BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14478/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2015 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
-
Công báo;
-
Website Bộ Công Thương;
-
Lưu: VT, PC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Thắng Hải


Bộ Công Thương

B.QT.07.01

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(tính đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2015)

(Ban hành kèm theo Quyết định s 14478/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Ngày, tháng năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

I. Nghị định của Chính phủ

1.

09/01/2006

Nghị định số 05/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Hội đồng Cnh tranh.

Được thay thế bởi Nghị định số 07/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cnh tranh

2.

12/9/2000

Nghị định số 48/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Lut Dầu khí

Được thay thế bởi Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí

3.

06/7/2001

Nghị định số 34/2001/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí

4.

24/12/2009

Nghị định số 115/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban hành kèm theo Nghị định số 34/2001/NĐ-CP

II. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1.

08/3/1999

Quyết định số 41/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý an toàntrong hoạt động dầu khí

2.

13/6/2007

Quyết định số 88/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tng thngành Thuốc lá Việt Nam

Tại Công văn số 82/TTg-KTN ngày 19 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 88/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2007

III. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương

1.

22/10/2008

Thông tư số 11/2008/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫntrình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài

Được quy định hết hiệu lực bởi Thông tư số 09/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưng Công Thương quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài

2.

29/10/2013

Thông tư số 25/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, sa đi, bsung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

Được quy định hết hiệu lực bởi Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vtrình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lc

3.

26/12/2011

Thông tư s 43/2011/TT-BCT của Bộ trưng Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

Được thay thế bởi Thông tư số 26/2015/TT-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

4.

11/11/2009

Thông tư số 33/2009/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân

Được thay thế bởi Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di Lân

5.

05/11/2009

Thông tư s 32/2009/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định tạm thời về giới hạn cho phép đi với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khtrên sản phẩm dệt may

Được thay thế bởi Thông tư s 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểmtra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyn hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

6.

13/4/2001

Thông tư s 09/2001/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn về tchức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường ở địa phương

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thịtrường địa phương

IV. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương

1.

26/3/2011

Quyết định s 305/2001/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế về hàng hóa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2015/TT-BCT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.

08/3/2005

Quyết định s 0336/2005/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại ủy quyền cho các phòng quản lý xuất nhập khu cp phép hàng hóa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s11/2015/TT-BCT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3.

22/11/2005

Quyết định số 3836/2005/QĐ-BCN của Bộ trưng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Đơn giá quy hoạch phát trin điện lực

Được thay thế bởi Thông tư s 30/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ

4.

30/12/2008

Quyết định s 52/2008/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Được quy định hết hiệu lực bởi Thông tư s 35/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương

V. Thông tư liên tịch do Bộ Công Thương chủ trì ban hành

1.

28/5/2008

Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Công Thương thuộcy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện