BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1447/GD-ĐT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ TRƯỜNG, LỚP MẦM NON TƯ THỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO

- Căn cứ nghị định 20/CP củaChính phủ ngày 30/3/1994 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ giáodục và đào tạo;
- Căn cứ nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạnvà trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Xét đề nghị của Bà Vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non và Ông Vụ trưởng Vụ tổ chức –cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theoquyết định này “Quy chế trường, lớp mầm non tư thục”.

Điều 2: Vụ trưởng Vụ giáodục mầm non có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thực hiệnquy chế này.

Điều 3: Các ông (bà): Chủtịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh văn phòng và Thủ trưởngcác đơn vị trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo; Giám đốc Sở giáo dục & đàotạo các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trần Hồng Quân

QUY CHẾ

TRƯỜNG,LỚP MẦM NON

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:Trường, lớp mầm non tư thục là một loại hình giáo dục mầm non thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do tư nhân đượccấp có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động theo quy chế của Bộ giáo dụcvà Đào tạo và pháp luật của nhà nước, để thu hút số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ,mẫu giáo nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị cho trẻ vào trường tiểu học,góp phần cùng nhà nước chăm lo sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội.

Điều 2: Trường,lớp mầm non tư thục có nhiệm vụ:

a/ Thực hiệnmục tiêu, kế hoạch đào tạo của nhà trẻ, trường mẫu giáo (Ban hành kèm theoquyết định 55/QĐ ngày 3/2/1990 của Bộ giáo dục) và chương trình chăm sóc, giáodục trẻ.

b/ Chịu sựlãnh đạo và quản lý của chính quyền các cấp.

c/ Chịu sựchỉ đạo, thanh tra, kiểm tra trực tiếp và toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụcủa các cấp quản lý giáo dục.

Điều 3:Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc giải thể trường, lớp mầm non tưthục.

a- Đối vớilớp mầm non tư thục: Là Phòng giáo dục - đào tạo cấp quận, huyện.

b- Đối vớitrường mầm non tư thục: Là Uỷ ban nhân dân cấp quận huyện theo đề nghị củaPhòng giáo dục - đào tạo quận, huyện.

Điều 4:Chỉ sau khi được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; trường lớp mầm non tư thụcmới có tư cách pháp nhân, được hoạt động và có con dấu (nếu là trường).

Điều 5:Trường mầm non tư thục phải có từ 3 nhóm, lớp trở lên. Nếu cơ sở chỉ có 1 hoặc2 nhóm, lớp: Gọi chung là lớp, không gọi là trường.

Chương II

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC THÀNHLẬP

Điều 6:Chủ trường, chủ lớp

a/ Là ngườiđứng tên xin phép thành lập trường hoặc lớp

b/ Là côngdân Việt Nam, chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

c/ Có trìnhđộ văn hoá tối thiểu tốt nghiệp trung học cơ sở

Điều 7:Cơ sở vật chất của trường, lớp:

a/ Phải có cơsở vật chất tối thiểu đảm bảo thực hiện nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ theoquy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

b/ Phải cóđịa điểm và đặt ở nơi có đủ điều kiện về vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàncho trẻ, không dùng nơi phụng tự và sinh hoạt tôn giáo để tổ chức trường, lớp.

Điều 8:Đội ngũ giáo viên:

a/ Phải có đủsố lượng giáo viên đã được đào tạo theo quy định ở điều 15.

b/ Trường lớpmầm non tư thục có thể lập kế hoạch đề nghị Phòng giáo dục - đào tạo cấp quận,huyện giới thiệu giáo viên có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đến giảng dạy tạitrường, lớp nếu có nhu cầu.

Điều 9:Thủ tục xin phép thành lập:

Chủ trường,chủ lớp phải làm đơn xin phép cơ quan có thẩm quyền kèm theo sơ yếu lích lịchvà văn bằng về trình độ văn hoá cùng với kế hoạch chi tiết về việc tổ chứctrường, lớp.

Đơn xin phépphải có ý kiến của Uỷ ban nhân dân xã, phường – nơi chủ trường, chủ lớp xinphép thành lập.

Chương III

THU NHẬN TRẺ TỔ CHỨC NHÓM,LỚP VÀ HỌC PHÍ

Điều 10:Thu nhận trẻ:

a/ Trường,lớp mầm non tư thục thu nhận trẻ từ 3 tháng đến 6 tháng tuổi theo yêu cầu củacác bậc cha mẹ.

b/ Không nhậntrẻ đang có bệnh cấp tính, bệnh truyền nhiễm

c/ Việc thunhận trẻ vào trường, lớp mầm non tư thục thực hiện theo:

- Điều lệ nhàtrẻ (Ban hành kèm theo quyết định 260/UB-QĐ- ngày 28/4/1977 của Uỷ ban bảo vệbà mẹ trẻ em Trung ương).

- Điều lệtrường mẫu giáo (Ban hành kèm theo quyết định 435/QĐ ngày 29/3/1980 của Bộ giáodục).

- Và theobiên chế năm học do Bộ giáo dục và đào tạo quy định.

Điều 11:Tổ chức nhóm, lớp:

Trẻ ở trường,lớp mầm non tư thục được tổ chức theo nhóm, lớp:

a/ Từ 3 thángtuổi đến 36 tháng tuổi: Tổ chức thành các nhóm trẻ theo Điều lệ của nhà trẻ.

b/ Từ 37tháng tuổi đến 6 tuổi: Tổ chức thành các các lớp mẫu giáo theo Điều lệ củatrường mẫu giáo.

c/ Nếu sốlượng trẻ ít và độ tuổi khác nhau: Có thể tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớpmẫu giáo ghép.

Điều 12:Học phí:

Mức học phítại trường, lớp mầm non tư thục do chủ trường, chủ lớp thoả thuận với cha mẹcác cháu, có sự hướng dẫn của cơ quan giáo dục - đào tạo địa phương.

Chương IV

CHỦ TRƯỜNG, CHỦ LỚP, HIỆUTRƯỞNG, GIÁO VIÊN VÀ HỘI CHA MẸ HỌC SINH

Điều 13:Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ trường, chủ lớp

a/ Nhiệm vụ:

- Chịu tráchnhiệm trước chính quyền và cơ quan giáo dục và đào tạo địa phương về toàn bộhoạt động của trường, lớp do mình làm chủ.

- Có tráchnhiệm đầu tư và quản lý cơ sở vật chất trường, lớp cung cấp trang thiết bị, đồdùng, đồ chơi, tài liệu giảng dạy và học tập ohục vụ cho việc chăm sóc, giáodục trẻ.

- Tuyển chọnđội ngũ giáo viên, trực tiếp ký hợp đồng sử dụng giáo viên, nhân viên theo Pháplệnh về hợp đồng lao động.

- Tiền côngtrả cho giáo viên, nhân viên do chủ trường, chủ lớp thoả thuận với người laođộng, có sự hướng dẫn của cơ quan giáo dục – đào tạo địa phương.

- Tổ chức sắpxếp việc thu nhận trẻ vào trường, lớp.

- Tổ chức thuhọc phí phục vụ cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Nếu có đủđiều kiện và tiêu chuẩn theo quy định ở điều 14, chủ trường có thể trực tiếplàm hiệu trưởng, song cũng phải được cơ quan giáo dục - đào tạo địa phương xét,công nhận.

b/ Quyền hạn:

- Có quyền sửdụng hoặc không sử dụng giáo viên, nhân viên theo yêu cầu tổ chức và hoạt độngcủa trường, lớp và theo hợp đồng lao động đã ký.

- Giám sáthiệu trưởng và giáo viên trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của trường.

- Riêng đốivới hiệu trưởng, sau khi được cơ quan giáo dục - đào tạo địa phương công nhận,chủ trường ký hợp đồng lao động với hiệu trưởng. Khi chủ trường không muốn sửdụng hiệu trưởng nữa, cần có ý kiến của cơ quan giáo dục - đào tạo địa phương.

Điều 14:Điều kiện và tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng.

Nếu là trườngmầm non tư thục nhất thiết phải có hiệu trưởng.

a/ Điều kiệnvà tiêu chuẩn:

- Là công dânViệt Nam, chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sánh và pháp luật Nhà nước.

- Đã tốtnghiệp các trường sư phạm mầm non (nhà trẻ hoặc mẫu giáo). Đối với người đã tốtnghiệp trường sư phạm khác, phải qua một lớp huấn luyện về sư phạm mầm non docơ quan giáo dục - đào tạo tổ chức.

- Có trình độvà năng lực về tổ chức quản lý trường, lớp

- Có tư cáchvà đạo đức đúng mực

- Có sứckhoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.

- Do chủtrường giới thiệu.

- Đuợc cơquan giáo dục - đào tạo địa phương xét, công nhận.

b/ Nhiệm vụ:

- Chịu tráchnhiệm trước các cấp quản lý giáo dục và trước chủ trường trong việc tổ chức vàđiều hành các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ của trường.

- Tham gia ýkiến với chủ trường và hội cha mẹ học sinh những biện pháp tổ chức, nâng caochất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, chăm lo đời sống giáo viên, nhân viên.

c/ Quyền hạn:

- Tham mưuvới chủ trường:

+ Tuyển chọngiáo viên

+ Quyết địnhtổ chức và hoạt động của trường

+ Thực hiệnmục tiêu, kế hoạch đào tạo và chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Kiểm tragiáo viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Kiến nghịvới chủ trường thay đổi giáo viên trong trường hợp giáo viên không hoàn thànhnhiệm vụ.

- Dự các lớpbồi dưỡng về quản lý chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan giáo dục - đào tạo tổ chức.

Điều 15:Điều kiện và tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên.

a/ Điều kiệnvà tiêu chuẩn:

- Là công dânnước Việt Nam, chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhànước.

- Đã tốtnghiệp các trường sư phạm mầm non (nhà trẻ hoặc mẫu giáo). Đối với những ngườiđã tốt nghiệp trường sư phạm khác, phải qua 1 lớp huấn luyện về sư phạm mầm nondo cơ quan giáo dục - đào tạo tổ chức.

- Có tư cáchvà đạo đức đúng mực

- Có sứckhoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm

- Có tìnhthương yêu đối vơi trẻ

b/ Nhiệm vụ:

- Thực hiệnđúng chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy chế về chuyên môn.

- Thực hiệnđầy đủ công việc theo hợp đồng lao động đã ký với chủ trường, chủ lớp.

- Bảo vệtuyệt đối an toàn tính mạng của trẻ.

c/ Quyền hạn:

- Có cácquyền về chuyên môn, dự các lớp bồi dưỡng về chuyên môn như giáo viên cáctrường mầm non công lập.

- Được trảtiền công theo đúng hợp đồng lao động đã ký với chủ trường, chủ lớp; được hưởngcác quyền lợi khác đã quy định trong pháp lệnh về hợp đồng lao động.

- Được thamgia tổ chức công đoàn trong các trường mầm non tư thục (sau khi được liên đoànlao động cấp quận, huyện cho phép thành lập).

Điều 16:Hội cha mẹ học sinh:

a/ Trường,lớp mầm non tư thục được tổ chức hội cha mẹ học sinh toàn trường và chi hộitừng nhóm, lớp.

b/ Hội và chihội có ban đại diện do phụ huynh bầu theo năm học

c/ Hội và chihội có trách nhiệm hổ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, chăn lođời sống tinh thần và vật chất của giáo viên, nhân viên trong trường lớp.

Chương V

QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO TRƯỜNG,LỚP MẦM NON TƯ THỤC

Điều 17:Cơ quan giáo dục - đào tạo cấp quận, huyện có trách nhiệm quản lý và chỉ đạocác trường , lớp mầm non tư thục.

a/ Hướng dẫnxây dựng kế hoạch hoạt động của trường, lớp trong năm học.

b/ Giúp đỡ vàtạo điều kiện cho các trường, lớp mầm non tư thục hoạt động theo chủ trương củangành.

c/ Giám sát,thanh tra, kiểm tra trực tiếp và toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ của cáctrường, lớp mầm non tư thục như đối với các loại hình khác trong ngành mầm non.

Điều 18:Trường, lớp mầm non tư thục có trách nhiệm:

Báo cáo theođịnh kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của trường, lớp với cơ quan giáo dục- đào tạo địa phương theo quy định chung của ngành.

Điều 19:Trường, lớp mầm non tư thục được tổ chức thi đua và xét khen thưởng như đối vớicác đơn vị khác trong ngành mầm non.

Điều 20:

a/ Nếutrường, lớp mầm non tư thục có những biểu hiện yếu kém, không thực hiện đượcchương trình, mục tiêu và kế hoạch đào tạo hoặc vi phạm quy chế, cơ quan giáodục - đào tạo có trách nhiệm giúp đỡ khắc phục.

b/ Khi đãđược giúp đỡ; trường, lớp tư thục không thể phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệmvụ, cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép cho phép thành lập trường, lớp sẽthu hồi giấy phép hoặc cho phép tự giải thể.

c/ Trongtrường hợp bị giải thể:

- Cơ quangiáo dục - đào tạo địa phương có trách nhiệm giúp đỡ, giới thiệu các cháu đanghọc ở trường, lớp đó chuyển sang học ở các trường mầm non khác.

- Chủ trường,chủ lớp có trách nhiệm, giải quyết quyền lợi cho giáo viên, nhân viên theo hợpđồng lao động đã ký (dù chưa hết thời hạn đã ghi trong hợp đồng).

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21:Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành./.

BT.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO