ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1440/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 06/2008/CT-TTG NGÀY 01/02/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 06/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Căn cứ Kế hoạch số: 164/KH-UBND ngày 25/9/2009 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số: 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số: 2245/CAT-PV11 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số: 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Triệu Đức Lân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Ma Văn Lả, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban;

4. Ông Hoàng Nguyễn Việt, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Thành viên;

5. Ông Triệu Văn Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên;

6. Ông Nông Tiến Đức, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành viên;

7. Ông Triệu Việt Tiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

8. Ông Nông Minh Xuân, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên;

9. Ông Hà Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

* UBND tỉnh mời các ông, bà có tên sau tham gia Ban Chỉ đạo:

10. Ông Ma Từ Đông Điền, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Thành viên;

11. Bà Đoàn Thị Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương, phương hướng, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị số: 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến công tác phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số: 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Điều 3.Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số: 06/CT-TTg là Công an tỉnh Bắc Kạn.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số: 06/CT-TTg làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban phân công.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan phù hợp với chức danh của mình để điều hành, phục vụ công việc của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường