THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1440/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Tờ trìnhsố 1678/XMVN-TĐKT ngày 05 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởngTrung ương (Tờ trình số 1349/TTr-BTĐKT ngày 11 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Ông NguyễnThanh Chương, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;

2. Ông TrịnhCông Loan, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;

Đã có thànhtích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựngChủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2.Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Trưởng ban Ban Thiđua - Khen Trưởng Trung ương và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TCty Xi măng Viiệt Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng