ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc giao chỉ tiêu Quỹ phòng, chống lụt bão năm 2000

_________________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 50/NĐ- CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt bão;

Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai tại tờ trình số 03/TT- PCLB ngày 12/4/2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2000 cho các huyện, thị xã như sau:

Tổng số : 236.907.000đ (Hai trăm ba mươi sáu triệu chín trăm linh bẩy nghìn đồng).

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2.Giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức tốt công tác thu, chi Quỹ phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2000 tại các địa phương theo đúng quy định tại Nghị định 50/NĐ- CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Trưởng ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng