THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1446/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC MUA VẬT TƯ, THIẾT BỊ Y TẾ DỰ TRỮ QUỐC GIA TỪ NGUỒN KINH PHÍ KẾT DƯ ĐẤUTHẦU MUA SẮM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 7549/BYT-KH-TC ngày 15 tháng 10 năm2007, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7209/BKH-TM &DVngày 03 tháng 10 năm 2007, Tài chính tại văn bản số 13723/BTC-DTQG ngày 11tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Y tế sử dụng4,1398 tỷ đồng số vốn còn kết dư thuộc kế hoạch năm 2005, 2006 để mua thêm 09mặt hàng thiết bị y tế và 01 mặt hàng dịch truyền đưa vào dự trữ quốc gia.

Chi tiết các mặt hàng mua thêmđưa vào dự trữ quốc gia như phụ lục kèm theo công văn số 7549/BYT-KH-TC ngày 15tháng 10 năm 2007 của Bộ Y tế. Bộ Y tế tính toán số lượng thiết bị cần mua bổsung để đưa vào dự trữ quốc gia cho phù hợp với số kinh phí trên.

Phương thức và giá mua thực hiệntheo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ:Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, Website CP, Vụ VX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3 bản), Nguyện (20b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng