ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁNGIAO THÔNG NÔNG THÔN 3 (PPMU) BẮC KẠN, VỐN VAY WB/DFID

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liênquan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chínhphủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Sổ tay điều hành dự án giao thông nông thôn 3 banhành kèm theo Hiệp định tín dụng phát triển số: 4150-VN ký kết ngày 17/5/2007giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế;

Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số: 613/SGTVT-QLDA ngày 30/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giải thể Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn 3 (PPMU) Bắc Kạn, vốnvay WB/DFID được thành lập tại Quyết định số: 2694/QĐ-UBND ngày 27/10/2005 củaUBND tỉnh và kiện toàn, bổ sung thành viên tại các Quyết định: Số 3279/QĐ-UBND ngày 22/12/2005, Quyết định số: 1643/QĐ-UBND ngày 11/9/2007, Quyết định số: 1510/QĐ-UBND ngày 12/8/2008, Quyết định số: 274/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 của UBND tỉnh.

Lý do giải thể: Do không còn phù hợp với các quy định hiệnhành.

Điều 2. Giao cho Sở Giao thông Vận tải (chủ đầu tư) quyết định thành lập Ban Quảnlý dự án GTNT3 Bắc Kạn (PPMU), đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải,Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các ông, bà nguyên là thành viên Ban QLDA giaothông nông thôn 3 (PPMU) Bắc Kạn, vốn vay WB/DFID được thành lập tại các Quyếtđịnh ghi tại Điều 1 Quyết định này và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải