ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 30 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦAUBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 08- NQ/TU CỦA TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂMĐỒNG

Căncứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căncứ Nghị Quyết số 08 -NQ/TU ngày 12/10/2006 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về tiếp tụcthực hiện Nghị quyết 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá IX) về “đổimới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã phường, thị trấn”.

Xétđề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chươngtrình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm đồng về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 12/10/2006 của Tỉnh ủy Lâm đồng.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởngcác Sở, Ban ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc,thành phố Đà Lạt căn cứ Quyết định thi hành./-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

CHUƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT: 08-NQ/TU NGÀY 12/10/2006CỦA TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG(Ban hành kèm theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 củaUBND tỉnh Lâm Đồng)

I.Mục đích và yêu cầu

1.Mục đích:

Nhằmtriển khai tổ chức thực hiện Nghị Quyết số 08 -NQ/TU ngày 12/10/2006 của Tỉnhủy Lâm Đồng về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 17- NQ/TW của Ban ChấpHành Trung ương Đảng (Khóa IX) về: “đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thốngchính trị ở cơ sở cấp xã, phường, thị trấn”, UBND tỉnh xây dựng chương trìnhhành động thực hiện NQ: 08- NQ/TU của Tỉnh ủy như sau:

a)Xây dựng chính quyền cấp xã, phường, thị trấn ( sau đây gọi chung là chínhquyền cơ sở ) thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực quản lý, điềuhành và hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật củaĐảng và Nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu mởrộng dân chủ đi đôi với đảm bảo kỷ cương, pháp luật của Nhà nước.

b)Xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức (CB-CC) cấp xã vững mạnh: đủvề số lượng, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh; CB-CC(chuyên trách và không chuyên trách) cấp xã phải có bản lĩnh chính trị vữngvàng, đạo đức lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Thườngxuyên giáo dục bồi dưỡng, rèn luyện và quản lý CB-CC cấp xã về ý thức tráchnhiệm, thái độ ứng xử phục vụ nhân dân; năng lực điều hành, tổ chức thực hiệncác nhiệm vụ được phân công nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xãhội, đảm bảo an ninh chính trị, và trật tự - an toàn xã hội của địa phương.

2.Yêu cầu:

a)Thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí quan trọng của chính quyền cơ sở tronghệ thống chính trị cơ sở cấp xã để xây dựng, triển khai đồng bộ các giải phápxây dựng, củng cố về tổ chức, cán bộ - công chức của chính quyền cơ sở.

b)Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị Quyết: 08-NQ/TU thành những kếhoạch, giải pháp cụ thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tráchnhiệm của cán bộ, đảng viên của các cấp, các ngành trong việc xây dựng chínhquyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

II.Nội dung và giải pháp:

1.Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 08 -NQ/TU của Tỉnh ủy,chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh:

CácSở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạttiếp tục tổ chức quán triệt Nghị Quyết 17-NQ/TW của Trung ương và Nghị Quyết số08 - NQ/TU ngày 12/10/2006 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết17-NQ-TW của Ban Chấp Hành Trung ương (Khóa IX) về “đổi mới và nâng cao chấtlượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”; chương trình hành độngcủa UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08 -NQ/TU của Tỉnh ủy cho CB-CC vànhân dân trong Tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiệnNghị Quyết Tỉnh ủy và chương hành động của UBND tỉnh về xây dựng chính quyền cơsở trong sạch, vững mạnh.

2.Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy của chính quyền cơ sở đạt trong sạch, vữngmạnh; tập trung củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở ở những nơi còn nhiều khókhăn để không có chính quyền cơ sở yếu kém.

a)Củng cố, xây dựng Ủy ban nhân dân cấp xã có đủ năng lực quản lý, điều hành,giải quyết các công việc của tổ chức và công dân theo đúng pháp luật, thẩmquyền, và phạm vi trách nhiệm; đảm bảo tính công khai, minh bạch, theo đúngtrình tự thủ tục và thời gian quy định.

b)Xây dựng các tiêu chí đánh giá chính quyền cơ sở đạt trong sạch vững mạnh làmcơ sở cho việc đăng ký, phân loại chính quyền cơ sở đạt trong sạch vững mạnhhàng năm. Cụ thể hóa Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố để xâydựng, phân loại thôn, tổ dân phố tự quản.

c)Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt trong kếhoạch, chương trình công tác hàng năm phải có chương trình, nội dung xây dựng,củng cố chính quyền cơ sở; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn kịpthời đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cơ sở.Xây dựng quy chế định kỳ đi cơ sở, ít nhất mỗi quí một lần làm việc với một sốxã khó khăn hoặc có phát sinh những vấn đề mới, phức tạp thuộc phạm vi ngành,địa phương mình quản lý, để giải quyết kịp thời những khó khăn của cơ sở.

3.Đổi mới phương thức điều hành và lề lối làm việc của chính quyền cơ sở:

a)Nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, đề cao tráchnhiệm và thẩm quyền của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của UBND trongviệc thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ theo sự phân công, phân cấp đặc biệt làthẩm quyền và trách nhiệm của tập thể UBND, của Chủ tịch UBND xã; Ủy ban nhândân các xã căn cứ Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13/4/2006 của Thủ tướngChính phủ về Ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn và đặc thù quản lý đặc điểm cụ thể của mình để xây dựng và ban hành Quychế làm việc cho phù hợp UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạtchịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã trong việc xây dựngvà tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của UBND các xã.

b)Ủy ban nhân dân các xã xây dựng và thực hiện nề nếp chế độ giao ban định kỳvới: cấp ủy, thường trực HĐND, Mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chínhtrị cơ sở cấp xã.

4.Đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ CB-CC cấp xã:

a) Xây dựng đội ngũ CB-CC cấp xã đủ về số lượng, đảm bảochất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh; cơ cấu của đội ngũ cán bộ, côngchức cấp xã phải.được trẻ hóa, có tỷ lệ cán bộ nữ thích hợp, ở những nơi cóđông đồng bào dân tộc thiểu số phải có tỷ lệ CB-CC là dân tộc thiểu số tươngứng với dân số là đồng bào dân tộc thiểu số.

b)Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch các chức danh cán bộ chuyêntrách và công chức cơ sở, khắc phục cho được tình trạng hụt hẫng cán bộ, đặcbiệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là dân tộc thiểu số như hiện nay.

c)UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và TP Đà Lạt căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh tạiQuyết định số: 04/QĐ – BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc banhành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với CB-CC xã, phường, thị trấn để xây dựngcông tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB-CC cơ sở giai đoạn 2006 -2010.Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - công chức phải gắn với công tác quy hoạch vàkế hoạch sử dụng CB-CC: nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải đáp ứng được yêu cầunhiệm vụ được phân công hoặc cơ quan, tổ chức đang cần. Cán bộ, công chức cấpxã phải được đào tạo, theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh trước khi đề bạt, bổnhiệm, khắc phục tình trạng bầu cử, bổ nhiệm rồi mới đưa đi đào tạo, bồi dưỡng.

-Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình thực hiện Quyết định số 31/2006/QĐ-TTg ngày 06/12/2006 về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủtịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006-2010 và kế hoạch thực hiệnQuyết định số: 34/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2006 phê duyệt Đề án đàotạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu sốgiai đoạn 2006 - 2010 trình UBND tỉnh phê duyệt.

d)Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý CB - CC cơ sở phải thực hiện theo Quyết định: 10/2005/QĐ-UB của UBND tỉnh Lâm Đồng về quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lýcông chức cấp xã.

e)Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính đề xuất chế độ, chính sách thu húthọc sinh, sinh viên tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học vềcông tác tại xã phường, thị trấn nhằm trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũCB-CC cơ sở.

5.Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở cấp xã:

Thựchiện có hiệu quả Quyết định: 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ và Chỉ thịsố 33-CT/TU ngày 03/6/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường sựlãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện cải cách hành chính tại tỉnh Lâm Đồng vàchương trình cải cách hành chính giai đoạn 2006 -2010 của tỉnh, Quyết định: 63/2005/QĐ-UB ngày 15/3/2005 V/v: Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyếthồ sơ theo cơ chế “một cửa ” tại UBND xã, phường, thị trấn.

a)Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế “một cửa” ở cơ sở. Chấnchỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong giải quyết công việc của dân. UBND cấpxã phải công khai: về trách nhiệm, thẩm quyền của từng CB-CC, về quy trình, thủtục hồ sơ thời gian giải quyết công việc của dân.

b)Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” phải qua đào tạo, bồi dưỡng vềchuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dântốt. Triển khai, thực hiện tốt Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 củaBộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chứctrong Bộ máy chính quyền địa phương. Cán bộ - công chức khi làm việc với dân,phải có thái độ tôn trọng dân, việc gì dân chưa hiểu phải hướng dẫn, giải thíchchu đáo, không để xảy ra tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, xem thường dân.

c)Thời gian làm việc của CB-CC cấp xã phải theo quy định chung đối với CB-CCthuộc cơ quan nhà nước các cấp: 8h/ngày, 5 ngày/ tuần. Ủy ban nhân dân các xãkhông được để dân đến làm việc trong giờ hành chính mà không có cán bộ trựcgiải quyết.

6.Phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở:

a)Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày07/7/2003 của Chính phủ về việc: thực hiện quy chế dân chủ ở xã và Thông tư số 12/2004/TT-BNV ngày 20 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ: hướng dẫn thực hiệnNghị định số 79/2003/NĐ-CP về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã và áp dụng đối vớiphường thị trấn. Để việc triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở có hiệuquả, UBND các xã phải thực hiện tốt công tác dân vận theo Chỉ thị số: 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tácdân vận:

Thườngxuyên kiểm tra, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố hoạtđộng của nơi tiếp dân và có lịch phân cống cụ thể cán bộ chủ chốt trực tiếpdân. Tổ chức thực hiện tốt các quy định: nhân dân được tham gia bàn bạc, quyếtđịnh trực tiếp những công việc quan trọng, thiết thực gắn với lợi ích của dân. Côngkhai, minh bạch cho dân biết những công việc thuộc nghĩa vụ, trách nhiệm của ngườidân phải thực hiện, các chương trình dự án kinh tế - xã hội liên quan đến dân,gắn liền với lợi ích của dân. Thực hiện chế độ dân bầu trực tiếp Trưởng thôn,Trưởng khu phố.

b)Duy trì và nâng cao chất lượng việc thực hiện quy định: Chủ tịch HĐND, UBND,Trưởng thôn, Trưởng Khu phố báo cáo kiểm điểm công tác trước dân. Triển khaithực hiện tốt Thông tư: 06/TTr-MTTQ ngày 25/01/2005 của Ban thường trựcUBTWMTTQVN về tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định đối với các chức danhChủ tịch: HĐND, UBND cấp xã và Trưởng thôn, Trưởng khu phố.

c)Kiện toàn và phát huy hiệu lực hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo Nghịđịnh số: 99/2005/ NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ V/v: Quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động củaBan Thanh tra nhân dân. Phát huy đầy đủ vai trò của các tổ hòa giải ở cơ sởtrong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp trong dân nhằm hạn chế tình trạngđơn, thư khiếu kiện vượt cấp.

7.Tăng cường điều kiện và phương tiện làm việc:

a)Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh cókế hoạch cân đối vốn để xây dựng mới và nâng cấp trụ sở làm việc của xã,phường, thị trấn. Phấn đấu 60% trụ sở cấp xã bảo đảm được diện tích làm việctheo quy định, không còn trụ sở tạm vào năm 2008 và 100% trụ sở được xây dựngtừ cấp III trở lên vào năm 2010.

b)Sở Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc,UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt để có kế hoạch đầu tư, xâydựng nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư.

c)Sở Tài chính: chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư để bố tríngân sách hàng năm, bảo đảm nguồn chi cho các mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng CB-CCcơ sở cấp xã.

d)UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt chủ động cân đối và huy độngmọi nguồn lực để mua sắm trang bị đủ các phương tiện phục vụ cho công tác quảnlý hành chính ở cơ sở như: máy tính, máy in, máy photocopy, tủ sách pháp luật... đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc từ tỉnh đến cơ sở.

III.Tổ chức thực hiện:

1.Căn cứ chương trình hành động này, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã Bảo Lộc và TP Đà Lạt xây dựng kế hoạch thực hiện của cấpmình, ngành mình.Trong kế hoạch của mỗi ngành, mỗi địa phương bên cạnh việctriển khai thực hiện tốt chương trình hành động của UBND tỉnh, cần xác định mộtsố nhiệm vụ giải pháp cụ thể thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý để tập trung chỉđạo, tạo sự chuyển biến tích cực và đồng bộ trong công tác xây dựng chính quyềncơ sở và báo cáo kết quả thực hiện hàng quí, 6 tháng và hàng năm (qua Sở Nộivụ) với UBND tỉnh.

2.Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện chương trìnhhành động này. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh đểtheo dõi chỉ đạo kịp thời.

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ QUYĐỊNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08 –NQ/TU(Ban hành kèm theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 củaUBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Hình thức văn bản

Thời gian trình UBND tỉnh

1

Xây dựng các tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở vững mạnh.

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và TP Đà Lạt

Quyết định của UBND tỉnh.

Quí III/2007

2

Xây dựng kế hoạch đào tạo chức danh Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB-CC cấp xã là dân tộc thiểu số.

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và TP Đà Lạt

Quyết định của UBND tỉnh.

Quí III/2007

3

Xây dựng đề án thu hút sinh viên về cấp xã công tác.

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và TP Đà Lạt

Quyết định của UBND tỉnh.

Quí II/2007

4

Xây dựng kế hoạch về quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng CB-CC cấp xã

UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và TP Đà Lạt

Quyết định của UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và TP Đà Lạt

Quí IV/2007

5

Xây dựng kế hoạch về xây dựng và nâng cấp trụ sở làm việc của hệ thống chính trị cấp xã.

Sở Kế hoạch Đầu tư

Sở Tài chính, Xây dựng, Nội vụ và UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và TP Đà Lạt

Quyết định của UBND tỉnh.

Quí III/2007