THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1440/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN HỘI NGHỊ LA HAY VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾCỦA VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điềuước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tếcủa Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, PL.
- Lưu: Văn thư, QHQT (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNQUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN HỘI NGHỊ LA HAY VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chínhphủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hộinghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam)

BỐI CẢNH, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bối cảnh

Ngày 17 tháng 9 năm 2012 Chính phủ đã ban hành Nghịquyết số 58/NQ-CP về việc gia nhập Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Ngày28/9/2012, Việt Nam nộp đơn xin gia nhập Hội nghị và chính thức trở thành thànhviên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế vào ngày 10/4/2013.

Trở thành thành viên của Hội nghị La Hay về tư phápquốc tế, Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:

Về quyền: Được tham gia quyết định chính sách, xâydựng các công ước hợp tác về các vấn đề tư pháp quốc tế và phương hướng tươnglai của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; Có quyền bỏ phiếu hàng năm trongHội đồng Thường vụ và chính sách của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; Đượcmời tham dự mọi hoạt động, Phiên họp ngoại giao, Ủy ban đặc biệt; Được nhậnthông tin cập nhật về tất cả các công việc đang diễn ra tại Hội nghị La Hay vềtư pháp quốc tế; Được hưởng các dịch vụ hậu gia nhập bao gồm: hỗ trợ và xâydựng mạng lưới quốc tế các cơ quan trung ương, hưởng hỗ trợ kỹ thuật cho cácquốc gia thành viên, hưởng các dịch vụ đào tạo và hỗ trợ của Trung tâm quốc tếvề nghiên cứu tư pháp và hỗ trợ kỹ thuật (do Hội nghị thành lập).

Về trách nhiệm và nghĩa vụ: Việt Nam phải chỉ địnhCơ quan Quốc gia làm đầu mối liên lạc với Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế vàBan Thường trực của Hội nghị; Cử đại diện tham gia các hoạt động của Hội nghị;Có nghĩa vụ đóng góp niên liễm cho Hội nghị khoảng 6.000 Euro/năm; Tự chi trảcác chi phí đi lại và ăn ở cho các đại biểu tham gia các hoạt động của Hội nghị.

Để có thể thực hiện tốt quy chế thành viên Hội nghịLa Hay về tư pháp quốc tế sau khi chính thức trở thành viên của Hội nghị vàmang lại lợi ích thiết thực cho Việt Nam, Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiệnquyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu dài hạn

- Xây dựng và nâng cao vị thế, vai trò của Việt Namtrong hợp tác đa phương về tư pháp quốc tế, góp phần thiết thực thực hiện chủtrương đường lối của Đảng, Nhà nước về đa dạng hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tếtrên mọi lĩnh vực.

- Hỗ trợ cho việc hài hòa hóa pháp luật và thể chếtrong nước về tư pháp quốc tế theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cho tiến trìnhhội nhập quốc tế của Việt Nam.

b) Mục tiêu cụ thể

- Khai thác tối đa các lợi ích, đồng thời thực hiệnđầy đủ trách nhiệm thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiêncứu và hoàn thiện pháp luật về tư pháp quốc tế của Việt Nam.

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, gianhập các công ước về tư pháp quốc tế.

- Nâng cao năng lực và hiệu quả thực thi pháp luậtvề tư pháp quốc tế của Việt Nam

2. Yêu cầu

Quá trình triển khai Kế hoạch phải chủ động, đồngbộ với lộ trình cụ thể, khả thi để thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Namvới Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, phù hợp với chủ trương, chính sách củaĐảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và tăng cường hợp táctrong lĩnh vực tư pháp tại các Văn kiện Đại hội Đảng, Nghị quyết số 48-NQ/TWngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thốngpháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 về cải cách pháp luậtvà Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về việc ban hànhChiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Kế hoạch cần xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp vàtrách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ thànhviên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam.

