THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1447/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ ĐỂ MUA BÙ SỐ VẮC XIN, THUỐC SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐÃXUẤT CẤP TRONG NĂM 2007

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2628/BNN-KH ngày 25 tháng 09 năm 2007, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tưtại văn bản số 7583/BKH-TM &DV ngày 16 tháng 10 năm 2007, Tài chính tại vănbản số 13909/BTC-DTQG ngày 15 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 51,4 tỷđồng (trong đó 06 tỷ đồng từ nguồn dự trữ quốc gia bằng tiền và 45,4 tỷ đồng từnguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn để mua bù số vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia đã xuất năm2007.

Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng quy định hiệnhành việc tổ chức mua số vắc xin, thuốc sát trùng trên kịp thời, đủ tiêu chuẩnnhập kho dự trữ quốc gia.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ:Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, Website CP, Vụ NN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3 bản), Nguyện (20b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng