UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1442/QĐ-UBND

Vinh, ngày 24 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH VÀ CÁC CƠQUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ CỦA TỈNH NGHỆ AN THEO NGHỊĐỊNH 13/2008/NĐ-CP VÀ 14/2008/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số13/2008/NĐ-CP và 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việcquy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 558/TB-TU ngày 09/4/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức và cánbộ;

Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phâncông, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trình số 144/TTr-SNV ngày 07/4/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề ántổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộcUBND huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP và14/2008/NĐ-CP của Chính phủ (có đề án kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc SởNội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thịtổ chức thực hiện Đề án.

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHPhan Đình Trạc

ĐỀ ÁN

VỀTỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBNDHUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ CỦA TỈNH NGHỆ AN THEO NGHỊ ĐỊNH 13 VÀ 14/2008/NĐ-CPCỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của UBND tỉnh)

I. SỰ CẦN THIẾT.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày 04 tháng 02 năm 2008 Chínhphủ đã ban hành Nghị định số 13/2008/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 14/2008/NĐ-CPvề tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố, thị xã. Nghịđịnh đã quy định rõ, cụ thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBNDhuyện, thành phố, thị xã. Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án “Tổ chức các cơquan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện,thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An”.

II. CĂN CỨ THỰC HIỆN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số13/2008/NĐ-CP và 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việcquy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Công văn số 426/BNV-TCBC ngày18/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số13/2008/NĐ-CP và 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

- Căn cứ Quyết định số20/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công,phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

- Căn cứ Thông báo số 558/TB-TU ngày 09/4/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức và cán bộ.

III. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC.

1. Mục tiêu

Xây dựng tổ chức các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã hoạt động có hiệuquả, đảm bảo tinh gọn, hợp lý đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàntỉnh.

2. Nguyên tắc.

a) Bảo đảm thực hiện đầy đủchức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước thống nhất, thông suốt, quản lý ngành,lĩnh vực công tác trong toàn tỉnh.

b) Tổ chức, bộ máy tinh gọn,hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, đoàn kết, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; không làmtăng biên chế trong quá trình tổ chức thực hiện.

c) Phù hợp với điều kiện tựnhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và yêucầu cải cách hành chính nhà nước.

d) Không chồng chéo chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức thuộc cơ quan ngang cấp tỉnh, cấp huyện.

e) Các phòng, các bộ phận cócùng chức năng, nhiệm vụ hoặc có nhiệm vụ gần giống nhau thì đưa về một đầu mối.

f) Kết hợp việc tổ chức các cơquan chuyên môn của UBND các cấp gắn với việc thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Phần I

TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH

I. HIỆN TRẠNG CÁC CƠ QUANCHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH

Hiện nay, tỉnh Nghệ An có 28 cơquan trực thuộc UBND tỉnh bao gồm: Sở Nội vụ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầutư; Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Thuỷ sản; Sở Công nghiệp; Thanh tra tỉnh; SởXây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thương Mại; SởDu lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hoá-Thôngtin; Sở Thể dục -Thể thao; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; SởBưu chính -Viễn thông; Sở Y tế; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểuQuốc hội và HĐND; Ban Dân tộc; Ban Tôn giáo; Ban quản lý Khu kinh tế Đông NamNghệ An; Uỷ ban DSGĐ và Trẻ em; Đài Phát thanh và Truyền hình; Liên minh HTX.

Trong đó có 4 đơn vị khôngthuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ là: Vănphòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban quản lýKhu kinh tế Đông Nam Nghệ An và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC LẠICÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH

1. Sở Nội vụ:

a) Sáp nhập Ban Tôn giáo tỉnh,Phòng Thi đua - Khen thưởng (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) vào Sở Nội vụ.

b) Tiếp nhận chức năng quản lýNhà nước về văn thư, lưu trữ từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở Nội vụ.

c) Chức năng, nhiệm vụ

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môntham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nộivụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cáchhành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức,viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổchức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

d) Cơ cấu tổ chức bộ máy

Trong khi chưa có hướng dẫn cụthể của Bộ Nội vụ, cơ cấu bộ máy Sở Nội vụ như sau:

- Ban Tôn giáo trước đây thuộcUBND tỉnh, nay trực thuộc Sở Nội vụ, bộ máy Ban tôn giáo trước mắt giữ nguyênnhư hiện nay, chờ hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Phòng Thi đua Khen thưởngtrước đây trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh nay là một phòng chuyên môn của Sở Nộivụ.

- Trước mắt giữ nguyên Trungtâm Lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chờ hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

2. Sở Công Thương

a) Hợp nhất Sở Công nghiệp vàSở Thương mại thành Sở Công Thương.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Sở CôngThương là cơ quan chuyên môn, tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, baogồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượngtái tạo; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biếnkhoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biếnkhác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thịtrường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhậpkinh tế; thương mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp và điểm công nghiệp trênđịa bàn.

c) Cơ cấu tổ chức bộ máy.

Trước mắt, hợp nhất phòng Tổchức - Hành chính của Sở Thương mại và Văn phòng Sở Công nghiệp thành Văn phòngSở Công thương; Hợp nhất Thanh tra Sở Thương mại và Thanh tra Sở Công nghiệpthành Thanh tra Sở Công Thương; Hợp nhất phòng Kế hoạch - Tài vụ của Sở Thươngmại và phòng Kế hoạch - Tài vụ của Sở Công nghiệp thành phòng Kế hoạch - Tài vụSở Công Thương. Còn các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc khác của 2 Sở đểnguyên như hiện nay (trực thuộc Sở Công thương). Sau khi có hướng dẫn của Trungương sẽ tổ chức lại theo quy định.

3. Sở Văn hoá, Thể thao vàDu lịch

a) Hợp nhất Sở Thể dục -Thểthao, Sở Du lịch với Sở Văn hoá - Thông tin thành Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch; chuyển chức năng và tổ chức về báo chí, xuất bản vào Sở Thông tin vàTruyền thông.

b) Chức năng, nhiệm vụ: Sở Vănhoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp ủy ban nhân dântỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; thể dục, thể thao và dulịch; gia đình; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạngthông tin máy tính và xuất bản phẩm); tiếp nhận chức năng và tổ chức về giađình từ ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

c) Cơ cấu tổ chức bộ máy.

Trước mắt, hợp nhất phòng hoặcbộ phận làm công tác hành chính, văn phòng của 3 Sở thành Văn phòng Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch. Hợp nhất phòng hoặc bộ phận làm công tác Tổ chức của 3 sở thànhphòng Tổ chức cán bộ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Hợp nhất Thanh tracủa 3 Sở thành Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hợp nhất phòng Kế hoạch- Tài vụ hoặc bộ phận Kế hoạch - Tài vụ của 3 Sở thành phòng Kế hoạch - Tài vụcủa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Còn các phòng chuyên môn và đơn vị trựcthuộc khác của 3 Sở để nguyên như hiện nay (trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao vàDu lịch). Sau khi có hướng dẫn của Trung ương sẽ tổ chức lại theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT

a) Hợp nhất Sở Thuỷ sản với SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn.

b) Chức năng nhiệm vụ: Sở Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp ủy ban nhân dântỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp;thuỷ sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nôngsản, lâm sản, thuỷ sản và muối trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thịtrường.

c) Cơ cấu tổ chức bộ máy.

Trước mắt, hợp nhất phòng hoặcbộ phận làm công tác hành chính, văn phòng của 2 Sở thành Văn phòng Sở Nôngnghiệp và PTNT; Hợp nhất phòng hoặc bộ phận làm công tác Tổ chức của 2 sở thànhphòng Tổ chức cán bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT; Hợp nhất Thanh tra của 2 sởthành Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT; Hợp nhất phòng hoặc bộ phận làm côngtác Kế hoạch tài chính, Tài chính Kế toán của 2 Sở thành phòng Kế hoạch - Tàivụ của Sở Nông nghiệp và PTNT. Còn các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộckhác của 2 sở để nguyên như hiện nay (trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT). Saukhi có hướng dẫn dẫn của Trung ương sẽ tổ chức lại theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyềnthông

a) Thành lập Sở Thông tin vàTruyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổchức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá Thông tin.

b) Chức năng, nhiệm vụ: SởThông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp ủy ban nhân dântỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính vàchuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyếnđiện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầngthông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tinmáy tính và xuất bản phẩm.

c) Trước mắt, giữ nguyên cơ cấutổ chức bộ máy như sở Bưu chính, viễn thông như hiện nay. Chuyển bộ phận làmcông tác quản lý báo chí và xuất bản từ sở Văn hoá Thông tin vào một phòngchuyên môn của sở Thông tin và Truyền thông hoặc thành lập một phòng mới.Chuyển Nhà xuất bản từ đơn vị trực thuộc sở Văn hoá Thông tin thành đơn vị trựcthuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Giải thể ủy ban Dân số,Gia đình và Trẻ em.

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ vàtổ chức về dân số về Sở Y tế quản lý.

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ vàtổ chức về gia đình về Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch quản lý

- Chuyển chức năng và tổ chứcvề bảo vệ và chăm sóc trẻ em về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

7. Sở Lao động Thương binhvà Xã hội:

Tiếp nhận chức năng và tổ chứcvề bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Uỷ ban dân số Gia đình và Trẻ em sau khi cóquyết định giải thể của UBND tỉnh.

8. Sở Y tế:

Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụvà tổ chức về dân số từ Uỷ ban dân số Gia đình và Trẻ em sau khi có quyết địnhgiải thể của UBND tỉnh.

9. Sở Tài chính:

Tiếp nhận chức năng Đầu tư Tàichính từ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

10. Sở Ngoại Vụ.

Căn cứ các tiêu chí quy địnhtại Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ, Nghệ An cóđủ các tiêu chí để thành lập Sở Ngoại vụ là:

+ Có đường biên giới chung vớinước bạn Lào và có cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn - Kỳ Sơn, cửa khẩu phụ Thanh Thuỷ -Thanh Chương.

+ Có Khu Kinh tế Đông Nam doChính phủ quyết định thành lập và giao cho UBND tỉnh quản lý.

+ Có Khu di tích Kim Liên, cóKhu du lịch biển Cửa Lò tầm cỡ quốc gia.

Việc thành lập Sở Ngoại vụ,UBND tỉnh sẽ lập đề án riêng trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định vào thời gianthích hợp.

Thực hiện Nghị định số13/2008/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh có 18 các cơ quan chuyên môn (chưa có SởNgoại vụ) gồm:

1. Sở Nội vụ;

2. Sở Tài Chính;

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Sở Nông nghiệp & PTNT;

5. Sở Công Thương;

6. Thanh tra tỉnh;

7. Sở Xây dựng;

8. Sở Giao thông Vận tải;

9. Sở Tài nguyên và Môi trường;

10. Sở Khoa học và Công nghệ;

11. Sở Giáo dục và Đào tạo;

12. Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch;

13. Sở Lao động Thương binh vàXã hội;

14. Sở Tư pháp;

15. Sở Thông tin và Truyềnthông;

16. Sở Y tế;

17. Văn phòng UBND tỉnh;

18. Ban Dân tộc;

Phần II

TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP HUYỆN

I. HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC CÁC CƠQUAN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN

Hiện nay các cơ quan chuyên mônthuộc UBND huyện gồm có từ 13 phòng đến 16 phòng, cụ thể như sau:

1. Phòng Nội vụ - Lao độngThương binh và xã hội;

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch(Riêng thành phố Vinh được tách thành 2 phòng: phòng Tài chính và phòng Kế hoạchĐầu tư);

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo;

4. Phòng Văn hoá - Thông tin -Thể thao;

5. Phòng Y tế;

6. Phòng Tài nguyên và Môitrường;

7. Phòng Tư pháp;

8. Phòng Nông nghiệp (thành phốVinh và thị xã Cửa Lò gọi là Phòng Kinh tế);

9. Phòng Công nghiệp - Dịch vụ (thànhphố Vinh và thị xã Cửa Lò gọi là phòng Công nghiệp, Thương mại và Du lịch);

10. Phòng Hạ tầng Kinh tế - Kỹ thuật:(thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò được gọi là Phòng Quản lý đô thị);

11. Thanh tra;

12. Uỷ ban Dân số, Gia đình vàTrẻ em;

13. Văn phòng HĐND và UBND;

14. Phòng Thuỷ sản (ở 3 huyện:Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi Lộc);

15. Phòng Tôn giáo (ở 6 huyện:Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên và thành phố Vinh);

16. Phòng Dân tộc (ở 10 huyện:Thanh Chương, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, QuỳHợp, Quỳ Châu và Quế Phong).

II. TỔ CHỨC LẠI CÁC CƠ QUANCHUYÊN MÔN CỦA UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NHƯ SAU:

1. Tách phòng Nội vụ - Laođộng, Thương binh và Xã hội thành 2 phòng: phòng Nội vụ và phòng Lao động,Thương binh và Xã hội.

1.1. Thành lập phòng Nội vụ.

Phòng Nội vụ được thành lậptrên cơ sở bộ phận làm công tác nội vụ của phòng Nội vụ - Lao động, Thương binhvà xã hội; phòng Tôn giáo hoặc bộ phận làm công tác Tôn giáo, bộ phận làm côngtác Thi đua - khen thưởng thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện, thành phố, thị xã.

1.2. Thành lập phòng Lao động, Thươngbinh và Xã hội.

Phòng Lao động, Thương binh vàXã hội được thành lập trên cơ sở bộ phận làm công tác lao động, thương binh vàxã hội của phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội; bộ phận làm công tácbảo vệ và chăm sóc trẻ em của Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em.

2. Giải thể phòng Dân tộc ở cáchuyện (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Châu, QuỳHợp, Nghĩa Đàn, Thanh Chương).

Chuyển chức năng, nhiệm vụ vàcán bộ, công chức của phòng Dân tộc về Văn phòng HĐND - UBND huyện.

3. Giải thể phòng Tôn giáo ởcác huyện (Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, thành phố Vinh, HưngNguyên).

Chuyển chức năng, nhiệm vụ vàcán bộ, công chức của phòng Tôn giáo về phòng Nội vụ.

4. Giải thể phòng Thủy sản ởcác huyện (Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc).

Chuyển chức năng, nhiệm vụ vàcán bộ, công chức của phòng Thủy sản về phòng Nông Nghiệp và PTNT.

5. Đổi tên phòng Văn hoá -Thông tin - Thể Thao thành phòng Văn hoá và Thông tin.

6. Giải thể Uỷ ban Dân số, Giađình và Trẻ em.

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ vàcán bộ, công chức làm công tác dân số về phòng Y tế.

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ vàcán bộ, công chức làm công tác gia đình về phòng Văn hóa và Thông tin.

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ vàcán bộ, công chức làm công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em về phòng Lao động,Thương binh và Xã hội.

7. Giải thể phòng Công nghiệp, Thươngmại và Du lịch của thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò.

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ vàcán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về du lịch về phòng Văn hoá vàThông tin.

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ vàcán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về Công nghiệp, Thương mại vềphòng Kinh tế.

8. Hợp nhất phòng Tài chính vàphòng Kế hoạch Đầu tư của thành phố Vinh thành phòng Tài chính - Kế hoạch.

9. Hợp nhất phòng Công nghiệp -Dịch vụ và phòng Hạ tầng Kinh tế - Kỹ thuật của các huyện thành phòng CôngThương.

Thực hiện Nghị định số14/2008/NĐ-CP của Chính phủ, UBND các huyện, thành phố, thị xã có 12 cơ quanchuyên môn, trong đó có 10 cơ quan thống nhất ở tất cả các huyện, thành phố,thị xã gồm:

1. Phòng Nội vụ;

2. Phòng Lao động, Thương binhvà Xã hội;

3. Phòng Tư pháp;

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

5. Phòng Tài nguyên và Môitrường;

6. Phòng Văn hóa và Thông tin;

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Phòng Y tế;

9. Thanh tra;

10. Văn phòng HĐND -UBND huyện.

Ngoài 10 cơ quan chuyên mônthống nhất trên, đối với các huyện được thành lập các phòng:

11. Phòng Nông nghiệp và PTNT;

12. Phòng Công Thương;

Đối với thành phố, các thị xãđược thành lập các phòng:

11. Phòng Kinh tế;

12. Phòng Quản lý đô thị.

Phần III:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM.

1. Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp các sở,ngành triển khai thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ và đề án của UBND tỉnh.

b) Tham mưu UBND tỉnh ban hànhcác quyết định về tổ chức bộ máy sau khi đề án được phê duyệt.

c) Giúp UBND tỉnh, Ban cán sựĐảng UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bố trí cán bộ lãnh đạo các Sở(đối với các Sở sáp nhập, hợp nhất, thành lập mới).

d) Chủ trì phối hợp các Sở,ban, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành và hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh,cấp huyện khi có hướng dẫn của Bộ chuyên ngành.

e) Hướng dẫn các sở thuộc diệnhợp nhất, sáp nhập, giải thể, bổ sung chức năng nhiệm vụ về công tác tổ chứccán bộ; lập phương án điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức bàn giao theoquyết định của UBND tỉnh; tham mưu giải quyết chế độ chính sách đối với trườnghợp đặc biệt.

f) Tham mưu UBND tỉnh xây dựngđề án trình HĐND tỉnh xem, quyết định thành lập Sở Ngoại vụ.

2. Sở Tài chính: Chủ trìphối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước hướng dẫn trình tự việcquản lý, phân chia, sử dụng, xử lý và kiểm soát thu chi các loại tài chính, tàisản, tài khoản … trong quá trình sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lậpmới.

3. Công an tỉnh: Tổ chứckhắc dấu cho các sở mới và các đơn vị trực thuộc đảm bảo cho các cơ quan mớitiếp tục hoạt động.

4. Các Sở, ban, ngành cấptỉnh khác có liên quan.

a) Căn cứ hướng dẫn của các Bộ,ngành Trung ương; Quyết định của UBND tỉnh quy định các cơ quan chuyên môn thuộctỉnh, có trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức bộ máy của đơn vị mình qua SởNội vụ thẩm định trình UBND tỉnh Quyết định; Hướng dẫn quy định chức năng nhiệmvụ các phòng chuyên môn của UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc lĩnh vựcquản lý chuyên ngành.

b) Chủ động tiếp nhận, chuyểngiao, sáp nhập các tổ chức và cán bộ theo các nội dung của Đề án.

5. Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố, thị xã.

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnhquy định các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các huyện, thành phố, thịxã có trách nhiệm quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể củatừng phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã theo hướng dẫncủa Sở Nội vụ, Sở chuyên ngành và các quy định hiện hành của pháp luật.

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH.

1. Bước 1:

- Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷcho ý kiến chỉ đạo thực hiện tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấptỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 13, 14 của Chính phủ.

- Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷvà Quyết định cán bộ lãnh đạo các sở thực hiện sáp nhập, hợp nhất, giải thể,thành lập mới.

- Quyết định sáp nhập, hợpnhất, thành lập mới, giải thể các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấphuyện theo nội dung Đề án này.

2. Bước 2: Khi có Thông tưhướng dẫn của Bộ chuyên ngành:

- Các sở chuyên ngành chủ trìphối hợp với các Sở có liên quan dự thảo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy qua Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch UBNDtỉnh quyết định. UBND tỉnh, UBND cấp huyện ban hành quy định cụ thể chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn sau khi tổchức lại.

- Các Sở chuyên môn hướng dẫnUBND cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chứccác phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.

- Hoàn thành việc sắp xếp, tổchức lại các tổ chức bên trong và cán bộ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDcấp tỉnh, cấp huyện. (Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,thị xã có quyết định).

Thời gian: xong trước ngày 20tháng 5 năm 2008.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáoHĐND tỉnh kết quả thực hiện các Nghị định số 13, 14 tại kỳ họp đầu năm 2008.