BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1441/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Bộ Thôngtin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhấtquản lý về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thựcthi công vụ, tiền lương, cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo,phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; thực hiệnmột số quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước trực thuộcBộ hoặc Bộ được giao quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng các văn bảnquy phạm pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người laođộng, biên chế, tiền lương, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vựcthông tin và truyền thông và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sau khi được phêduyệt.

2. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các chủ trương, chínhsách về xây dựng và phát triển công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức,người lao động, biên chế thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

3. Trình Bộ trưởng phê duyệt các quy định về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộcBộ; quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động trong Bộ và hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu giúp Bộ trưởng cóý kiến góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành khácliên quan đến công tác cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tiền lương,cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, phát triển nguồn nhânlực theo phân công của Bộ trưởng.

5. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án, kế hoạch về côngtác tổ chức; quản lý thống nhất công tác xây dựng tổ chức bộ máy của Bộ.

6. Xây dựng, trình Bộ trưởng các quy định về côngtác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngthuộc Bộ theo quy định của pháp luật và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện saukhi được phê duyệt.

7. Chủ trì, hướng dẫn thực hiện việc nhận xét, đánhgiá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

8. Nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt quyhoạch cán bộ các cấp; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,thôi việc, nghỉ hưu, kỷ luật cán bộ thuộc diện Bộ quản lý.

9. Triển khai thực hiện việc xếp lương, nâng bậc lương,nâng ngạch, thăng hạng, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, bảo hiểmxã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phâncấp quản lý.

10. Thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viênchức của Bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

11. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch và quyếtđịnh giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sựnghiệp công lập; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch biên chế vàthực hiện.

12. Tổng hợp, xây dựng, trình Bộ trưởng Đề án vịtrí việc làm của Bộ; hướng dẫn xây dựng, thẩm định Đề án vị trí việc làm trongcác cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

13. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn nghiệpvụ chức danh nghề nghiệp viên chức thông tin và truyền thông sau khi có ý kiếnthẩm định của Bộ Nội vụ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ và cáccơ quan hữu quan tổ chức thi/xét thăng hạng viên chức chuyên ngành thông tin vàtruyền thông theo quy định của pháp luật.

14. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn chuyênmôn, nghiệp vụ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

15. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt quy chế, kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn các đơn vị tổchức thực hiện; thẩm định, có ý kiến về phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, công chức, viên chức theo quy định.

16. Chủ trì, phối hợp trình Bộ trưởng phê duyệt chủtrương, quyết định cử các đoàn đi công tác nước ngoài và đi đào tạo ngắn hạn, dàihạn ở trong nước và nước ngoài theo quy định.

17. Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện các quy địnhvề hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các trường trực thuộc Bộ và hướng dẫn, kiểmtra việc thực hiện.

18. Chủ trì, phối hợp nghiên cứu để xây dựng các cơchế chính sách về thúc đẩy, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lựcthuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ trình Bộ trưởng và tổ chức triển khaithực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

19. Chủ trì, phối hợp xây dựng trình Bộ trưởng ban hànhcác chủ trương, biện pháp để quản lý, hướng dẫn hoạt động đối với tổ chức sựnghiệp trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.

20. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thựchiện các chương trình, kế hoạch về công tác thanh niên; hướng dẫn, kiểm traviệc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh niên trong các cơquan, đơn vị trực thuộc Bộ.

21. Về thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữuđối với doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ hoặc Bộ được giao quản lý (sau đâygọi tắt là các doanh nghiệp trực thuộc Bộ):

a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp vàcác đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định đề án tổng thể thành lập, sắp xếp, tổchức lại, chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp trực thuộcBộ;

b) Tham mưu giúp Bộ trưởng trình Thủ tướng Chínhphủ hoặc thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh cán bộ lãnhđạo quản lý của doanh nghiệp trực thuộc Bộ, quyết định việc cử người đại diệntheo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộkhi chuyển thành công ty cổ phần theo thẩm quyền; thực hiện nhận xét, đánh giácán bộ quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp vàcác đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt theo thẩm quyềnhoặc trình Chính phủ ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệpthuộc Bộ;

d) Trình Bộ trưởng xếp và nâng bậc lương của Chủtịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc,Kiểm soát viên chuyên ngành, quỹ lương hàng năm của Hội đồng thành viên của cácdoanh nghiệp trực thuộc Bộ;

đ) Chủ trì, phối hợp trình Bộ trưởng phê duyệt quỹ tiềnlương thực hiện đối với viên chức quản lý doanh nghiệp; cho ý kiến về quy chếtrả lương của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ;

e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định vềtiền lương, tuyển dụng, thu nhập và các chính sách đối với người lao động,người quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp trực thuộc Bộ;

g) Tham mưu giúp Bộ trưởng có ý kiến đối với thang lương,bảng lương do các doanh nghiệp trực thuộc Bộ xây dựng trước khi thực hiện.

22. Phối hợp xây dựng và tổ chức, hướng dẫn thựchiện kế hoạch triển khai chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêuvà nội dung cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

23. Chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập hội, hiệphội và tổ chức phi chính phủ; trình Bộ trưởng công nhận Ban vận động thành lậphội, hiệp hội; tham gia quản lý hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủtrong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

24. Quản lý công tác dự bị, động viên, dân quân tự vệ,chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công với cách mạng của Bộ;thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong lĩnh vực thông tin vàtruyền thông theo quy định.

25. Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Ban cán sựĐảng, Văn phòng Đảng ủy, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

26. Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện một số nhiệmvụ của cơ quan chủ quản đối với các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc Bộtheo quy định của pháp luật.

27. Thực hiện các chế độ báo cáo, thống kê theo quyđịnh của pháp luật.

28. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, tài sản,tài liệu của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

29. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo:

Vụ Tổ chức cán bộ có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trướcpháp luật về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng chỉ đạo, điều hành cácmặt công tác của Vụ, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệmvụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Đào tạo;

- Các chuyên viên trực tiếp giúp việc.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đào tạo doVụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức chuyênmôn trong Vụ do Vụ trưởng quy định.

3. Biên chế:

Biên chế của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng quyếtđịnh trong tổng số biên chế hành chính của Bộ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Trang TTĐT của Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son