BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Số: 1443/LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 1443/LĐ-TBXH NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 1995 CỦA BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC
BAN HÀNH MẪU SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7/12/1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ các Điều 182, 183 của Bộ Luật lao động ngày 23/6/1994;

- Căn cứ Điều 43 Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này mẫu Sổ Bảo hiểm xã hội áp dụng thống nhất trong cả nước để ghi chép quá trình làm việc và đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, làm căn cứ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Sổ Bảo hiểm xã hội có chiều dài 18 cm, rộng 12 cm, bìa màu xanh thẫm có dòng chữ "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" "Sổ Bảo hiểm xã hội" màu vàng. Bên trong có 44 trang dùng để kể khai sơ yếu lý lịch của người tham gia bảo hiểm xã hội, kê khai quá trình làm việc đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ bảo hiểm xã hội đã được hưởng. Các trang giấy màu trắng có hoa văn màu xanh.

Điều 3: Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm in và tổ chức cấp phát Sổ Bảo hiểm xã hội đến từng người tham gia bảo hiểm xã hội. Việc cấp phát Sổ bảo hiểm xã hội thực hiện thu phí (gồm giá thành in sổ và phí vận chuyển) của từng người tham gia bảo hiểm xã hội.

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Đã ký)

Trần Đình Hoan