NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145-QĐ/NH7

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI NGỌAI TỆ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứPháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ban hành theo lệnh số 37-LCT/HĐNN.8 ngày 24-5-1990của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

- Theođề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Mức lãisuất tiền gửi bằng đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước theo các kỳ hạn như sau:

- Loạikhông kỳ hạn: 2,25% năm

- Loại 1tháng : 3,00% năm

- Loại 3tháng : 3,50% năm

- Loại 6tháng : 3,75% năm

- Loại 9tháng : 4,00% năm

- Loại 12tháng : 4,50% năm

Điều 2

Mức lãisuất qui định trên áp dụng cho tất các loại tiền gửi có lãi bằng đô la Mỹ tạiNgân hàng Nhà nước của các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng đầu tư vàphát triển, Tổng công ty vàng bạc đá quí Việt nam, Ngân hàng thương mại cổphần, Công ty tài chính, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng liêndoanh.

Điều 3

Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 46-QĐ/NH7 ngày 11 tháng3 năm 1993.

Điều 4

Các Ông:Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Chánh thanh tra, Giám đốc SởGiao dịch Ngân hàng Nhà nước, thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàngthương mại quốc doanh Trung ương, Ngân hàng đầu tư và phát triển, Tổng công tyvàng bạc đá quí, Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính, Chi nhánhNgân hàng nước ngoài và Ngân hàng liên doanh tại Vịêt Nam, Giám đốc các Ngânhàng Nhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Văn Châu