Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ YTẾ SỐ 1443/2002/QĐ-BYT NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2002
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦAQUY CHẾ QUẢN LÝ
THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH
SỐ 3047/2001/QĐ-BYT , NGÀY 12-7-2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

- Căn cứ Luật bảo vệsức khoẻ nhân dân ngày 11-7-1989;

- Căn cứ Luật Phòngchống ma tuý số 11L/CTN ngày 22-12-2000;

- Căn cứ Điều lệ thuốcphòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT , ngày 24-10-1991của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

- Căn cứ Nghị định 80/2001/NĐ-CP ngày 5-11-2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạtđộng hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước;

- Căn cứ Nghị định số 68/CP , ngày 11-10-1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàtổ chức bộ máy Bộ Y tế;

- Xét đề nghị của ôngCục trưởng Cục quản lý dược Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quảnlý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12-07-2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế nhưsau:

1- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2: Quy chế quản lý thuốchướng tâm thần được áp dụng đối vớithuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc sử dụng trong lĩnh vực y tế,phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học quy định tại Danh mục thuốc hướngtâm thần (Danh mục 1) và Danh mục tiền chất (Danh mục 2) ban hành kèm theoQuyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày12-07-2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2- Sửa đổi, bổ sung Điều 10: Khi giao, nhận thuốc hướng tâmthần, tiền chất dùng làm thuốc Dược sĩ có trình độ chuyên môn từ trung học trởlên (trừ Khoản 6, điều 6) phải tiến hành kiểm tra, đối chiếu cẩn thận tênthuốc, nồng độ, hàm lượng, số lượng, số lô sản xuất, hạn dùng, chất lượngthuốc. Khi giao, nhận xong hai bên giao, nhận phải ký và ghi rõ họ tên vàochứng từ xuất kho, nhập kho.

Những nơi chưa đủ cán bộ có trình độ chuyên môn kể trên, Thủtrưởng đơn vị uỷ quyền bằng văn bản cho dược tá thay thế (mỗi lần uỷ quyềnkhông quá 6 tháng).

3- Sửa đổi, bổ sung Điều 11: thuốc hướng tâm thần, tiền chấtdùng làm thuốc trong quá trình vận chuyển phải được đóng gói, niêm phong. Dượcsĩ có trình độ chuyên môn từ trung học trở lên hoặc Dược tá được uỷ quyền phảicó giấy giới thiêụ, chứng minh thư nhândân, hoá đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho và chịu trách nhiệm về chất lượng, sốlượng, chủng loại thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc.

4- Sửa đổ, bổ sung Khoản 1, Điều 16: Chậm nhất sau 10 ngày nhập thuốc hướng tâm thần,tiền chất dùng làm thuốc vào kho, đơn vị nhập khẩu phải báo cáo theo quy địnhtại Mẫu số 7 được đính kèm theo Quy chế này về Bộ Y tế (Cục Quản lý dược ViệtNam).

5- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16:

- Báo cáo tháng: vào ngày 25 hàng tháng các đơn vị y tế đượcphép sử dụng thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc, các cơ sở được phépkinh doanh thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc địa phương phảikiểm kê tồn kho, báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền xét duyệt dự trù.

Các đơn vị y tế thuộc Bộ Giao thông vận tải báo cáo trựctiếp với Sở y tế Giao thông vận tải. Cácđơn vị y tế thuộc lực lượng Công an nhân dân báo cáo trực tiếp với Cục y tế BộCông an; Các đơn vị quân y báo cáo trực tiếp với Cục quân y Bộ Quốc phòng cáchoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc.

- Báo cáo 6 tháng đàu năm và báo cáo năm: vào ngày 25 tháng6 và ngày 25 tháng 12 hàng năm các đơn vị sản xuất, tồn trữ, phân phối, muabán, sử dụng thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc phải kiểm kê tồnkho, báo cáo 6 tháng đầu năm và báo cáo năm lên cơ quan quản lý cấp trên trựctiếp. Các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế cấp tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an và Sở y tếGiao thông vận tải báo cáo 6 tháng đầu năm và báo cáo năm về Bộ Y tế (Cục Quảnlý dược Việt Nam).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế các khoản 1 Điều 2; Điều 10; Điều11; khoản 1 và Khoản 2 Điều 16 của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần banhành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12-07-2001 của Bộ trưởng BộY tế.

Điều 3: Các ông, Bà: Chánh Văn phòng,Chánh thanh tra, Vụ trưởng các Vụ cóliên quan thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Thủ trưởng cácđơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.