B GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1441/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng04 năm 2015

QUYTĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM2014

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 củaQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộGTVT;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 củaChính phủ v quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 củaChính phủ quyđịnhquản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 củaBộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 củaBộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dungvềquản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 củaBộ Xây dựng quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng côngtrình xâydựng;

Căn cứ Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2012của B Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực các t chc tư vn xây dựng ngành Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 4387/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2013 củaBộ Giao thông vận tải về việc thay thế các Phụ lục của Quy định đánh giá xếp hạngnăng lực cáctổchức tư vấn xây dựng ngành Giao thông vận tải ban hành theo Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng côngtrình Giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố xếp hạngnăng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2014 theo từng lĩnh vực:đường bộ, đường sắt, đường thủy - hàng hải, hàng không và được nhóm lại thànhcác Nhóm xếp theo thứ tự điểm đánh giá từ cao xuống thấp gồm TOP 10, TOP 20,TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại.

1. Kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấnthiết kế tại Phụ lục 1 kèmtheo Quyết định này.

2. Kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn giám sát tại Phụ lục 2kèm theo Quyết định này.

3. Các thông tin về chất lượng dịch vụ một số tổ chức tư vấn tại một số dự án (ứng dụng công nghệ mới, đượckhen thưởng, bị cảnhcáo, bị phạt hợp đồng, được giải thưởng hoặc bị xử lý vi phạm) tại Phụ lục 3 kèm theo quyết địnhnày.

Điều 2: Tổ chức thựchiện:

1. Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải trên sẽ có giátrị đến khi có công bố xếphạng năng lực mới.

2. Các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo kết quả xếp hạng năng lực tới các đơn vịtư vấn thực hiện các dự án do mình quản lý, chỉ đo các tổ chức tư vn thực hiện tt việc kê khai thông tinnăng lực đơn vị mình theoQuyết định số 3332/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2012của Bộ GTVT.

3. Kết quả đánhgiá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải nêu trênlà cơ sở để các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư tham khảo trong công tác lựa chọntổ chức tư vấn thực hiện các dự ándo Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư vàcác công tác liên quan khác theo quy định; Khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng hoặc tham khảo kết quả đánhgiá, xếp hạng năng lực các tổ chứctư vấn xây dựng của Bộ GTVT tại Quyết địnhnày.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổchức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Giao thông vận tải (qua Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng côngtrình giao thông) xem xét, giải quyếttheo quy định.

Điều 3:CácChủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư quản lý các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết địnhđầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này để triển khaithực hiện./.


Nơi nhận:
-Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ tr
ưởng;
- Các Vụ thuộc B GTVT;
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Ban PPP;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các S
GTVT;
- Các Ban QLDA: 1, 2, 6, 7, 85, Thăng Long, ATGT, đường Hồ Chí Minh, Đường sắt;
- Các Tổng công ty: VEC; CIPM, ACV;
- Báo Giao thông;
- Trung tâm CNTT Bộ GTVT;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, CQLXD (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ NĂM 2014
(Kèm theoQuyết định số 1441/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2015 của Bộ GTVT)

TT

TÊN CÁC T CHỨC TƯ VN

ĐIM ĐÁNH GIÁ

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG B

TOP 10

1

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI)

3.325

2

Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDIS)

2.370

3

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI)

2.229

4

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI)

2.191

5

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI)

1.920

6

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn)

1.609

7

Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1

1.532

8

Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu đường (RECO-TEDI)

1.460

9

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI)

1.435

10

Công ty CP TVTK Giao thông vận tải 4 (TEDCO4 - TEDI)

1.271

TOP 20

11

Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

1.237

12

Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

1.234

13

Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497)

1.109

14

Công ty CP tư vấn đu tư xây dựng giao thông 5 (trước là Công ty CP Tư vấn Đu tư xây dựng Bắc Miền Trung)

1.070

15

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TRICC)

1.025

16

Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

1.017

17

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R

980

18

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625

977

19

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

956

20

Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nng - TCD

923

TOP 50

21

Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông 8

915

22

Công ty CP Thiết kế và xây dựng NaNo

874

23

Công ty Tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng giao thông - Trường Đại học Giao thông vận tải

861

24

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

858

25

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico

801

26

Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc

795

27

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn

792

28

Công ty CP Nadeco

753

29

Công ty TNHH Đầu tư VTCO

742

30

Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC

737

31

Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng 575

737

32

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị

702

33

Công ty CP Tư vấn T27

684

34

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái

678

35

Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công

674

36

Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Phong

664

37

Công ty CP Tư vấn Phú Thái.

643

38

Công ty CP Xây dựng VNC

636

39

Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La

634

40

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long)

629

41

Công ty CP Tấn Phát

627

42

Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông Lạng Sơn

621

43

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định

612

44

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa

605

45

Tổng công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC)

601

46

Công ty CP Thiết kế Xây dựng Giao thông 123

598

47

Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk

572

48

Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật

567

49

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Vinaco

562

50

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và phát triển HT

547

TOP 100

51

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lào Cai

536

52

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (trước là Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 5)

535

53

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc

518

54

Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt

517

55

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum

499

56

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

497

57

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lạng Sơn

486

58

Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi

480

59

Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng giao thông 4

477

60

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Quảng Bình

468

61

Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI)

460

62

Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng

449

63

Công ty CP Tư vấn C.E.O (CEO Consultant., jsc)

442

64

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2 - Cục QL Đường bộ 2 (trước là Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 - Khu QLĐB 4)

433

65

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam

417

66

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng cầu đường Kon Tum

415

67

Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO)

410

68

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương

402

69

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt

401

70

Chi nhánh Tổng công ty xây dựng CTGT 4 - Trung tâm dự án

394

71

Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà

393

72

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

392

73

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 (Trước là Trung tâm kỹ thuật Đường bộ Đường bộ 7) - Cục QL Đường bộ IV

387

74

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Giao thông 7

381

75

Công ly CP Tư vấn Đầu tư XD Và Chuyển Giao Công Nghệ B&R

365

76

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng giao thông Bắc Thanh

358

77

Công ty CP Tư vấn thiết kế công trình Quỹ Đạo

346

78

Công ty CP Tư vấn quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI)

331

79

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng cầu đường Quảng Ngãi

331

80

Công ly TNHH Tư vấn xây dựng địa ốc Nam Tiến

331

81

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Phát triển hạ tầng Hà Nội

312

82

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt

303

83

Công ty CP Tư vấn xây dựng Châu Thành

303

84

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ

297

85

Công ty Tư vấn xây dựng Nhơn Phú

274

86

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại 2899

247

87

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Hà

244

88

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quang Trung

241

89

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 - Cục QLĐB 1

228

90

Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hải Đăng

196

91

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Nhật Nam

193

92

Công ty TNHH Khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS)

186

93

Công ty CP tư vấn xây dựng đất Cảng

146

94

Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Việt

140

95

Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone)

133

96

Công ty TNHH Tư vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Song Long

129

97

Trung tâm Tư vấn cầu đường Đắk Lắk - Hội KHKT cầu đường Đắk Lắk

126

98

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông

124

99

Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO

120

NHÓM CÒN LI

100

Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ

Kê khai không đúng yêu cầu (thiếu 2014)

101

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Thừa Thiên - Huế

Kê khai không đúng yêu cầu (thiếu thông tin từ 2010 -2013)

102

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hòa Bình

Kê khai không đúng yêu cầu (thiếu 2014)

103

Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành

Kê khai không đúng biu mẫu và thang điểm

104

Công ty CP TVXD và thương mại Tân Thịnh Đông

Kê khai không đúng biểu mẫu

105

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

Kê khai không đúng biểu mẫu

106

Công ty CP Tư vấn giao thông vận tải Lâm Đồng

Kê khai theo mẫu kê khai bổ sung (năm 2013 không kê khai)

107

Công ty CP Tư vấn ĐTXD giao thông tỉnh BR -VT (TDC)

Kê khai 740 điểm (Nộp muộn, không xếp hng)

108

Công ty TNHH Tư vấn KHKT Cầu đường Quảng Trị

Kê khai 244 đim (Nộp muộn, không xếp hạng)

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

1

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (Tricc)

1.661

2

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

1.129

3

Công ty CP TVTK GTVT phía Nam (TEDIS)

697

4

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

543

5

Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu Đường (RECO-TEDI)

472

6

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

452

7

Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI)

242

8

Công ty TNHH KSTK công trình giao thông (KTS)

159

III

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA-HÀNG HẢI

1

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

2.327

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

2.169

3

Công ty CP T VXD Cảng - Đường thủy /TEDI

1.226

4

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

979

5

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

381

6

Công ty TNHH Thế gii Kỹ thuật

368

7

Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI)

239

8

Công ty TNHH Tư vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Song Long

167

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

1

Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC

2.609

2

Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không

908

3

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

353

PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN GIÁMSÁT NĂM 2014
(Kèm theoQuyết định số 1441/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2015 của Bộ GTVT)

TT

TÊN CÁC T CHỨC TƯ VN

ĐIM ĐÁNH GIÁ

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

TOP 10

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

3.207

2

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

2.410

3

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

1.397

4

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 -TEDI)

1.389

5

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI)

1.037

6

Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 4 (TEDCO4 -TEDI)

981

7

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc

737

8

Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDIS)

714

9

Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO)

704

10

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625

671

10

Công ty CP Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 - CIENCO 1

671

TOP20

11

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO -TEDI)

569

12

Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

542

13

Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497)

519

14

Công ty CP Tư vấn T27

516

15

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn)

514

16

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long)

514

17

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5-TEDI)

498

18

Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

494

19

Công ty CP tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Phương Đông

481

20

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 (trước là Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 5)

471

TOP50

21

Trung tâm Tư vấn và Giám sát xây dựng công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc

453

22

Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà

446

23

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông 8

438

24

Trung tâm TVGSCTGT-Sở GTVT Hòa Bình

396

25

Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4 (Trước là Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 7) - Cục QL Đường bộ IV

368

26

Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nng - TCD

366

27

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Phú Thịnh

354

28

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

331

29

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt

330

30

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

328

31

Công ty CP Tư vấn & XD Thành Đạt

327

32

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam

316

33

Công ty CP Xây dựng VNC

296

34

Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt 1

292

35

Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu đường (RECO-TEDI)

292

36

Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định

290

37

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa

282

38

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

281

39

Công ty CP Tư vấn công nghiệp Bình Minh

275

40

Công ty CP Tư vấn Phú Thái

274

41

Công ty CP Tư vấn & Đầu tư 568

268

42

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1

264

43

Công ty CP Tư vấn xây dựng Linh Gia

263

44

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương

262

45

Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc

257

46

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Đầu tư Qung Ngãi

255

47

Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk

255

48

Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị

243

49

Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đnh (K.Stone)

242

50

Công ty Tư vấn trin khai công nghệ và xây dựng giao thông - Trường Đi học Giao thông vn tải 1

234

TOP 100

51

Công ty CP Tư vấn Quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI)

228

52

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt

220

53

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông - Sở GTVT Long An

216

54

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lào Cai

213

55

Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La

208

56

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc

207

57

Công ty CP Tư vấn Asico Việt Nam

206

58

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái

205

59

Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa k thuật (GIC-TEDI)

201

60

Ban Đầu tư và Xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế

195

61

Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông Vinaco

195

62

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng cầu đường Quảng Ngãi

194

63

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quang Trung

185

64

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum

184

65

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico

178

66

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tnh Lạng Sơn

176

67

Công ty CP Tư vấn xây dựng Châu Thành

172

68

Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Giao thông 7

169

69

Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng giao thông 4

166

70

Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO

158

71

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn

157

72

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum

156

73

Công ty CP Nadeco

156

74

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng địa ốc Nam Tiến

151

75

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 - Cục QLĐB 1

137

76

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 2 - Cục QL Đường bộ 2 (trước là Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 - Khu QLĐB 4)

135

77

Công ty TNHH TVTK Xuân Đà

130

78

Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ

118

79

Công ty CP tư vấn Trường Phát

117

80

Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành

117

81

Trung tâm Thẩm định kiểm định công trình GT VT Vĩnh Long

105

82

Công ty CP Kỹ thuật DDA

103

83

Công ty CP tư vấn xây dựng Bắc Kạn

101

84

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ

94

85

Công ty CP khảo sát thiết kế kiểm định công trình SC

88

86

Công ty CP Tư vấn ĐTXD và Chuyển giao công nghệ B&R

87

87

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ

59

88

Ban Đầu tư và xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế

55

89

Trung tâm Tư vấn cầu đường Đắk Lắk - Hội KHKT Cầu đường Đắk Lắk

43

90

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Khương

38

91

Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông Thừa Thiên Huế

Kê khai theo mẫu kê khai bổsung (năm 2013 không kê khai)

92

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Quảng Bình

Kê khai theo mẫu kê khai bổsung (năm 2013 không kê khai)

93

Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Tân Thịnh Đông

Kê khai theo mẫu kê khai bsung (năm 2013 không kê khai)

94

Công ty CP Tư vấn giao thông vận tải Lâm Đồng

Kê khai theo mẫu kê khai bổsung (năm 2013 không kê khai)

95

Công ty CP Tư vấn giao thông Công chánh

Nộp muộn - Kê khai không đúng mẫu

96

Công ty TNHH Tư vấn KHKT cầu đường Quảng Trị

Kê khai 226 điểm (Nộp muộn, không xếp hạng)

97

Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco

Kê khai 563 điểm (Nộp muộn, không xếp hạng)

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

1

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (TRICC)

955

2

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

532

3

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

401

4

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

335

III

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - HÀNG HẢI

1

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast)

787

2

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

687

3

Công ty CP Tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy/TEDI

362

4

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

302

5

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

222

6

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Khương

47

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

1

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

1.823

2

Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC

625

3

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không (A.E.C.,JSC)

423

4

Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco

Kê khai 563 điểm (Nộp muộn, không xếp hạng)


PHỤ LỤC 3

THÔNG TIN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MỘT SỐ TƯ VẤN
(Kèm theoQuyết định số1441/QĐ-BGTVTngày 23/4/2015 của B GTVT)

A. Phần kê khai thông tin chất lượng dịch vụ Tư vn

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Nhà thầu tư vấn

Năm

Thông tin dịch vụ TVTK thực hiện

Thông tin dịch vụ TVGS thực hiện

Thông tin b sung về chất lượng dch v

Lập quy hoạch

Lập dự án

TKKT, BVTC (nếu TK 2 bước)

BVTC (nếu TK 3 bước)

Độc lập hay liên danh, thầu phụ

Quan trọng quốc gia hoặc công trình cấp đặc biệt

Nhóm A hoặc có Công trìnhcấp I

Nhóm B và có Công trình cấp II

Nhóm B hoặc có Công trình cp III

Nhóm C hoặc Công trình cấp IV tr xuống

Độc lập hay liên danh, thầu phụ

Tỷ trọng gói thầu xây lắp được TVGS trong dự án

ng dụng công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật, sáng kiến có hiệu qu thiết thực

Được Bộ hoặc cấp tương đương trở lên khen thưởng

Bị cnh cáo

Bị phạt hợp đồng

I

TƯ VẤN THIẾT K

1

Dự án ĐTXD QL28 đoạn tránh ngập thủy điện Đồng Nai 3&4, tnh Đăk Nông

Sở GTVT Đăk Nông

Công ty CP Tư vấn XDCT giao thông 5

2013

V

2

Dự án ĐTXD tuyến tránh Huế, tnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục ĐBVN

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI)

2013

V

3

Dự án cải tạo, nâng cấp QL38 (Km22+465-Km27), huyện Cẩm Giàng

Sở GTVT Hi Dương

Công Ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương

2010

V

4

Tháo dỡ dải phân cách QL5 (Km43+900-Km60+100)

Sở GTVT Hải Dương

Công ty CP Thiên Khai

2012

V

5

Cải tạo nâng cấp QL37 (Km23+200-Km47+888), đoạn Vĩnh Bảo (Hi Phòng) - Gia Lộc (Hải Dương)

Sở GTVT Hải Dương

Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI)

2010

V

6

Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn qua thành phố Tân An

Sở GTVT Long An

Viện Công nghệ Xây dựng cầu đường phía Nam

2012

V

7

Dự án cải tạo bến đò An Bài - Dự án WB6

Sở GTVT Hải Dương

Công ty CP Nadeco

2013

V

8

Dự án ci tạo bến đò Phạm - Dự án WB6

Sở GTVT Hải Dương

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hồng Hà

2013

9

Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia (giai đoạn 1)

Ban QLDA6

Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

2014

V

10

Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2

Ban QLDA6

Liên danh công ty CP 497 - Công ty CP Tư vấn và ĐTXD CCIC Hà Nội

2014

V

11

Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2

Ban QLDA6

Công ty CP Tấn Phát

2014

V

12

Dự án ĐTXD đường ô tô cao tốc Bc Nam đoạn Nha Trang - Phan Thiết

Ban QLDA6

Liên danh công ty TNHH MTV KSTKXD - Công ty CP TVXD GT 8

2014

V

13

Dự án Xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên

Ban QLDA2

Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP

2014

V

14

Dự án Xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên

Ban QLDA2

Viện Cầu và kết cấu Nhật Bản

2014

V

15

Dự án Xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên

Ban QLDA2

Nippon Koei

2014

V

16

Dự án mở rộng QL1 qua tnh Bình Thuận (vốn BOT)

Công ty CP BOT QL1A Bình Thun

Công ty Cổ phần Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497)

2014

V

17

Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1153 - Km1212+400, tỉnh Bình Định (vốn TPCP)

Ban QLDA 2

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 5 (trước là Công ty CP Tư vn Đầu tư xây dựng BắcMiền Trung)

2014

v

18

Dự án ĐT XDCT cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn Km17+027 - Km50+00 trên địa phận tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT

Ban QLDA 5

Liên danh Công ty CP tư vấnXDCT giao thông 5 - Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Miền Trung - Công ty CP xây dựng VNC

2014

v

19

Dự án ĐT XDCT cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn Km108 - Km131+300 trên địa phận tnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT

Tổng công ty 36

Liên danh Công ty CP tư vấn XDCT giao thông 5 - Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Miền Trung - Công ty CP xây dựng VNC

2014

v

II

TƯ VẤN GIÁM SÁT

1

Gói thầu 2, 5,7, 8 - Tiểu dự án Hạ Long - Cảng Cái Lân thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân

Cục Đường sắt Việt Nam

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

v

1

v

2

Dự án cải tạo, nâng cấp QL32 Vách Kim - Bình Lư, tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2)

Bộ GTVT

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI)

2010

v

3

Dự án ĐTXD giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch - Bắc Hồ Linh Đàm thuộc đường Vành đai III thành phố Hà Nội

Bộ GTVT

Liên danh Công ty TNHH Orien Consults (OC) và Tổng công ty TVTK GTVT

2013

v

4

Dự án mở rộng QL1 qua tỉnh Ninh Thuận (vốn TPCP)

Ban ATGT

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

2014

v

5

Dự án mở rộng QL1 qua tỉnh Bình Thuận (vốn TPCP)

Ban QLDA 1

Liên danh TEDIS và Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3

2014

v

6

Dự án cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai (BOT)

Tổng công ty 319

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long

2014

v

7

Dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu (BOT)

Công ty CP ĐT&XD cầu Đồng Nai

Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm

2014

v

8

Dự án khôi phục, cải tạo QL20

Công ty CP BT 20 - Cửu Long

Viện KHCN GTVT (Trung tâm TV ĐT PTCSHT GTVT)

2014

v

9

Dự án nâng cấp QL50

Ban QLDA7

Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 3

2014

v

10

Dự án nâng cấp QL91, đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên

Ban QLDA7

Công ty CP TVXDGT8

2014

v

11

Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1153 - Km1212+400, tnh Bình Đnh (vn TPCP)

Ban QLDA 2

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2(TECCO2 -TEDI)

2014

V

12

Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1153 - Km1212+400, tnh Bình Định (vốn....)

CôngtyCPBOT Bắc Bình Định

RTC3

2014

V

13

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn cầu 38 - Đồng Xoài, tnh Bình Phước

Ban QLDA đường HCM

Công ty TNHH tư vấn xây dựng NMS

2014

V

14

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Kon Tum - Pleiku, Gói thầu số 1

Ban QLDA đường HCM

Văn phòng TVGS QCI

2014

V

PHỤ LỤC 3

THÔNG TIN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MỘT SỐ TƯ VẤN
(Kèm theoQuyết định số1441/QĐ-BGTVTngày 23/4/2015 của Bộ GTVT)

B. Phần kê khai các dự án được giải thưởng hoặc xử lý vi phạmvề chất lượng

TT

Tên dự án

Ch đầu tư

Nhà thầu tư vấn

Đạt giải thưởng

Bị xử lý vi phạm

Mô tả tóm tắt lý do được thưởng/xử lý vi phạm

Giải công trình chất lượng cao

Gii thưởng quc gia về chất lượng

Năm đạt giải

Năm bị xử lý vi phạm

Bị cm tham gia đu thầu

Bị sự c công trình cp III

Bị sự c công trình cp II

Bị sự c công trình cp I tr lên

1

Đường ni thị xã V Thanh, Tnh Hậu Giang với Tp.Cần

S GTVT Hậu Giang

Công ty CP Tư vn ĐTXD Cần Thơ (TVGS)

2013

V

Hư hỏng một số v trí mặt đường BTN gói 3.1

2

Đường nối th xã Vị Thanh, Tnh Hậu Giang với Tp.Cần Thơ (đon qua đa bàn tnh Hậu Giang), gói thầu 1.1,2.1, 2.2, 4.1, HG03

Sở GTVT Hậu Giang

Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng công trình 747(TVGS)

2013

V

Hư hỏng một số vị trí mặt đường BTN gói 1.1 & 2.2

3

Dự án cải tạo, mở rộng QL1A đoạn cửa Phía Bc và Phía Nam Tp.Ninh Bình, tnh Ninh Bình (giai đoạn 1)

Sở GTVT Ninh Bình

Công ty CP Tư vấn Đầu tư & xây dựng Quốc tế (TVTK)

2013

Hư hỏng hn vệt hằn bánh xe mặt đường QL1A (giai đoạn 1)

4

Dự án cải tạo, mở rộng QL1A đoạn cửa Phía Bắc và Phía Nam Tp.Ninh Bình, tnh Ninh Bình (giai đoạn 1)

Sở GTVT Ninh Bình

Ban Quản lý các dự án XDGT Ninh Bình (TVGS)

2013

V

Hư hỏng hn vệt hn bánh xe mặt đường QL1A (giai đoạn 1)

5

Dự án nâng cấp cải tạo nút giao thông giữa QL38 với QL1A và đường sắt Bắc Nam

Sở GTVT Hà Nam

Tổng công ty TVTK GTVT (TVTK)

2013

Kết quả kim định chất lượng đánh giá còn một số khiếm khuyết về chất lượng thi công là mt trong các nguyên nhân gây hn vệt bánh xe

6

Dự án nâng cấp cải tạo nút giao thông giữa QL38 vi QL1A và đường sắt Bắc Nam

Sở GTVT Hà Nam

Công ty CP TVTK Đường bộ (TVGS)

2013

V

Kết quả kiểm định chất lượng đánh giá còn một số khiếm khuyết về cht lượng thi công là mt trong các nguyên nhân gây hn vệt bánh xe

7

Dự án mở rộng QL1A đoạn Phủ Lý đến cầu Đoan Vỹ

Sở GTVT Hà Nam

Công ty CP TVXD CTGT2 (TVGS)

2013

V

Kết quả kiểm định chất lượng đánh giá còn một số khiếm khuyết về chất lượng thi công, là một trong các nguyên nhân gây hằn vệt bánh xe

8

Dự án mở rộng QL1A đoạn Đồng Vân - Phủ Lý (Tiu dự án mở rộng QL1 đoạn Km213+240- Km216, Km233+600- Km235+885 và cầu Phủ Lý thuộc Dự án nút giao Đồng Văn)

Sở GTVT Hà Nam

Tng công ty Xây dựng Thăng Long(TVGS)

2013

V

Kết quả kiểm định chất lượng đánh giá còn một s khiếm khuyết về chất lượng thi công, là một trong các nguyên nhân gây hn vệt bánh xe

9

Dự án mở rộng QL1A đoạn Dốc Xây - Thanh Hóa

S GTVT Thanh Hóa

Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long (TVGS)

2013

V

Kết quả kiểm định chất lượng đánh giá còn một số khiếm khuyết về chất lượng thi công, là một trong các nguyên nhân gây hẳn vệt bánh xe

10

Dự án mở rộng QL1A đoạn Dốc Xây - Thanh Hóa

Sở GTVT Thanh Hóa

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (TVGS)

2013

V

Kết quả kiểm định chất lượng đánh giá còn một s khiếm khuyết về chất lượng thi công, là một trong các nguyên nhân gây hằn vệt bánh xe

11

Dự án xây dựng đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây

Tng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam

Nippon Koei (TVGS)

2013

V

Móng cột tôn lượn sóng không đạt yêu cầu

12

Dự án xây dựng đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây

Tng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam

Công ty CP TVTK GTVT phía Nam -TEDIS (TVGS)

2013

V

Móng cột tôn lượn sóng không đạt yêu cầu