SỞ TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Phòng Hành chính Tư pháp trên cơ sở đổi tên

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác trực thuộc Sở Tư pháp

________________

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã;

Căn cứ Quyết định số: 620/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp; Quyết định số: 740/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Bình Định; Quyết định số: 3098/QĐ-CTUBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Hành chính Tư pháp trực thuộc Sở Tư pháp trên cơ sở đổi tên từ Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác.

Điều 2. Giao cho Trưởng phòng Hành chính Tư pháp; Chánh Văn phòng có trách nhiệm:

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc theo quy định của pháp luật.

2. Tiến hành xây dựng Quy chế làm việc của phòng, phân công cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo tinh gọn, có hiệu quả.

3. Chánh Văn phòng tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01.01.2010./.

Giám đốc

(Đã ký)

Phan Phi Hổ