Việc triển khai kế hoạch cần đảm bảo sự phối hợpchặt chẽ và thống nhất giữa Bộ Tư pháp - Cơ quan quốc gia với các Bộ, ngành hữuquan trong nước và giữa các cơ quan của Việt Nam với các cơ quan, các nướcthành viên của Hội nghị trong quá trình thực hiện Quy chế thành viên Hội nghịLa Hay về tư pháp quốc tế.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ CƠ QUAN THAM GIA THỰCHIỆN

1. Nâng cao nhận thức về tư pháp quốc tế, Hộinghị La Hay về tư pháp quốc tế và các công ước của Hội nghị

Nhiệm vụ này nhằm góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽvề nhận thức đối với vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tư pháp quốc tế.

Để thực hiện nhiệm vụ này cần tăng cường các hoạtđộng nghiên cứu khoa học về tư pháp quốc tế nói chung và Hội nghị La Hay về tưpháp quốc tế với các công ước của Hội nghị nói riêng; quan tâm và đầu tư chohoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho các cán bộ, công chức,chuyên gia làm việc trong các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phươngliên quan về các nội dung về tư pháp quốc tế được điều chỉnh trong khuôn khổHội nghị La Hay về tư pháp quốc tế (như các ngành Tư pháp, Ngoại giao, Tòa án,Công thương; giới luật gia, kinh doanh) về vai trò, vị trí của tư pháp quốc tếtrong các quan hệ dân sự, thương mại và hoạt động tố tụng có yếu tố nước ngoài,về vị trí vai trò và tác động của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế cũng nhưcác công ước của Hội nghị đến hợp tác trong lĩnh vực tư pháp quốc tế nói riêngvà hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung.

a) Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học về tưpháp quốc tế, Hội nghị La Hay và các công ước của Hội nghị

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dântối cao, Liên đoàn Luật sư, các viện nghiên cứu khoa học xã hội.

Thời gian thực hiện: Lâu dài.

Kết quả đầu ra: Các đề tài, tài liệu nghiên cứuchuyên sâu cập nhật về những phát triển mới trong tư pháp quốc tế nói chung vàtrong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế nói riêng.

b) Tuyên truyền, phổ biến về Hội nghị La Hay về tưpháp quốc tế, các công ước của Hội nghị và vai trò của tư pháp quốc tế, sự cầnthiết đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng về tư pháp quốc tế

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dântối cao, Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoànLuật sư, Đài Truyền hình và một số cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

Kết quả đầu ra: Các tài liệu về Hội nghị La Hay vềtư pháp quốc tế và một số công ước quan trọng của Hội nghị được phát hành, phổbiến, các hội nghị, hội thảo được tổ chức cho các đối tượng có liên quan.

c) Tuyên truyền, phổ biến về các Kế hoạch, Đề án,các hoạt động của Việt Nam nhằm thực thi Quy chế Hội nghị La Hay về tư phápquốc tế và việc nghiên cứu, gia nhập, thực thi các Công ước của Hội nghị La Hayvề tư pháp quốc tế của Việt Nam

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dântối cao, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoànLuật sư Việt Nam, Đài Truyền hình và một số cơ quan thông tấn, báo chí ở Trungương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Kết quả đầu ra: các hội thảo, tọa đàm, các chươngtrình truyền thông về các hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị LaHay được thực hiện để cung cấp và cập nhật thường xuyên thông tin về hoạt độngcủa Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế cho các cơquan, tổ chức và đối tượng có liên quan.

d) Xây dựng dữ liệu thông tin về tư pháp quốc tế

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dântối cao, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoànLuật sư Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Kết quả đầu ra: Một hệ thống pháp luật trong nướcvà quốc tế, các tài liệu nghiên cứu, thông tin được cập nhật về tư pháp quốc tếđược xây dựng và đưa vào sử dụng.

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy vànâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư trong lĩnh vực tưpháp quốc tế

Nhiệm vụ này nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cánbộ, công chức, luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp quốc tế có đủ trìnhđộ, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng tham gia một cách chủ động và tíchcực vào các hoạt động pháp lý trong lĩnh vực tư pháp quốc tế nói chung và trongquan hệ hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế nóiriêng.

Để thực hiện nhiệm vụ này cần xây dựng và thực hiệnmột kế hoạch tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư về tư phápquốc tế dưới nhiều hình thức với lộ trình phù hợp, kiện toàn và nâng cao nănglực cho Cơ quan Quốc gia trong quan hệ với các thành viên và Ban Thường trựccủa Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.

a) Kiện toàn và tổ chức thực hiện, phát huy tốt vaitrò của Cơ quan Quốc gia

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 17/09/2012 của Chínhphủ về việc gia nhập Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế đã giao cho Bộ Tư phápViệt Nam là cơ quan quốc gia trong quan hệ với các thành viên và Cơ quan thườngtrực của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Bộ Tư pháp cần thực hiện các chứcnăng nhiệm vụ của Cơ quan Quốc gia trong quan hệ với các thành viên và BanThường trực của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế như thiết lập và duy trìhoạt động hợp tác với các cơ quan của Hội nghị, các nước thành viên Hội nghị LaHay về tư pháp quốc tế, chủ trì thực hiện các hoạt động hợp tác trong phạm vinhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tư pháp và điều phối các cơ quan liên quan tham giaphù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

- Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đơn vị đảmnhận vai trò là Cơ quan Quốc gia

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tàichính.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2013 - Quý I/2014.

Kết quả đầu ra: Bộ Tư pháp ban hành Đề án kiện toànvề tổ chức, nhân lực và tài chính để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Quốcgia.

- Tổ chức thực hiện, phát huy tốt vai trò của Cơquan Quốc gia

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, BộCông thương, Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Kết quả đầu ra: Bộ Tư pháp chủ động thực hiện tốtcác nhiệm vụ được giao chủ trì, điều phối đảm bảo sự phối hợp và thực hiện đầyđủ của các cơ quan có liên quan.

b) Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, chuyêngia, luật sư làm việc trong lĩnh vực liên quan về tư pháp quốc tế và chuẩn bịđội ngũ cán đủ trình độ ứng cử vào các vị trí của các cơ quan thuộc Hội nghị LaHay về tư pháp quốc tế

Để thực hiện nhiệm vụ này cần có kế hoạch cụ thểxác định nội dung, hình thức, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,chuyên gia, luật sư có đủ trình độ chuyên môn pháp luật và ngoại ngữ về tư phápquốc tế để có thể xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến tư pháp quốc tế. Đồngthời, nhiệm vụ này nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, chuyên gia pháp lý về tư phápquốc tế đủ trình độ chuyên môn và ngoại ngữ để có thể tham gia tích cực, hiệuquả vào các hoạt động của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, phát huy và nângcao được vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực tư pháp quốctế.

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực chođội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư về để xử lý các vấn đề pháp lý trong lĩnhvực tư pháp quốc tế và tham gia vào các hoạt động của Hội nghị La Hay

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tốicao, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Liên đoàn Luật sư.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

Kết quả đầu ra: Dự thảo Kế hoạch đào tạo, nâng caonăng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia về tư pháp quốc tế trình Thủ tướngChính phủ.

- Triển khai Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực chođội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư về để xử lý các vấn đề pháp lý trong lĩnhvực tư pháp quốc tế.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tốicao, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Liên đoàn Luật sư.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017.

Kết quả đầu ra: Cán bộ, chuyên gia được tham giađào tạo theo Kế hoạch được phê duyệt, có đủ tiêu chuẩn để xử lý các vấn đề pháplý liên quan đến tư pháp quốc tế.

- Bồi dưỡng cán bộ đủ tiêu chuẩn để tham gia hiệuquả vào các hoạt động của Hội nghị La Hay và ứng cử vào một số vị trí tại cáccơ quan của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Vănphòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công thương.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017.

Kết quả đầu ra: Đội ngũ cán bộ, chuyên gia có đủtrình độ chuyên môn pháp luật và ngoại ngữ về tư pháp quốc tế, kỹ năng hợp tácđể tham gia vào các hoạt động của Hội nghị, về lâu dài sẽ ứng cử vào một số vịtrí trong các cơ quan của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.

- Đưa các nội dung của Hội nghị La Hay về tư phápquốc tế và các công ước của Hội nghị vào giáo trình tư pháp quốc tế của cáctrường đại học, cơ sở đào tạo luật trên cả nước.

Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ sở đào tạoluật.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

Kết quả đầu ra: Tài liệu giảng dạy về Hội nghị LaHay về tư pháp quốc tế và các công ước của Hội nghị được xây dựng và đưa vào sửdụng tại các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam.

3. Phát huy vai trò là thànhviên tích cực của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế

Nhiệm vụ này nhằm khai thác một cách tối đa các lợiích mà Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế mang lại cho Việt Nam, đồng thời cũngtạo sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ thành viêncủa Hội nghị, qua đó dần nâng cao vai trò và vị trí của Việt Nam trong hoạtđộng hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế nóichung và trong khu vực nói riêng.

Để thực hiện nhiệm vụ này Việt Nam cần tích cực cửđại biểu tham gia đầy đủ các Phiên họp và buổi làm việc của Hội nghị La Hay vềtư pháp quốc tế; Tham gia tích cực vào việc đàm phán, xây dựng các điều ướcquốc tế trong khuôn khổ Hội nghị Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; phối hợpvới Ban Thường trực của Hội nghị tổ chức các Hội nghị khu vực, Tọa đàm trongnước và quốc tế về Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và các Công ước của Hộinghị nhằm nâng cao vị trí vai trò của Việt Nam đối với Hội nghị cũng như trêntrường quốc tế.

a) Cử cán bộ tham gia vào các nhóm công tác đàmphán, các diễn đàn, hội nghị của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; các đoànchuyên gia đi trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia thànhviên của Hội nghị

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoạigiao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công Thương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Kết quả đầu ra: Sự tham gia ngày càng tích cực vàhiệu quả của Việt Nam vào các hoạt động của Hội nghị La Hay.

b) Phối hợp với Ban Thường trực của Hội nghị đăngcai tổ chức Hội nghị khu vực tại Việt Nam

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Vănphòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công Thương.

Thời gian thực hiện: Năm 2015.

Kết quả đầu ra: Đăng cai và tổ chức thành công Hộinghị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Hội nghị La Hay tại Việt Nam.

4. Đẩy mạnh nghiên cứu, từngbước tham gia các công ước trong khuôn khổ của Hội nghị La Hay

Trong khuôn khổ của Hội nghị La Hay có 38 công ướcđiều chỉnh các lĩnh vực khác nhau của tư pháp quốc tế. Nhiệm vụ này nhằm xâydựng một lộ trình nghiên cứu gia nhập các công ước quan trọng của Hội nghị cầnthiết đối với Việt Nam theo thứ tự ưu tiên phù hợp nhất với nhu cầu, điều kiệncủa Việt Nam.

Để thực hiện nhiệm vụ này cần tiến hành rà soát vànghiên cứu sơ bộ toàn bộ các công ước của Hội nghị La Hay để xác định nhữngcông ước mà Việt Nam cần ưu tiên nghiên cứu gia nhập, lộ trình và cơ quan chủtrì việc nghiên cứu, gia nhập cũng như thực thi sau này. Trên cơ sở Lộ trình đãđược phê duyệt, các Bộ, ngành liên quan thực hiện hoạt động nghiên cứu sâu đểgia nhập công ước cụ thể.

Đối với Công ước về miễn hợp pháp hóa giấy tờ côngnước ngoài và Công ước Tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp đã được đưavào Chương trình hành động của Chính phủ với thời gian cụ thể, Bộ Tư pháp, BộNgoại giao tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu đề xuất gia nhập theo đúng kế hoạch.

a) Rà soát các công ước của Hội nghị La Hay về tưpháp quốc tế và thực hiện nghiên cứu, gia nhập các công ước cụ thể được đưa vàolộ trình gia nhập của Việt Nam

- Rà soát các công ước của Hội nghị La Hay

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dântối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và cácBộ, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2013 đến Quý III/2014.

Kết quả đầu ra: Dự thảo Lộ trình gia nhập các côngước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế trình Thủ tướng Chính phủ. Lộ trìnhsẽ xác định cụ thể những công ước Việt Nam nên nghiên cứu gia nhập; dự kiếnthời gian nghiên cứu gia nhập; phân công cơ quan chủ trì thực hiện.

- Nghiên cứu, gia nhập các công ước theo Lộ trìnhđược phê duyệt

Cơ quan chủ trì: Bộ/ngành theo phân công tại Lộtrình đã được phê duyệt phù hợp với chức năng, thẩm quyền.

Cơ quan phối hợp: Theo phân công tại Lộ trình đãđược phê duyệt.

Thời gian thực hiện: Lâu dài theo Lộ trình.

Kết quả đầu ra: Các báo cáo đề xuất gia nhập hoặchồ sơ trình Chính phủ về việc gia nhập các công ước cụ thể theo quy trình củaLuật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

b) Nghiên cứu gia nhập Công ước La Hay về tống đạtgiấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp

- Giai đoạn 1: Nghiên cứu khả năng gia nhập Côngước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trình (Hoạt động này đãđược đưa vào chương trình công tác của Chính phủ năm 2013).

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dântối cao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Năm 2013.

Kết quả đầu ra: Đề án nghiên cứu khả năng gia nhậpCông ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt.

- Giai đoạn 2: Tiến hành các thủ tục gia nhập Côngước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp theo quy trình của LuậtKý kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dântối cao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

Kết quả đầu ra: Hồ sơ trình về việc Việt Nam gianhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp theo quytrình của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế được trình lênChính phủ xem xét.

c) Nghiên cứu gia nhập Công ước La Hay về miễn hợppháp hóa giấy tờ công nước ngoài (hoạt động này đã được đưa vào Chương trìnhhành động của Chính phủ giai đoạn 2012-2016)

Cơ quan chủ trì: Bộ Ngoại giao.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tốicao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

Kết quả đầu ra: Hồ sơ trình về việc Việt Nam gianhập Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài được trìnhlên Chính phủ xem xét.

5. Nghiên cứu, đề xuất hoànthiện pháp luật về tư pháp quốc tế

Nhiệm vụ này nhằm đánh giá toàn diện hiện trạngpháp luật trong lĩnh vực tư pháp quốc tế và thực tiễn thi hành so với yêu cầuphát triển của Việt Nam cũng như tiêu chuẩn quốc tế, từ đó đề xuất việc hoànthiện pháp luật trong nước về tư pháp quốc tế.

Để thực hiện nhiệm vụ này, cần hệ thống hóa và ràsoát toàn bộ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, đánh giá thực tiễnáp dụng, đề xuất, nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới các văn bảnpháp luật trong lĩnh vực tư pháp quốc tế.

a) Rà soát, đánh giá các quy định pháp luật trongnước và cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp quốc tế

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dântối cao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công thương, Viện kiểm sátnhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

Kết quả đầu ra: Báo cáo rà soát pháp luật và camkết quốc tế của Việt Nam có liên quan đến tư pháp quốc tế trong đó đánh giá vềnhững hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật và các cam kết quốc tế hiệnhành cũng như thực tiễn thực thi so pháp luật và thực tiễn quốc tế về tư phápquốc tế, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới các văn bản pháp luậttrong nước hoặc ký kết các điều ước quốc tế về tư pháp quốc tế trình lên Chínhphủ.

b) Nghiên cứu về khả năng xây dựng Luật về tư phápquốc tế

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dântối cao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhànước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ và các Bộngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

Kết quả đầu ra: Báo cáo nghiên cứu về pháp luật vềtư pháp quốc tế và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và đềxuất về khả năng xây dựng Luật về tư pháp quốc tế của Việt Nam trình Chính phủ.

6. Bố trí nguồn lực tài chínhphù hợp để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ thành viên Hộinghị La Hay của Việt Nam

Nhiệm vụ này nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụvề tài chính của thành viên Hội nghị theo quy định; kinh phí thường xuyên đểduy trì các hoạt động của Cơ quan quốc gia trong quan hệ với Hội nghị và cácthành viên của Hội nghị; kinh phí để triển khai các hoạt động cụ thể nhằm thựchiện Kế hoạch này.

a) Đóng niên liễm hàng năm cho Hội nghị La Hay

Việt Nam có nghĩa vụ đóng góp niên liễm hàng năm làkhoảng 6.000 Euro.

Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính.

Thời gian thực hiện: Hàng năm theo quy định của Hộinghị La Hay.

b) Bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt động củaViệt Nam trong khuôn khổ Hội nghị

Để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghịLa Hay về tư pháp quốc tế, Việt Nam cần đảm bảo kinh phí cho các đại biểu thamgia các hoạt động của Hội nghị như tham gia Phiên họp của Hội nghị, Hội đồng vàcác Ủy ban Đặc biệt của Hội nghị; Ngân sách cho hoạt động của Cơ quan Quốc giatrong quan hệ với các thành viên và Ban Thường trực của Hội nghị.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động cụthể theo Kế hoạch được phê duyệt

Nhằm thực hiện Kế hoạch này, cần bố trí kinh phíđảm bảo cho việc triển khai các hoạt động để cụ thể hóa Kế hoạch.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành được giao chủ trìhoạt động cụ thể trong Kế hoạch.

Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch được phê duyệt.

d) Tìm kiếm, huy động các nguồn kinh phí ngoài ngânsách nhà nước hỗ trợ hoạt động thực thi quy chế thành viên Hội nghị La Hay

Cơ quan chủ trì: Bộ Kế hoạch và đầu tư,

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, BộNgoại giao.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệmchính trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định củaLuật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005; có trách nhiệmban hành kế hoạch chi tiết, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan thực hiện cácnhiệm vụ, giải pháp được giao chủ trì thực hiện theo quy định tại Mục II của Kếhoạch này.

2. Các Bộ, ngành hữu quan

Các cơ quan có liên quan, căn cứ Kế hoạch này và kếhoạch chi tiết của Bộ Tư pháp, có trách nhiệm ban hành kế hoạch của Bộ, ngànhmình và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện cácnhiệm vụ, giải pháp được giao theo quy định tại mục II của Kế hoạch này.

3. Bộ Tài chính

Bộ Tài chính có trách nhiệm kịp thời bố trí ngânsách bảo đảm cho các Bộ, ngành, cơ quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp theo quyđịnh tại Mục II của Kế hoạch.

4. Về kinh phí thực hiện Kếhoạch

Bộ Tư pháp căn cứ vào Quy chế Hội nghị La Hay về tưpháp quốc tế, Kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội nghị, nghĩa vụ tài chính hàngnăm của Việt Nam, Kế hoạch triển khai thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viênHội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hộinghị La Hay của Việt Nam, tổng hợp vào dự toán hàng năm của Bộ Tư pháp gửi BộTài chính tổng hợp.

Các Bộ, ngành có liên quan, căn cứ vào nhiệm vụđược giao chủ trì tại Kế hoạch này, dự toán kinh phí thực hiện tổng hợp vào dựtoán hàng năm của cơ quan mình gửi Bộ Tài chính tổng hợp.

Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp dự toán kinhphí thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay của Việt Nam do cácBộ, ngành đề xuất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của LuậtNgân sách nhà nước

5. Sơ kết, tổng kết đánh giáviệc thực hiện Kế hoạch

Định kỳ sơ kết hằng năm và tổng kết 5 năm để đánhgiá việc thực hiện Kế hoạch là hoạt động quan trọng nhằm kiểm điểm tình hìnhthực hiện Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế trên thực tế, rút kinh nghiệm vàđề xuất các giải pháp mới nhằm thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ thành viênHội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam. Việc đánh giá tình hình thựchiện Kế hoạch cần được tiến hành cùng với việc đánh giá thực hiện các đề án,chiến lược, Kế hoạch về gia nhập và thực thi các công ước của Hội nghị La Hayvề tư pháp quốc tế. Trong khi đánh giá cần bám sát và so sánh, đối chiếu vớicác yêu cầu Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, yêu cầu cải cách pháp luật, cảicách tư pháp của Việt Nam, kết hợp nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm của cácnước thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế để bổ sung các giải phápmới, phù hợp với yêu cầu của tình hình phát triển đất nước trong lĩnh vực tưpháp quốc tế.

Bộ Tư pháp chủ trì sơ kết hằng năm và tổng kết đánhgiá việc thực hiện Kế hoạch này, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng và Vănphòng Chính phủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.