

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND

11/6/2015

Quy định cơ quan kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; cơ quan kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

21/6/2015

309.

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND

16/6/2015

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

26/6/2015

310.

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND

26/6/2015

V/v ban hành ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình.

06/7/2015

311.

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND

01/7/2015

V/v ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình

11/7/2015

312.

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND

03/7/2015

Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

13/7/2015

313.

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND

14/7/2015

Về việc ban hành Quy chế quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình

24/7/2015

314.

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND

14/7/2015

Về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

24/7/2015

315.

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND

27/7/2015

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

07/8/2015

316.

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND

30/7/2015

Bổ sung giá xe máy tại Phụ lục số 01 Bảng giá xe máy tính lệ phí trước bạ và bổ sung giá xe ô tô tại Phụ lục số 02 Bảng giá xe ô tô tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

09/8/2015

317.

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND

30/7/2015

Ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn; quy định việc phê duyệt Quy trình quản lý, vận hành khai thác các công trình đặc biệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

09/8/2015

318.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND

18/8/2015

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

28/8/2015

319.

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND

26/8/2015

V/v Bổ sung vào Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo quyết định số 14/2011-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình

06/9/2015

320.

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND

03/9/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

13/9/2015

321.

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND

21/9/2015

Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/10/2015

322.

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND

22/9/2015

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

02/10/2015

323.

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND

27/10/2015

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Ninh Bình

07/11/2015

324.

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND

24/11/2015

Ban hành Quy chế quản lý và khai thác hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04/12/2015

325.

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND

03/12/2015

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Ninh Bình

13/12/2015

326.

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND

14/12/2015

Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

24/12/2015

327.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND

28/12/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

08/01/2016

328.

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND

28/12/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

08/01/2016

329.

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND

29/12/2015

Ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

08/01/2016

330.

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND

29/12/2015

Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

08/01/2016

331.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND

05/01/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

15/01/2016

332.

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND

06/01/2016

Về việc ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

16/01/2016

333.

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND

21/01/2016

Quy định chi tiết việc thực hiện thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc thm quyền quản lý của tỉnh Ninh Bình

01/02/2016

334.

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND

02/02/2016

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

12/02/2016

335.

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND

04/02/2016

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ vay vòng hỗ trợ phụ nữ tỉnh Ninh Bình

14/02/2016

336.

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND

31/3/2016

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

10/4/2016

337.

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND

07/4/2016

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

17/4/2016

338.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND

13/4/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại bản Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình

23/4/2016

339.

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND

14/4/2016

V/v ban hành Quy chế phối hp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

24/4/2016

340.

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND

17/5/2016

Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình

27/5/2016

341.

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND

27/5/2016

Ban hành Quy định về ứng xử trong hoạt động du lịch và khẩu hiu tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

07/6/2016

342.

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND

03/6/2016

Về việc bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

13/6/2016

343.

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND

06/7/2016

V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

16/7/2016

344.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND

06/7/2016

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

16/7/2016

345.

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND

06/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

16/7/2016

346.

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND

21/7/2016

Ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình

01/8/2016

347.

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND

22/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

02/8/2016

348.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND

22/7/2016

Ban hành Quy định quản lý về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

02/8/2016

349.

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND

22/9/2016

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

02/10/2016

350.

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND

26/9/2016

V/v ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

07/10/2016

351.

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND

27/9/2016

Ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Ninh Bình

03/11/2016

352.

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND

07/10/2016

Về việc ban hành Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

25/10/2016

353.

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND

19/10/2016

V/v ban hành quy định Danh mục thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn đối tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; Danh mục và giá quy ước của tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

01/11/2016

354.

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND

20/10/2016

Sửa đổi, bổ sung giá xe máy tại Phụ lục số 01 Bảng giá xe máy tính lệ phí trước bạ và sửa đổi, bổ sung giá xe ô tô tại Phụ lục số 02 Bảng giá xe ô tô tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/11/2016

355.

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND

26/10/2016

Về việc ban hành Quy định quản lý theo đán quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

12/11/2016

356.

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND

04/11/2016

V/v sửa đổi đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

14/11/2016

357.

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND

18/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

28/11/2016

358.

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND

18/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

28/11/2016

359.

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND

07/12/2016

Bổ sung đơn giá cây trồng vào Phụ lục số 03 đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

17/12/2016

360.

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND

21/12/2016

V/v phân chia tỷ lệ trích tiền lãi thu được từ Quỹ quốc gia về việc làm cho cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội

31/12/2016

361.

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND

16/01/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

26/01/2017

362.

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND

16/01/2017

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp

26/01/2017

363.

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND

09/3/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 và Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình

19/3/2017

364.

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND

17/3/2017

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021

27/3/2017

365.

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND

17/3/2017

Về việc ban hành Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

27/3/2017

366.

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND

29/3/2017

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

07/4/2017

367.

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND

31/3/2017

Ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

15/4/2017

368.

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND

04/4/2017

Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai từ “m 3” ra “tấn” để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

14/4/2017

369.

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND

12/4/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình nh thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

22/4/2017

370.

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND

18/4/2017

Về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình

28/4/2017

371.

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND

28/4/2017

Ban hành Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/5/2017

372.

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND

05/5/2017

Ban hành Quy chế hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

19/5/2017

373.

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND

25/5/2017

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

05/6/2017

374.

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND

06/6/2017

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

17/6/2017

375.

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND

16/6/2017

Sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình

26/6/2017

376.

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND

16/6/2017

Quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

26/6/2017

377.

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND

10/7/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

20/7/2017

378.

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND

03/8/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

13/8/2017

379.

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND

04/8/2017

Bổ sung đơn giá cây trồng vào Phụ lục số 03 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15/8/2017

380.

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND

08/8/2017

Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/9/2017

381.

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND

08/8/2017

Sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/8/2017

382.

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND

14/8/2017

Về việc bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 30/2016/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Bình ban hành

01/9/2017

383.

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND

29/08/2017

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình

15/9/2017

384.

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND

29/8/2017

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình

15/9/2017

385.

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND

05/9/2017

Ban hành bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

15/9/2017

386.

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND

11/9/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

387.

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND

14/9/2017

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

25/9/2017

388.

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND

29/9/2017

Ban hành quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/10/2017

389.

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND

29/9/2017

Quy định tạm thời bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/10/2017

390.

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND

03/10/2017

Ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15/10/2017

391.

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND

03/10/2017

Về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Phân khu cây xanh sinh thái thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình

13/10/2017

392.

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND

13/10/2017

V/v bãi bỏ QĐ 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

25/10/2017

393.

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND

23/10/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội các huyện, thành phố để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04/11/2017

394.

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND

10/11/2017

V/v ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

20/11/2017

395.

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND

04/12/2017

Ban hành khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15/12/2017

396.

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND

02/01/2018

Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình

20/01/2018

397.

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND

05/02/2018

Ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Ninh Bình

15/02/2018

398.

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND

09/02/2018

Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong thi hành công vụ

01/3/2018

399.

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND

13/02/2018

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

26/02/2018

400.

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND

28/02/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình

15/3/2018

401.

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND

05/4/2018

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

16/4/2018

402.

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND

16/5/2018

Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

29/5/2018

403.

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND

17/5/2018

V/v ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

29/5/2018

404.

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND

04/6/2018

Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15/6/2018

405.

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND

08/6/2018

Về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/7/2018

406.

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND

08/6/2018

V/v ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

21/6/2018

407.

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND

16/7/2018

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

30/7/2018

408.

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND

24/7/2018

V/v ban hành Quy định về quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo niên độ ngân sách hàng năm

03/8/2018

409.

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND

24/7/2018

Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng đò tuyến Vân Long, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

03/8/2018

410.

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND

30/7/2018

Bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/8/2018

411.

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND

06/8/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình

16/8/2018

412.

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND

08/8/2018

Ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/8/2018

413.

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND

08/8/2018

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/8/2018

414.

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND

13/8/2018

Quy định hệ số nở rời đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

23/8/2018

415.

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND

17/08/2018

V/v ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/9/2018

416.

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND

20/8/2018

Ban hành Quy chế quy định trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Ninh Bình

05/9/2018

417.

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND

23/8/2018

Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

03/9/2018

418.

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND

24/8/2018

Ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình

09/9/2018

419.

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND

 

Ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Bình

 

420.

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND

20/9/2018

Ban hành Quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/10/2018

421.

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND

24/9/2018

Bãi bỏ Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

05/10/2018

422.

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND

25/9/2018

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

05/10/2018

423.

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND

22/10/2018

Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

05/11/2018

424.

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND

23/10/2018

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

03/11/2018

425.

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND

31/10/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

426.

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND

02/11/2018

Về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

02/11/2018

427.

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND

06/11/2018

Ban hành Quy định quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư và phân cấp thẩm quyền phê duyệt, thẩm định, thm tra các công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư để bảo trì, cải tạo, sa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trụ sở cơ quan, đơn vị và các cơ quan, đơn vị và các công trình hạ tầng kthuật trên địa bàn tỉnh

16/11/2018

428.

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND

22/11/2018

Phân cấp thẩm quyền cấp mới thẻ bảo hiểm y tế và trợ cấp tiền mai táng phí đối với người tham gia kháng chiến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

01/01/2019

429.

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND

10/12/2018

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

01/01/2019

 

Biểu số 02

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 144/QĐ-UBND 2019 ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2018

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NINH BÌNH

STT

Tên loại văn bản

Số và ký hiệu văn bản

Thời gian ban hành

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND

27/7/2010

Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tnh Ninh Bình

31/12/2016

2

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND

24/12/2010

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2016

3

Nghị quyết

23/2010/NQ-HĐND

24/12/2010

Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

4

Nghị quyết

27/2010/NQ-HĐND

24/12/2010

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

01/8/2018

5

Nghị quyết

36/2010/NQ-HĐND

24/12/2010

Quy định mức học phí, học phí nghề, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014-2015 của tỉnh Ninh Bình

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

6

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND

15/12/2011

Ban hành Quy định danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/9/2014

7

Nghị quyết

29/2011/NQ-HĐND

15/12/2011

Về việc sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định mức học phí, học phí nghề, học phí các môn tchọn đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ năm 2010 - 2011 đến năm 2014 - 2015 của tỉnh Ninh Bình

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

8

Nghị quyết

31/2011/NQ-HĐND

15/12/2011

Quy định mức học phí đối với giáo dục hệ Trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ học kỳ II năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

9

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND

17/4/2012

Về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012 - 2016

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Nghị quyết số 31/NQ-H ĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012 - 2016

17/12/2014

10

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND

17/4/2012

Về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

11

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND

17/4/2012

Về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

12

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND

19/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 15 Mục I Danh mục Phí đấu giá ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 01/2014/NQ-H ĐND ngày 16/7/2014 về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/9/2014

13

Nghị quyết

16/2012/NQ-H ĐND

19/7/2012

Quy định về đối tượng vận động, mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ Nghị quyết số 16/2012/NQ-H ĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình Quy định về đối tượng vận động, mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/7/2018

14

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND

19/7/2012

Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân của tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tại trụ sở cơ quan các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định nội dung và mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

31/12/2017

15

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND

19/7/2012

Về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trưng học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

16

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND

20/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản tại quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tnh Ninh Bình

31/12/2016

17

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND

20/12/2012

Về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2016

18

Nghị quyết

31/2012/NQ-HĐND

20/12/2012

Về việc phê duyệt Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

01/01/2014

19

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND

20/7/2013

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí tại quy định danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hi đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 về vic ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/9/2014

20

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND

20/7/2013

Về việc ban hành một số chính sách áp dụng cho thị xã Tam Điệp thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, giai đoạn 2013 - 2016

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2016

21

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND

20/7/2013

Về việc ban hành một số chính sách để tạo nguồn vốn đẩy mạnh phát triển thành phố Ninh Bình giai đoạn 2013-2015

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

22

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND

14/10/2013

Quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành chính sách hỗ trợ đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

31/12/2017

23

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND

20/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2014

24

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND

20/12/2013

Về việc phê duyệt Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2014

25

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND

16/7/2014

Về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

31/12/2016

26

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND

16/7/2014

Về việc ban hành chính sách cấp lại khoản thu tiền tgiao đất, đấu giá quyền sử dụng đất tại Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đối với các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

27

Nghị quyết

19/2014/NQ-HĐND

17/12/2014

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

28

Nghị quyết

26/2014/NQ-HĐND

17/12/2014

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

04/8/2016

29

Nghị quyết

36/2014/NQ-HĐND

17/12/2014

Về việc sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 7 và Điểm e Khoản 1 Điều 8 Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 - 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2012/N Q-HĐND ngày 17/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

30

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND

22/7/2015

Về việc sửa đổi mức thu phí tại Điểm g Khoản 3 Mục A Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách Nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2014/N Q-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

31/12/2016

31

Nghị quyết

19/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2016

32

Nghị quyết

26/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Về việc ban hành chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2011-2016

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2016

33

Nghị quyết

30/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Về việc tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến hết năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2016

34

Nghị quyết

32/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Về tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình đến hết năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2016

35

Nghị quyết

30/2016/NQ-HĐND

14/12/2016

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2017

36

Nghị quyết

30/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2018

II. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH

STT

Tên loại văn bản

Số và ký hiệu văn bản

Thời gian ban hành

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

328/QĐ-UB

29/9/1992

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2165/2004/QĐ-UBND ngày 10/9/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình

19/9/2014

2.

Quyết định

167/QĐ-UB

18/02/1993

Quy định quản lý, sử dụng, khai thác các di tích lịch sử, văn hóa, phát triển du lịch

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

3.

Quyết định

313/QĐ-UB

06/4/1993

Ban hành Quy định giao quyền sử dụng đất cho hộ nông dân

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

4.

Quyết định

380/QĐ-UB

08/5/1993

Quy định tạm thời phân loại đường phố thị xã, thị trấn

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

5.

Quyết định

422/QĐ-UB

22/5/1993

Ban hành quy định cụ thể hoạt động tôn giáo của tỉnh

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

6.

Nghị quyết

438/QĐ-UB

03/6/1993

Quy định tạm thời về trình tự lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

7.

Quyết định

466/QĐ-UB

17/6/1993

Ban hành Quy chế đăng ký hành nghề sản xuất SP - CN - CN - CT - VT - BĐ

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

8.

Quyết định

491/QĐ -UB

24/6/1993

Ban hành quy định chính sách thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ ở tỉnh

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

9.

Quyết định

640/QĐ-UB

27/8/1993

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

10.

Quyết định

730/QĐ-UB

29/10/1993

V/v phân cấp tạm thời quyết định ngạch công chức, viên chức

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

11.

Quyết định

116/QĐ-UB

05/3/1994

V/v giao nhiệm vụ điều tra tội các chiến tranh cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

12.

Quyết định

177/QĐ-UB

04/4/1994

Ban hành bản quy định chế độ quản lý và sử dụng đất quỹ công ích xã

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

13.

Quyết định

194/QĐ-UB

06/4/1994

V/v mở rộng bảo hiểm chủ đầu tư xây dựng cơ bản

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

14.

Quyết định

210/QĐ-UB

18/4/1994

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

15.

Quyết định

284/QĐ-UB

14/5/1994

Điều chỉnh giá thu lệ phí trước bạ một số phương tiện vận tải

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

16.

Quyết định

356/QĐ-UB

31/5/1994

V/v quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

17.

Quyết định

410/QĐ-UB

16/6/1994

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

18.

Quyết định

549/QĐ-UB

27/7/1994

Bổ sung ngành nghề cho Doanh nghiệp nhà nước

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

19.

Quyết định

649/QĐ-UB

01/8/1994

Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

20.

Quyết định

788/QĐ-UB

31/10/1994

V/v ban hành giá đất để tính đền bù giải phóng mặt bằng thi công quốc lộ 1A

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

21.

Quyết định

839/QĐ-UB

01/12/1994

V/v ban hành Bản quy định về quản lý thị trường hạt giống

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

22.

Quyết định

938/QĐ-UB

12/12/1994

V/v quy định mức công, ngày công nghĩa vụ công ích

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

23.

Quyết định

940/QĐ-UB

12/12/1994

V/v quy định mức giá đền bù đất

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

24.

Quyết định

977/QĐ-UB

24/12/1994

V/v quy định mức thuế đất tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

01/10/2017

25.

Quyết định

498/1998/QĐ-UB

15/5/1998

Ban hành Quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

23/02/2015

26.

Quyết định

416/QĐ-UB

16/3/2003

Quy định ch gii bảo vệ các tuyến đê cấp 4 và cấp 5

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/10/2018

27.

Quyết định

3159/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

28.

Quyết định

3161/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

29.

Quyết định

3162/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

30.

Quyết định

573/2005/QĐ-UB

07/4/2005

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn trích từ ngân sách tỉnh cho vay xóa đói giảm nghèo qua Ngân hàng Chính sách xã hội

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Ninh Bình ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

19/8/2016

31.

Quyết định

1723/2005/QĐ-UBND

8/8/2005

Về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/7/2014

32.

Chỉ thị

06/2005/CT-UB

19/4/2005

Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

09/9/2016

33.

Quyết định

504/2006/QĐ-UBND

13/3/2006

Về việc ban hành “Quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ”

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/01/2016

34.

Quyết định

505/2006/QĐ-UBND

13/3/2006

Về việc ban hành “Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

27/3/2017

35.

Quyết định

712/2006/QĐ-UBND

10/4/2006

V/v Thành lập Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

01/01/2019

36.

Quyết định

1886/2006/QĐ-UBND

12/9/2006

Về việc đổi tên Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

01/01/2019

37.

Quyết định

194/2007/QĐ-UBND

22/01/2007

V/v quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi QĐ số 24/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

08/9/2014

38.

Quyết định

473/2007/QĐ-UBND

14/02/2007

V/v ban hành Quy định thực hành tiết kiệm trong sử dụng đất, đá vôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh V/v bãi bỏ Quyết định số 473/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Quy định thực hành tiết kiệm trong sử dụng đất, đá vôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

21/3/2016

39.

Quyết định

708/QĐ-UBND

27/3/2007

Về việc thành lập Bộ phận chuyên trách giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 09/02/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Ninh Bình.

19/2/2010

40.

Quyết định

826/2007/QĐ-UBND

12/4/2007

V/v phân cấp đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp

26/01/2017

41.

Quyết định

837/2007/QĐ-UBND

12/4/2007

V/v ban hành quy định điều kiện hoạt động phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn, có sức chở dưới 5 người hoặc Bè

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp

26/01/2017

42.

Quyết định

1417/2007/QĐ-UBND

18/6/2007

V/v ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBDN tỉnh Ninh Bình bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

09/9/2016

43.

Quyết định

2197/2007/QĐ-UBND

19/9/2007

V/v thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

24/7/2015

44.

Quyết định

2900/2007/QĐ-UBND

25/12/2007

Ban hành Quy định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

10/01/2016

45.

Quyết định

2957/QĐ-UBND

31/12/2007

V/v phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản.

31/12/2018

46.

Quyết định

637/2008/QĐ-UBND

31/3/2008

V/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 v/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình

10/4/2014

47.

Quyết định

947/2008/QĐ-UBND

12/5/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

01/01/2016

48.

Quyết định

1248/2008/QĐ-UBND

25/6/2008

Về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 10/2014/Q Đ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức lao động tỉnh Ninh Bình.

14/4/2014

49.

Quyết định

1405/2008/QĐ-UBND

24/7/2008

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

28/11/2016

50.

Quyết định

1509/2008/QĐ-UBND

12/8/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Công thương Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

15/01/2016

51.

Quyết định

1577/2008/QĐ-UBND

21/8/2008

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nội vụ Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

28/8/2015

52.

Quyết định

1634/2008/QĐ-UBND

03/9/2008

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

30/7/2016

53.

Quyết định

1804/2008/QĐ-UBND

06/10/2008

V/v ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

17/6/2017

54.

Quyết định

1892/2008/QĐ-UBND

16/10/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lc do bị thay thế bởi Quyết đnh số 04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tnh Ninh Bình

12/02/2016

55.

Quyết định

2203/2008/QĐ-UBND

04/12/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

25/5/2015

56.

Quyết định

2290/2008/QĐ-UBND

19/12/2008

V/v sa đổi, bổ sung Quyết định số 573/2005/Q Đ-UB ngày 07/4/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn trích từ ngân sách tỉnh cho vay xoá đói giảm nghèo qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Ninh Bình ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

19/8/2016

57.

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

11/02/2009

Ban hành Quy định về quản lý lao động trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi QĐ số 25/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về quản lý lao động, tiền lương trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế và công ty trách nhiệm hu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu

26/9/2014

58.

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND

13/02/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

08/01/2016

59.

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

20/02/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

26/6/2015

60.

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND

17/3/2009

Ban hành Quy định xét tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBDN tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 và Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình

19/3/2017

61.

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND

26/3/2009

Ban hành Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1179/QĐ-UBN D ngày 09/9/2016 của UBDN tỉnh Ninh Bình bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

09/9/2016

62.

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND

03/4/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

20/7/2017

63.

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

03/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 637/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình

10/4/2014

64.

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND

08/6/2009

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

10/4/2016

65.

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

08/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

03/01/2015

66.

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND

22/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình

26/4/2015

67.

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND

04/9/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tài chính Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 16/2016/Q Đ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

16/7/2016

68.

Quyết định

1187/QĐ-UBND

07/10/2009

Về việc giao một số quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ về tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 10/2014/Q Đ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức lao động tỉnh Ninh Bình.

14/4/2014

69.

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND

16/10/2009

V/v Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bi Quyết định số 26/2014/Q Đ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

29/9/2014

70.

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND

28/10/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

71.

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

03/11/2009

Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

23/10/2014

72.

Quyết định

1405/QĐ-UBND

19/11/2009

Về việc phân cấp quản lý cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 10/2014/Q Đ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức lao động tỉnh Ninh Bình.

14/4/2014

73.

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND

19/11/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tnh Ninh Bình

17/4/2016

74.

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND

15/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Thủy sản Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

75.

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND

15/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

76.

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

11/01/2010

Ban hành Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBDN tỉnh Ninh Bình bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

09/9/2016

77.

Quyết định

230/QĐ-UBND

18/3/2010

Về việc phân cấp quản lý cán bộ thuộc Sở Y tế

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 10/2014/Q Đ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức lao động tỉnh Ninh Bình.

14/4/2014

78.

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

06/5/2010

V/v ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện t trên Internet trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi QĐ số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/9/2014

79.

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

28/5/2010

V/v ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

08/9/2014

80.

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND

12/7/2010

V/v ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/02/2015

81.

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND

23/9/2010

V/v Quy định Đơn giá và mức bồi thường, hỗ trợ đối với vật nuôi là Ba Ba trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 26/2014/Q Đ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

29/9/2014

82.

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND

17/11/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 21/2009/QĐ-UBN D ngày 22/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình

26/4/2015

83.

Chỉ thị

06/2010/CT-UBND

25/8/2010

V/v thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

84.

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

18/3/2011

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đt có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15/8/2016

85.

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

29/3/2011

Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

16/01/2016

86.

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

22/4/2011

Ban hành Đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; tỷ lệ phần trăm 9%) để xác định đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

21/3/2015

87.

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

21/7/2011

Điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc quy định tại Bảng phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/02/2015

88.

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

28/7/2011

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2016

89.

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

04/8/2011

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1417/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBDN tỉnh Ninh Bình bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

09/9/2016

90.

Quyết định

610/QĐ-UBND

05/9/2011

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tnh Ninh Bình

15/9/2017

91.

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

06/9/2011

Ban hành Quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 37/2017/QĐ- UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15/12/2017

92.

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

12/9/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

93.

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND

07/10/2011

V/v phân cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý và cấp giấy phép, đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với bến thủy nội địa và bến khách ngang sông, thuộc địa giới hành chính địa phương quản lý.

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 416/QĐ-UB ND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về bãi bỏ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND

18/5/2015

94.

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND

16/11/2011

Về việc Sửa đổi, bổ sung đơn giá cây Mía quy định tại Phụ lục số 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/02/2015

95.

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND

17/11/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

05/6/2017

96.

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND

17/11/2011

V/v ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

13/4/2015

97.

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND

12/12/2011

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu ncông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

05/10/2018

98.

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/10/2017

99.

Chỉ thị

07/2011/CT-UBND

30/9/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình

05/10/2018

100.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

10/02/2012

Ban hành Bảng giá xe ô tô, xe máy, tàu thủy tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, các xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

06/10/2014

101.

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

22/02/2012

Sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục số 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/02/2015

102.

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

26/3/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/8/2018

103.

Quyết định

226/QĐ-UBND

05/4/2012

Phê duyệt hệ số quy đổi đối với khoáng sản nguyên khai và sản phẩm đá xây dựng từ “m2” ra tấn để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản nguyên khai và tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai từ “m3ra “tấn” để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

14/4/2017

104.

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

20/4/2012

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/5/2014

105.

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

23/4/2012

Bổ sung giá xe ô tô, xe máy vào Bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi QĐ số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, các xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

06/10/2014

106.

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

17/5/2012

Bổ sung giá xe ô tô, xe máy vào Bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi QĐ số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, các xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

06/10/2014

107.

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

31/5/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

16/8/2016

108.

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND

12/6/2012

Bổ sung giá xe ô tô vào Bảng giá xe ô tô tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Bảng giá xe ô tô, xe máy, tàu thủy tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, các xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

06/10/2014

109.

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND

04/7/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Thú y Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

110.

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

09/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

10/4/2016

111.

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND

24/8/2012

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 10 của Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình tại Quyết định số: 10/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBDN tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 và Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình

19/3/2017

112.

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND

27/8/2012

V/v sửa đổi Điều 14, Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

13/4/2015

113.

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND

25/9/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 22/2015/QĐ-UBN D ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

08/8/2015

114.

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND

02/10/2012

V/v ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2018/QĐ- UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình

10/8/2018

115.

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND

23/10/2012

Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình

20/01/2018

116.

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND

28/11/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý Biển, đảo tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

31/12/2015

117.

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND

07/12/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết đnh số 36/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

20/11/2017

118.

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND

12/12/2012

V/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình

10/7/2015

119.

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND

24/12/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 31/2015/QĐ-UB ND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Ninh Bình

07/11/2015

120.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

14/01/2013

V/v ban hành Quy chế phối hợp tổ chức và quản lý công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp tổ chức và quản lý công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

28/6/2014

121.

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

17/01/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

01/10/2016

122.

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND

07/5/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

06/7/2015

123.

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND

16/8/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

08/01/2016

124.

Quyết định

675/QĐ-UBND

20/9/2013

Về việc bổ sung giá đất ở tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn vào Bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

10/01/2014

125.

Quyết định

809/QĐ-UBND

04/11/2013

Về việc bổ sung giá đất sản xuất kinh doanh khu công nghiệp Khánh Cư, huyện Yên Khánh vào Bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

10/01/2014

126.

Quyết định

862/QĐ-UBND

21/11/2013

Về việc bổ sung giá đất ở tại khu đô thị mới Hồ Cánh Võ, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình vào Bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

10/01/2014

127.

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND

31/12/2013

Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2014

128.

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND

09/9/2013

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2013 -2014

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2014

129.

Chỉ thị

03/2014/CT-UBND

16/9/2014

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2014-2015

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

130.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND

23/01/2014

V/v ban hành đơn giá thuê đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; tỷ lệ phần trăm 9%) để xác định đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

21/3/2015

131.

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND

14/02/2014

Điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc quy định tại Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tnh Ninh Bình về việc điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc quy đnh tại Bảng phụ lục số 01 Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/02/2015

132.

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND

28/02/2014

Sửa đổi, bổ sung giá xe ô tô, xe máy tại Bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá xe ô tô, xe máy, tàu thủy tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi QĐ số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

06/10/2014

133.

Quyết định

239/QĐ-UBND

10/4/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình

15/9/2017

134.

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND

21/4/2014

V/v ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực thi hành do bị thay thế bởi Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

08/6/2015

135.

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND

08/5/2014

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

16/4/2018

136.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND

03/12/2014

Bổ sung giá cát dùng để san lấp mặt bằng, bồi đắp công trình vào Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

08/6/2015

137.

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND

12/12/2014

Sửa đổi một số điều của Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/10/2017

138.

Chỉ thị

03/2014/CT-UBND

16/9/2014

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2014-2015

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

 

139.

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND

03/4/2015

Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15/6/2018

140.

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND

03/4/2015

V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

05/4/2016

141

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND

28/5/2015

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

25/9/2017

142.

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND

18/8/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

05/11/2018

143.

Quyết định

1233/QĐ-UBND

09/11/2015

Về việc phê duyệt điều chỉnh Bảng giá đất nông nghiệp huyện Yên Khánh trong Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 2015 - 2019

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

15/9/2017

144.

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND

17/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ các di tích khảo cổ học, di sản địa chất, cảnh quan Di sản văn hóa và thiên nhiên thế gii Quần thể danh thắng Tràng An

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

05/11/2018

145.

Chỉ thị

04/2015/CT-UBND

14/9/2015

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2015 -2016

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2016

146.

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND

25/3/2016

V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2016

147.

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND

05/8/2016

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 33/2017/QĐ- UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

25/10/2017

148.

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND

09/8/2016

V/v ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Ninh Bình ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội các huyện, thành phố để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04/11/2017

149.

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND

21/12/2016

Sa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Ninh Bình ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết đnh số 21/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội các huyện, thành phố để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04/11/2017

150.

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND

15/3/2017

V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2017

151.

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND

31/10/2017

V/v Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020

27/12/2018

152.

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND

13/02/2018

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2018

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số và ký hiệu văn bản

Thời gian ban hành

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

331/QĐ-UB

30/9/1992

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lc do đã có Quyết định số 62/1999/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 1999 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của ngành y tế tỉnh Ninh Bình

19/01/1999

2

Quyết định

446/QĐ-UB

18/11/1992

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể dục, Thể thao

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 335/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa- Thông tin tnh Ninh Bình

26/02/2006

3

Quyết định

475/QĐ-UB

03/12/1992

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của UBND tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016

08/8/2011

4

Quyết định

240/QĐ-UB

08/3/1993

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 3160/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

04/01/2005

5

Quyết định

241/QĐ-UB

08/3/1993

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 3158/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

04/01/2005

6

Quyết định

315/QĐ-UB

08/4/1993

Ban hành quy định lập và sử dụng Quỹ đảm phụ Q. phòng

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 V/v ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

12/10/2012

7

Quyết đnh

634/QĐ-UB

27/8/1993

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1229/2005/QĐ-UB ngày 29/6/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình.

08/7/2005

8

Quyết định

227/QĐ-UB

22/4/1994

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan Dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh, huyện, xã

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1440/2008 ngày 31/4/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình.

10/5/2008

9

Quyết định

07/QĐ-UB

13/01/1995

V/v quy định mức giá các loại đất

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 906/QĐ-UB ngày 02/8/1997 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

02/8/1997

10

Quyết định

87/QĐ-UB

25/01/1995

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Du lịch Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số Quyết định số 1806/2005/QĐ-UB ngày 18/8/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Du lịch Ninh Bình

28/8/2005

11

Quyết định

88/QĐ-UB

25/01/1995

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 395/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình.

11/3/2006

12

Quyết định

208/QĐ-UB

20/02/1995

V/v phương thức và lệ phí chi trả lương trợ cấp bảo hiểm xã hội

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1806/2005/QĐ-UB ND ngày 18/8/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Du lịch Ninh Bình.

28/8/2005

13

Quyết định

677/QĐ-UB

15/6/1995

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2808/2004/QĐ-UB ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

26/11/2004

14

Quyết định

47/QĐ-UB

19/01/1996

Ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép khác

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/10/2011

15

Quyết định

440/QĐ-UB

10/4/1996

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2166/2004/QĐ-UB ngày 10/9/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

21/9/2004

16

Quyết định

1003/QĐ-UB

19/6/1996

V/v ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1459/2004/QĐ-UB ngày 24/6/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

04/7/2004

17

Quyết định

1220/QĐ-UB

14/12/1995

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Thương mại

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1258/QĐ-UB ngày 20/6/2001 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý về thương mại tỉnh Ninh Bình

20/6/2001

18

Quyết định

105/QĐ-UB

06/02/1996

V/v nâng mức trợ cấp đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1543/QĐ-UB ngày 04/8/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v thực hiện chính sách đối với cô giáo mầm non ngoài biên chế

04/8/2003

19

Quyết định

1576/QĐ-UB

29/10/1996

V/v đổi tên và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2647/2003/QĐ-UB ngày 18/12/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về Công nghiệp ở địa phương

01/01/2004

20

Quyết định

1690/QĐ-UB

29/11/1996

V/v ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục quản lý nhà nước về công trình thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1869/2003/QĐ-UB ngày 18/9/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v đổi tên Chi cục Quản lý nhà nước và công trình thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Chi cục Thủy lợi

28/9/2003

21

Quyết định

1706/QĐ-UB

03/12/1996

V/v ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Phòng, chống lụt bão và quản lý đê điều trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 3159/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

01/01/2005

22

Quyết định

392/QĐ-UB

08/4/1997

Về việc thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao thị xã Tam Điệp

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1464/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Thể dục thể thao thị xã Tam Điệp thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tam Điệp.

28/7/2006

23

Quyết định

906/QĐ-UB

02/8/1997

Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/1998

24

Quyết định

1196/QĐ-UB

13/10/1997

V/v điều chỉnh các khoản thu điều tiết gia ngân sách tnh và ngân sách huyện, thị xã

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 226/QĐ-UB ngày 04/3/1998 của UBND tỉnh Ninh Bình về tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và ngân sách xã

04/3/1998

25

Quyết định

1426/QĐ-UB

26/11/1997

Về việc ban hành quy định về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1417/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

29/6/2007

26

Quyết định

1480/QĐ-UB

05/12/1997

Về việc ban hành một số quy định tạm thời về thế chấp tài sản

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 358/2006/QĐ-UB ngày 21/02/2006 Về việc ban hành Quy định về thủ tục thế chấp bảo lãnh trong quan hệ vay vốn tín dụng và các quan hệ giao dịch khác liên quan đến tài sản trên đất.

03/3/2006

27

Quyết định

1207/QĐ-UB

30/9/1998

Về việc thành lập Ban Quản lý dự án thí điểm cải cách hành chính

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1575/2006/QĐ-UBND ngày 02/8/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc đổi tên và giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án thí điểm cải cách hành chính tỉnh thành Ban quản lý dự án cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình.

13/8/2006

28

Quyết định

1419/QĐ-UB

09/11/1998

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giao thông vận tải

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giao thông vận tải

13/4/2009

29

Quyết định

952/1999/QĐ-UB

03/8/1999

V/v ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản thống nhất sử dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1665/2006/QĐ-UBND ngày 15/8/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v Ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình (Phần xây dựng).

26/8/2006

30

Quyết định

1219/QĐ-UB

20/8/1999

V/v mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh năm học 1999-2000

Hết hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2000

31

Quyết định

450/2000/QĐ-UB

18/4/2000

Giao chỉ tiêu chương trình mục tiêu Quốc gia, mục tiêu năm 2000

Hết hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2000

32

Quyết định

1207/QĐ-UB

23/8/2000

Về việc ban hành “Quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ”

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 504/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006 Về việc ban hành “Quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ”.

24/3/2006

33

Quyết định

1208/QĐ-UB

23/8/2000

V/v ban hành Quy định về quản lý chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 3264/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/01/2005

34

Quyết định

409/QĐ-UB

12/02/2001

V/v ban hành Quy định về điều hành ngân sách năm 2001

Hết hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2001

35

Quyết định

684/2001/QĐ-UB

29/3/2001

Về xác định thẩm quyền công chứng các hợp đồng liên quan đến bất động sản của Phòng công chứng số 1 và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v phân định thẩm quyền công chng hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất tại Phòng Công chứng số 1 và Phòng Công chứng số 2 thuộc Sở Tư pháp Ninh Bình.

10/11/2006

36

Quyết định

1070/QĐ-UB

01/6/2001

Về việc phê duyệt kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định và chi phí của Hội đồng GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 619/2005/QĐ-UB ngày 13/4/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

24/4/2005

37

Quyết định

1228/QĐ-UB

20/6/2001

V/v ban hành Quy chế tạm thời công nhận Trường PTTH đạt chuẩn cấp tỉnh giai đoạn 2001 - 2005

Hết hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2005

38

Quyết định

1803/2001/QĐ-UB

10/9/2001

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động và tiêu chuẩn xăng xe phục vụ công tác tại cơ quan HCSN của tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2252/2005/QĐ-UB ND ngày 14/10/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh.

25/10/2005

39

Quyết định

2673/QĐ-UB

04/12/2001

V/v ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng văn học - nghệ thuật Trương Hán Siêu lần thứ 2 (1996 - 2001)

Hết hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2001

40

Quyết định

3070/2001/QĐ-UB

31/12/2001

V/v quy định tiêu chuẩn chính quyền trong sạch, vững mạnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2013

41

Quyết định

225/QĐ-UB

01/02/2002

Ban hành Quy định về điều hành dự toán ngân sách năm 2002

Hết hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2002

42

Quyết định

284/2002/QĐ-UB

07/02/2002

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 3161/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

10/01/2005

43

Quyết định

285/2002/QĐ-UB

07/02/2002

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lc do bị thay thế bi Quyết định số 3161/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

10/01/2005

44

Quyết định

568/2002/QĐ-UB

10/4/2002

Về việc Ban hành Quy định về ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1556/2006/QĐ-UBND ngày 31/7/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

10/8/2006

45

Quyết định

1823/2002/QĐ-UB

10/10/2002

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 3163/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

01/01/2005

46

Quyết định

2459/QĐ-UB

27/12/2002

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2252/2005/QĐ-UBND ngày 14/10/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh.

25/10/2005

47

Quyết định

169/QĐ-UB

25/01/2003

Về tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã và ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2003

Hết hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2003

48

Quyết định

475/QĐ-UB

25/3/2003

V/v sửa đổi Điểm c, Điều 5, Quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động và tiêu chuẩn xăng xe phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1803/QĐ-UB ngày 10/9/2001 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2252/2005/QĐ-UB ND ngày 14/10/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh.

25/10/2005

49

Quyết định

634/QĐ-UB

15/4/2003

V/v trang bị điện thoại di động phục vụ công tác của các chức danh Phó Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Văn phòng HĐND và UBND tỉnh và Phó Giám đốc Sở Y tế

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2252/2005/QĐ-UB ND ngày 14/10/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh.

25/10/2005

50

Quyết định

1090/QĐ-UB

03/6/2003

Quy định tỷ lệ điều tiết và quản lý, sử dụng khoản thu tiền sử dụng đất năm 2003

Hết hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2003

51

Quyết định

1463/QĐ-UB

24/7/2003

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 991/2000/QĐ-UB ngày 15/7/2000 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 901/2005/QĐ-UB ngày 20/5/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức và viên chức.

01/6/2005

52

Quyết định

2345/2003/QĐ-UB

14/11/2003

Ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng cấp thoát nước ngoài nhà trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2246/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình (phần lắp đặt).

03/11/2006

53

Quyết định

1450/QĐ-UB

23/6/2004

V/v cho phép trang bị điện thoại di động phục vụ công tác của đồng chí Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2252/2005/QĐ-UB ND ngày 14/10/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh.

25/10/2005

54

Quyết định

1996/QĐ-UB

18/8/2004

Về việc phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB trên địa bàn thị xã Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 619/2005/QĐ-UB ngày 13/4/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc ban hành Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

24/4/2005

55

Quyết định

2459/QĐ-UB

13/10/2004

Về việc phê duyệt đơn giá, chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 619/2005/QĐ-UB ngày 13/4/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc ban hành Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

24/4/2005

56

Quyết định

2740/QĐ-UB

05/11/2004

V/v phân cấp cho UBND các huyện, thị xã phê duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2477/2005/QĐ-UB ngày 10/11/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Quy định phân cấp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, và quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

21/11/2005

57

Chỉ thị

01/2004/CT-UB

02/01/2004

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thân

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản.

31/12/2004

58

Quyết định

74/QĐ-UB

13/01/2005

Về việc sửa đổi Điều 7 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại di động và tiêu chuẩn xăng xe phục vụ công tác tại các cơ quan HCSN

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2252/2005/QĐ-UB ND ngày 14/10/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh.

25/10/2005

59

Quyết định

311/QĐ-UB

04/02/2005

Về việc quy định kinh phí hỗ trợ tiêu hủy gia cầm và mức chi phí cho các đối tượng tham gia trực tiếp phòng dịch cúm gia cầm ở địa bàn

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2527/2005/QĐ-UBND ngày 15/11/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc Quy định kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch cúm gia cầm.

26/11/2005

60

Quyết định

476/QĐ-UB

17/3/2005

Về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2005

61

Quyết định

893/QĐ-UB

19/5/2005

Về việc Ban hành danh mục mặt hàng, thị trường xuất khẩu trực tiếp tỉnh Ninh Bình đến năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2004

62

Quyết định

2123/QĐ-UBND

29/9/2005

Về việc phê duyệt giá vé danh lam của điểm du lịch Thạch Bích - Thung Nắng

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1561/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

01/9/2008

63

Quyết định

2592/QĐ-UBND

22/11/2005

Về việc quy định bổ sung chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch cúm gia cầm

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản.

31/12/2005

64

Quyết định

2728/QĐ-UBND

07/12/2005

Về việc Quy định bổ sung chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch cúm gia cầm

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản.

31/12/2006

65

Quyết định

36/2006/QĐ-UBND

05/01/2006

V/v Thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định 694/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc sáp nhập Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông vào Ban Quản lý các dự án xây dựng giao thông số 3

25/9/2013

66

Quyết định

1432/QĐ-UBND

12/7/2006

Về phê duyệt bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 468/2008/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

16/3/2008

67

Quyết định

2329/QĐ-UBND

01/11/2006

V/v phân định thẩm quyền công chứng hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất tại Phòng Công chứng số 1 và Phòng Công chứng số 2 thuộc Sở Tư pháp Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 03/6/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc bãi bỏ Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phân định thẩm quyền quyền công chứng hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất tại Phòng Công chứng số 1 và Phòng Công chứng số 2 thuộc Sở Tư pháp Ninh Bình.

03/6/2008

68

Quyết định

166/QĐ-UBND

17/01/2007

Về việc phê duyệt giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

01/01/2012

69

Quyết định

289/QĐ-UBND

30/01/2007

V/v quy định chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch cúm gia cầm năm 2007

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản.

31/12/2007

70

Quyết định

2880/QĐ-UBND

24/12/2007

V/v phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với diện tích đất thu hồi tạm thời để thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 468/2008/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

16/3/2008

71

Quyết định

53/QĐ-CT

09/01/2008

Về việc ban hành quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Ninh Bình.

25/10/2010

72

Quyết định

98/QĐ-UBND

15/01/2008

V/v điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Kim Sơn

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh.

01/01/2011

73

Quyết định

591/QĐ-UBND

20/3/2008

V/v quy định chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch cúm gia cầm năm 2008

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản.

31/12/2008

74

Quyết định

954/QĐ-UBND

13/5/2008

Về việc điều chỉnh giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

29/12/2011

75

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND

10/01/2008

Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008.

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản.

31/12/2008

76

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND

30/12/2008

Về việc tổ chức đón tết Kỷ Sửu năm 2009.

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản.

31/12/2009

77

Quyết định

386/QĐ-UBND

17/4/2009

Về việc điều chỉnh đơn giá di chuyển mồ mả và mức hỗ trợ di chuyển chỗ ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

22/7/2010

78

Quyết định

411/QĐ-UBND

27/4/2009

Về việc phê duyệt đơn giá cây thuốc lào để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

22/7/2010

79

Quyết định

1205/QĐ-UBND

13/10/2009

Về việc phê duyệt đơn giá cây chè để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

22/7/2010

80

Quyết định

1226/QĐ-UBND

31/12/2010

V/v phê duyệt giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản.

31/12/2011

81

Quyết định

192/QĐ-UBND

23/3/2011

Về việc phê duyệt giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

30/4/2012

82

Quyết định

999/QĐ-UBND

30/12/2011

Về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2012

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2012

83

Quyết định

364/QĐ-UBND

29/5/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 35/2012/Q Đ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

01/01/2013

84

Quyết định

647/2012/QĐ-UBND

23/8/2012

Về việc bổ sung giá đất các khu công nghiệp vào bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 35/2012/Q Đ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

01/01/2013

 

Biểu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH NINH BÌNH

STT

Tên loại văn bản

Số và ký hiệu văn bản

Thời gian ban hành

Tên gọi của văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND

15/7/2009

Về việc quy định tổ chức và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 1

Hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của Hi đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định tổ chức và mức phụ cấp đối với lc lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/7/2012

2.

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND

15/7/2009

Về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Điều 1

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân của tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tại trụ sở cơ quan các sở, ban, ngành thuộc tnh Ninh Bình

29/7/2012

3.

Nghị quyết

05/2010/NQ- HĐND

27/7/2010

Về việc Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng đối với nhng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Điểm a Khoản 2 Điều 1; Tiết 14 Điểm a Khoản 2 Điều 1; Điểm c Khoản 3 Điều 1

Hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 05/2010/NQ- HĐND ngày 27/7/2010, Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012, của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

01/01/2015

Khoản 1 Điều 1

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 41/2018/NQ- HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình Quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố để thực hiện việc kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2019

4.

Nghị quyết

28/2010/NQ- HĐND

24/12/2010

Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí; chế độ chi tổ chức hội nghị trong nước; chế độ chi tiếp khách trong nước; chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Ninh Bình

Các quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị trong nước tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2010/NQ- HĐND ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 14/2017/NQ- HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

01/8/2017

5

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND

15/12/2011

Về việc Quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình

Cụm từ “Tuyển dụng thẳng (không qua thi tuyển, xét tuyển)” tại tiết 2 và cụm từ “tuyển thẳng” tại tiết 4, điểm c, khoản 2, Điều 2

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 36/2012/NQ- HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình Về việc sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ- HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình

01/01/2013

6.

Nghị quyết

15/2012/NQ-H ĐND

19/7/2012

Về việc quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở thôn, tổ dân phố

Điều 1

Hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐN D ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 05/2010/NQ- HĐND ngày 27/7/2010, Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012, của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

01/01/2015

7.

Nghị quyết

34/2014/NQ-HĐN D

17/12/2014

V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 05/2010/NQ- HĐND ngày 27/7/2010, Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012, Nghị quyết số 15/2012/NQ- HĐND ngày 19/7/2012, của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Khoản 3 Điều 1, Điều 2, Điều 3

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 41/2018/NQ- HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố để thực hiện việc kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/01/2019

8.

Nghị quyết

31/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình

Khoản 3 Điều 1

Hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình

01/01/2018

9.

Nghị quyết

15/2016/NQ-H ĐND

04/8/2016

Về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tên gọi và Điều 1

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 27/2016/NQ- HĐND ngày 21/10/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

21/10/2016

10.

Nghị quyết

26/2016/NQ- HĐND

04/8/2016

Quy định mức học phí, học phí các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tnăm học 2016 - 2017 đến năm học 2020-2021 của tỉnh Ninh Bình

Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 1; Điểm b Khoản 2 Điều 1

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 21/2018/NQ- HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Điểm a, Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 26/2016/NQ- HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định mức học phí, học phí các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của tỉnh Ninh Bình

01/8/2018

11.

Nghị quyết

43/2016/NQ- HĐND

14/12/2016

Quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày ở vùng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh trường phổ thông thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý

Điểm b Khoản 2 Điều 1

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 Về vic sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 43/2016/NQ- HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày ở vùng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trường phổ thông thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý

31/12/2017

12.

Nghị quyết

04/2017/NQ- HĐND

15/3/2017

Quy định một số chính sách xây dựng xã nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020

Khoản 3 Điều 1

Hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tnh Ninh Bình Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 04/2017/NQ- HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định một số chính sách xây dựng xã nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020.

27/4/2018

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH

STT

Tên loại văn bản

Số và ký hiệu văn bản

Thi gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

449/QĐ-UB

21/3/2003

Thành lập Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng Ninh Bình

Điều 2, Điều 3

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 1972/2005/QĐ-UB ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lao động của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Ninh Bình

19/9/2005

2.

Quyết định

2020/2003/QĐ-UB

06/10/2003

Về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng, Phó thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Điều 8

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 01/10/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và khen thưởng, kỷ luật Trưởng thôn, Phó thôn, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố.

10/10/2009

3.

Quyết định

540/2005/Q Đ-UB

01/4/2005

Về việc Mức chi cụ thể của một số nội dung chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính

Khoản 3 Điều 1

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Quyết định số 1745/2005/QĐ-UB ngày 10/8/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc sửa đổi Điểm 3, Điều 1 Quyết định số 540/2005/QĐ-UBND 01/4/2005 của UBND tỉnh về việc mức chi cụ thể của một số nội dung chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính.

20/8/2005

4.

Quyết định

2252/2005/QĐ-UBND

14/10/2005

Về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh

Khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2252/2005/QĐ-UBND ngày 14/10/2005

Hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 2311/2005/QĐ-UB ngày 24/10/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm 2, Điều 4 Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh.

01/11/2005

5.

Quyết định

2486/2007/QĐ-UBND

24/10/2007

V/v ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Điểm đ Khoản 1 Điều 4, Điểm d Khoản 2 Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2486/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 1466/2008/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2486/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình.

14/8/2008

6.

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

13/02/2012

Ban hành Quy định về cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với đất, nhà, ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Các quy định về cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, tàu thủy

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi QĐ số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04/10/2014

7.

Quyết định

04/2012/Q Đ-UBND

16/3/2012

V/v phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 2

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 04/2012/Q Đ-UBND ngày 16/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình V/v phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

26/3/2012

8.

Quyết định

21/2012/Q Đ-UBND

19/9/2012

Ban hành Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Điểm a Khoản 1 Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/Q Đ-UBND

Hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/Q Đ-UBND ngày 19/9/2012 của UBDN tỉnh Ninh Bình

08/4/2014

9.

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

08/01/2013

V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình t; thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình.

Khoản 3, Khoản 4 Điều 3; Khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

16/7/2016

10.

Quyết định

406/QĐ-UBND

04/6/2013

Phê duyệt mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức phí dịch vụ lấy nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 1

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy li thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

15/11/2017

11.

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND

19/9/2014

Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Điều 4, Khoản 1 Điều 16, Điều 24 Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực do bị sa đổi bởi Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc sa đổi, bổ sung một số điều tại bản Quy định một số chính sách tại bản Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình

23/4/2016

Tiêu đề Khoản 1 Điều 17; Khoản 2, Khoản 3 Điều 17; Điều 18 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình.

26/6/2017

Khoản 5 Điều 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình.

16/8/2018

12.

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND

26/9/2014

V/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02

Hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung giá xe máy tại Phụ lục số 01 Bảng giá xe máy tính lệ phí trước bạ và sửa đổi, bổ sung giá xe ô tô tại Phụ lục số 02 Bảng giá xe ô tô tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/11/2016

13.

Quyết định

29/2014/Q Đ-UBND

13/10/2014

V/v Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 7; Điều 9; Điều 10; Điều 22; Khoản 1 Điều 23 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/Q Đ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tnh

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

20/8/2017

14.

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND

26/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 ban hành bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá đất giai đoạn 2015- 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

15/9/2017

15.

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND

30/01/2015

Ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Điểm a Khoản 24 Chương I Phần A; Điểm b Khoản 24 Chương I Phần A; Khoản 31 Chương I Phần A; Khoản 5 Chương II Phần A Phụ lục số 3 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v sửa đổi đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

14/11/2016

 

Biểu số 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, THAY THẾ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 144/QĐ-UBND Ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Tên văn bản

Số và ký hiệu văn bản

Thời gian ban hành

Tên gọi văn bản

Kiến nghị

Nội dung kiến nghị

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý kiến nghị

1.

Quyết định

220/QĐ-UB

15/7/1992

Ban hành Quy định cấp giấy phép kinh doanh và đăng ký kinh doanh vàng, bạc

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

2.

Quyết định

226/QĐ-UB

22/7/1992

Ban hành Quy định lập, quản lý sung quỹ PCLB

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

3.

Quyết định

227/QĐ-UB

22/7/1992

Ban hành Quy định xây dựng mô hình chuyển giao công nghệ sản xuất lúa có năng suất cao

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

4.

Quyết định

232/QĐ-UB

24/7/1992

Quy định về chế độ phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ chống bão lụt

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

5

Quyết định

310/QĐ-UB

16/9/1992

Ban hành Danh mục hàng hóa và dịch vụ phân cấp quy định giá

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

6.

Quyết định

334/QĐ-UB

01/10/1992

V/v quản lý tranh, ảnh, sách, báo, văn hóa phẩm

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

7.

Quyết định

335/QĐ-UB

01/10/1992

V/v quản lý âm nhạc

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

STư pháp

Quý III/2019

8.

Quyết định

402/QĐ-UB

26/10/1992

Ban hành quy định tạm thời về thu lệ phí công chúng

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

9.

Quyết định

447/QĐ-UB

18/11//1992

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Khoa học, Kỹ thuật

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

10

Quyết định

454/QĐ-UB

23/11/1992

Phân cấp quyền hạn xét công nhận và trả thù lao sáng kiến

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

11

Quyết định

567/QĐ-UB

29/12/1992

V/v ban hành Quy định tạm thời một số nội dung chính sách về công tác thi đua - khen thưởng

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

12

Quyết định

167/QĐ-UB

18/02/1993

Quy định quản lý, sử dụng, khai thác các di tích lịch sử, văn hóa, phát triển du lịch

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

13

Quyết định

313/QĐ-UB

06/4/1993

Ban hành Quy định giao quyền sử dụng đất cho hộ nông dân

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

14

Quyết định

340/QĐ-UB

17/4/1993

Quy định tỷ lệ điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

15

Quyết định

204/QĐ-UB

11/4/1994

V/v quy định tỷ lệ điều tiết nguồn thu giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

STư pháp

Quý III/2019

16

Quyết định

764/QĐ-UB

21/10/1994

V/v quy định tỷ lệ điều tiết nguồn thu giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

17

Quyết định

07/QĐ-UB

13/01/1995

V/v quy định mức giá các loại đất

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

18

Quyết định

87/QĐ-UB

25/01/1995

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Du lịch Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

19

Quyết định

208/QĐ-UB

20/02/1995

V/v phương thức và lệ phí chi trả lương trợ cấp bảo hiểm xã hội

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

20

Quyết định

316/QĐ-UB

01/4/1995

Quy định quản lý sử dụng điện và giá điện nông thôn

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

21

Quyết định

743/QĐ-UB

17/7/1995

V/v ban hành bản quy định về sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc thú y

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

22

Quyết định

841/QĐ-UB

09/8/1995

V/v bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng và lắp đặt

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

23

Quyết định

934/QĐ-UB

13/9/1995

V/v số lượng cán bộ, chế độ, chính sách cán bộ Đảng, chính quyền, Trưởng các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

24

Quyết định

996/QĐ-UB

09/10/1995

V/v ban hành Quy định trả tiền đền bù dự án khôi phục Quốc lộ 1 A

Bãi bỏ

Công việc đã thực hiện xong

Sở Tư pháp

Quý III/2019

25

Quyết định

997/QĐ-UB

10/10/1995

Giao nhiệm vụ Sở Tư pháp xác nhận pháp lý cho cá nhân

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

26

Quyết định

1025/QĐ-UB

21/10/1995

V/v đền bù vật kiến trúc trên đất và tiền đền bù đất, giá cho thuê đất

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

27

Quyết định

1116/QĐ-UB

25/11/1995

V/v ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư (mất văn bản)

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

28

Quyết định

1231/QĐ-UB

18/12/1995

V/v thu một phần viện phí

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

29

Quyết định

67/QĐ-UB

25/01/1996

Ban hành Quy chế xét giải thưởng văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu (92 - 95)

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

30

Quyết định

80/QĐ-UB

29/01/1996

V/v ban hành Quy định về phân cấp dự báo cháy rừng và tổ chức phòng, chống cháy rừng

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

31

Quyết định

422/QĐ-UB

26/3/1996

V/v ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

32

Quyết định

537/QĐ-UB

09/4/1996

V/v ban hành giá đất dùng để tính toán đền bù giải phóng mặt bằng thi công đường Tây sông Vân

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

33

Quyết định

608/QĐ-UB

24/4/1996

V/v quy định khung giá phòng ngủ các khách sạn trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

34

Quyết định

1363/QĐ-UB

27/9/1996

V/v thu phí qua cầu Đ

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

35

Quyết định

1529/QĐ-UB

18/10/1996

V/v ban hành Quy định cải thiện công trình vệ sinh

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

36

Quyết định

1573/QĐ-UB

19/10/1996

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

37

Quyết định

1745/QĐ-UB

07/12/1996

Quy định số lượng cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, chính quyền của các phường mới thuộc thị xã Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

38

Quyết định

1900/QĐ-UB

31/12/1996

V/v tạm thời giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, bán vé phục vụ khách tham quan du lịch tại các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

39

Quyết định

1217/1998/QĐ-UB

12/10/1998

V/v điều chỉnh các khoản thu phí, lệ phí cầu Đvà cầu Đồng Chưa

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

40

Quyết định

1836/QĐ-UB

22/12/1998

V/v phê duyệt đơn giá đền bù nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

41

Quyết định

126/QĐ-UB

31/01/1997

Quy định mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, hoạt động dịch vụ

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

42

Quyết định

421/QĐ-UB

18/4/1997

V/v ban hành tạm thời bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

43

Quyết định

516/QĐ-UB

09/5/1997

V/v ban hành Quy chế thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

44

Quyết định

561/QĐ-UB

13/5/1997

V/v quy định số lượng và sinh hoạt phí của Trưởng các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

45

Quyết định

562/QĐ-UB

14/5/1997

Ban hành quy định quản lý giống vật nuôi

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

46

Quyết định

563/QĐ-UB

14/5/1997

Ban hành quy định quản lý thức ăn chăn nuôi

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

47

Quyết định

586/QĐ-UB

17/5/1997

V/v xác định thẩm quyền công chng các hợp đồng liên quan đến bất động sản của Phòng Công chứng nhà nước số 1 và huyện, thị xã

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

48

Quyết định

622/QĐ-UB

24/5/1997

Ban hành những quy định về công tác xét dự án xi măng Tam Điệp

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

49

Quyết định

639/QĐ-UB

31/5/1997

Ban hành quy định tạm thời và quản lý, cấp và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

50

Quyết định

739/QĐ-UB

20/6/1997

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Chi cục đnh canh, định cư và vùng kinh tế mới thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

51

Quyết định

775/QĐ-UB

26/6/1997

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Chi cục Khảo sát thủy văn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

52

Quyết định

1059/QĐ-UB

06/9/1997

V/v ban hành Quy định về một số chính sách đối với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

53

Quyết định

1119/QĐ-UB

29/9/1997

V/v ban hành tạm thời bản quy định quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

54

Quyết định

1313/QĐ-UB

05/11/1997

V/v quản lý hoạt động kinh doanh, dịch vụ nhiếp ảnh

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

55

Quyết định

1425/QĐ-UB

26/11/1997

V/v ban hành Quy định về quản lý kinh doanh hạt giống lúa

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

56

Quyết định

11/QĐ-UB

07/01/1998

V/v ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

57

Quyết định

452/QĐ-UB

02/5/1998

V/v ban hành Quy chế tạm thời huy động và sử dụng vốn trên địa bàn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

58

Quyết định

669/QĐ-UB

24/6/1998

V/v chuyển giao chức năng, nhiệm vụ qun lý nhà nước về chất lượng hàng hóa

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

59

Quyết định

910/QĐ-UB

28/7/1998

Ban hành chính sách hỗ trợ và một số khoản chi giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy xi măng Tam Điệp

Bãi bỏ

Công việc đã thực hiện xong

Sở Tư pháp

Quý III/2019

60

Quyết định

1143/QĐ-UB

12/9/1998

Ban hành Quy định về thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hội nghị, chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước, trang bị và sử dụng điện thoại, fax trong cơ quan nhà nước

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

61

Quyết định

1217/1998/QĐ-UB

12/10/1998

V/v điều chỉnh các khoản thu phí, lệ phí cầu Đề và cầu Đồng Chưa

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

62

Quyết định

1836/QĐ-UB

22/12/1998

V/v phê duyệt đơn giá đền bù nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

63

Quyết định

33/QĐ- UB

06/01/1999

V/v ban hành Quy trình phòng cháy, cha cháy rng tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

64

Quyết định

227/QĐ-UB

24/02/1999

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bảo vệ rừng trong mùa khô hanh

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

65

Quyết định

234/QĐ-UB

26/02/1999

Về tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và ngân sách xã

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

66

Quyết định

237/QĐ-UB

27/02/1999

Ban hành Quy định về sử dụng vật liệu địa phương vào các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

67

Quyết định

501/QĐ-UB

19/4/1999

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

68

Quyết định

573/QĐ-UB

05/5/1999

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

69

Quyết định

605/QĐ-UB

13/5/1999

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

70

Quyết định

616/QĐ-UB

14/5/1999

Ban hành Quy định thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hội nghị, chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác trong nước, trang bị quản lý và sử dụng điện thoại, fax, định mức xăng ô tô phục vụ công tác của cơ quan nhà nước trong tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

71

Quyết định

1129/QĐ-UB

20/8/1999

V/v ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động thanh tra tại các kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

72

Quyết định

1459/QĐ-UB

05/10/1999

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

73

Quyết định

1737/1999/QĐ-UB

16/11/1999

Ban hành Quy định mua, bán trả chậm hàng vật liệu xây dựng do các doanh nghiệp thuộc tỉnh sản xuất

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

74

Quyết định

168/QĐ-UB

18/02/2000

Về tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách huyện, thị xã và ngân sách xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

75

Quyết định

217/QĐ-UB

24/02/2000

V/v ban hành Quy định cụ thể các điều thuộc thẩm quyền địa phương theo Nghị định số 26/CP của Chính phủ về hoạt động tôn giáo

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

76

Quyết định

484/QĐ-UB

27/4/2000

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưng tỉnh

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

77

Quyết định

761/QĐ-UB

01/6/2000

V/v ban hành Quy chế tạm thời bán đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

78

Quyết định

61/QĐ-UB

10/01/2001

V/v quy định chế độ phụ cấp của Công an viên, điều chỉnh mức phụ cấp của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, xóm, phố

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

79

Quyết định

408/QĐ-UB

12/02/2001

Về tỷ lệ (%) phân chia giữa các khoản thu ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã, ngân sách xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

80

Quyết định

691/QĐ-UB

30/3/2001

V/v quy định giá cây trồng rừng trong dự án 5 triệu ha rừng

Bãi bỏ

Nội dung công việc được thực hiện xong và hiện không còn áp dụng trên thc tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

81

Quyết định

1258/QĐ-UB

25/6/2001

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý về thương mại tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

82

Quyết định

1673/QĐ-UB

22/8/2001

V/v Quy định tiêu chí hộ sản xuất và đời sống có nhiều khó khăn được miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

83

Quyết định

1843/QĐ-UB

12/9/2001

V/v ban hành Quy chế Báo cáo viên pháp luật tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

84

Quyết định

2375/QĐ-UB

20/11/2001

Ban hành Quy định về quản lý thu, chi ngân sách và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

85

Quyết định

2823/QĐ-UB

11/12/2001

V/v ban hành Quy định về sản xuất và kinh doanh giống cây trồng

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

86

Quyết định

224/QĐ-UB

01/02/2002

Về tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã, ngân sách xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

87

Quyết định

327/QĐ-UB

26/02/2002

V/v mức thu học phí, tiền đóng góp xây dựng trường, lớp năm học 2001 - 2002 và các năm tiếp theo của trường dân lập

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

88

Quyết định

637/QĐ-UB

25/4/2002

V/v mức thu một số khoản phục vụ các kỳ thi ngành giáo dục và đào tạo năm 2002 và các năm tiếp theo

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

89

Quyết định

722/QĐ-UB

08/5/2002

V/v ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

90

Quyết định

1895/QĐ-UB

22/10/2002

V/v trợ cấp một lần cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Bãi bỏ

Nội dung công việc đã thực hiện xong và hiện không còn áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

91

Quyết định

52/QĐ-UB

10/01/2003

V/v phụ cấp và mức chi phí cho công tác tiếp công dân

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

92

Quyết định

348/QĐ-UB

05/3/2003

V/v ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

93

Quyết định

2312/2003/QĐ-UB

11/11/2003

V/v sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 14 Quy định về phân cấp quản lý ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

94

Quyết định

2419/2003/QĐ-UB

20/11/2003

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp vi quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

95

Quyết định

2425/2003/QĐ-UB

20/11/2003

Sửa đổi Điểm 6, Khoản 1, Điều 14 Quy định về phân cấp quản lý nhà nước ... trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

96

Quyết định

1909/2004/QĐ-UB

11/8/2004

Về việc thực hiện cơ chế “Một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

97

Quyết định

3044/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về việc mua bảo hiểm y tế dành cho người nghèo

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

98

Quyết định

3233/2004/QĐ-UB

29/12/2004

Về việc áp dụng Quy chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và Quyết định hiện không còn được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

99

Quyết định

3264/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi

Điều 9 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3264

Sở Khoa học và Công nghệ

Năm 2019

100

Quyết định

1745/2005/QĐ-UBND

10/8/2005

Về việc sửa đổi Điểm 3, Điều 1 Quyết định số 540/2005/QĐ-UBND 01/4/2005 của UBND tỉnh về việc mức chi cụ thể của một số nội dung chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và hiện không được áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

101

Quyết định

522/2007/QĐ-UBND

02/3/2007

V/v ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động của Dự án cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung công việc đã thực hiện xong

Sở Tư pháp

Quý III/2019

102

Quyết định

578/2007/QĐ-UBND

13/3/2007

V/v quy định mức thu, tỷ lệ (%) để lại cho tổ chức thu và quản lý, sử dụng kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực thi hành và không còn phù hợp về thẩm quyền ban hành

Sở Tư pháp

Quý III/2019

103

Quyết định

1832/2007/QĐ-UBND

06/8/2007

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3233/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

Bãi bỏ

Nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và không còn áp dụng trên thực tế

Sở Tư pháp

Quý III/2019

104

Quyết định

1875/2007/Q Đ-UBND

13/8/2007

V/v Quy định mức chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên

Bãi bỏ

Không còn phù hợp về thẩm quyền ban hành

Sở Tư pháp

Quý III/2019

105

Quyết định

2486/2007/Q Đ-UBND

24/10/2007

V/v ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực thi hành và pháp luật hiện hành không phân cấp UBND tỉnh quy định về nội dung này

Sở Tư pháp

Quý III/2019

106

Quyết định

2921/2007/QĐ-UBND

27/12/2007

Ban hành Quy định tỷ lệ phân bổ, mức chi, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Không còn phù hợp về thẩm quyền

Sở Tư pháp

Quý III/2019

107

Quyết định

489/2008/Q Đ-UBND

07/3/2008

V/v ủy quyền quyết định mức bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Tư pháp

Quý III/2019

108

Quyết định

836/2008/QĐ-UBND

24/4/2008

V/v ban hành Quy chế về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành văn bản mới thay thế

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý III/2019

109

Quyết định

1466/2008/QĐ-UBND

04/8/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2486/2007/Q Đ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực thi hành và không còn phù hợp về thẩm quyền

Sở Tư pháp

Quý III/2019

110

Quyết định

1752/2008/QĐ-UBND

26/9/2008

Ban hành Quy định về phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành văn bản mới thay thế

Căn cứ pháp lý và nội dung của Quyết định không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Sở Xây dựng

Năm 2019

111

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

12/5/2010

V/v ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lưu chứa và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp gây bụi, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi

Một số nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

112

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND

20/9/2010

Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Không còn phù hợp về thẩm quyền

Sở Tư pháp

Quý III/2019

113

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND

31/10/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành văn bản mới thay thế

Không còn phù hợp về nội dung

Sở Công Thương

Năm 2019

114

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

10/4/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình đã được chuyển về Sở Du lịch theo Quyết định số 506/Q Đ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình

Sở Tư pháp

Quý III/2019

115

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND

13/7/2012

Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Công Thương

Năm 2019

116

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND

12/10/2012

V/v Quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước cho Hội đồng Bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra quyết định tịch thu tài sản

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Tư pháp

Quý III/2019

117

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND

20/6/2013

Ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành văn bản mới thay thế

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Thông tin và Truyền thông

Năm 2019

118

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND

31/12/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp về thẩm quyền

Sở Tư pháp

Quý III/2019

119

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND

31/3/2014

V/v Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Tư pháp

Quý III/2019

120

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND

04/4/2014

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức lao động tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi

Một số nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Nội vụ

Năm 2019

121

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND

05/5/2014

Ban hành Quy định về hoạt động Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Tư pháp

Quý III/2019

122

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND

22/8/2014

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đối với các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành văn bản mới thay thế

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Thông tin và Truyền thông

Năm 2019

123

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND

29/9/2014

V/v Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Công Thương

Năm 2019

124

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND

13/02/2015

Về việc ban hành Quy định thực hin nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi

Một số nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Văn hóa và Thể thao

Năm 2019

125

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND

26/6/2015

V/v ban hành ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình.

Bãi bỏ

Không phù hợp về thẩm quyền

Sở Tư pháp

Quý III/2019

126

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND

01/7/2015

V/v ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình

Ban hành văn bản mới thay thế

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Công Thương

Năm 2019

127

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND

27/10/2015

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ

Không phù hợp về thẩm quyền

Sở Tư pháp

Quý III/2019

128

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND

05/01/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

Ban hành văn bản mới thay thế

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Công Thương

Năm 2019

129

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND

22/7/2016

Ban hành Quy định quản lý về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành văn bản mới thay thế

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Công Thương

Năm 2019

130

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND

26/9/2016

V/v ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi

Khoản 4 Điều 4 Quy định không phù hợp với Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

131

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND

16/01/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi

Một số nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Công Thương

Năm 2019

132

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND

29/3/2017

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi

Khoản 1 Điều 12 Quy chế không phù hợp với Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

133

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND

02/01/2018

Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình

Bãi bỏ và ban hành văn bản mới thay thế

Bãi bỏ Chương III Quy định và đề nghị HĐND tỉnh ban hành văn bản

SNi vụ

Năm 2019

134

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND

05/02/2018

Ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Ninh Bình

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật

Sở Xây dựng

Năm 2019

135

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND

17/5/2018

V/v ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi

Khoản 3 Điều 11 Quy định không phù hợp với pháp luật

Sở Xây dựng

Năm 2019

136

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND

04/6/2018

Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi

Điểm b Khoản 3 Điều 6, Điểm b Khoản 2 Điều 14 Quy chế không phù hợp Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Sở Nội vụ

Năm 2019