ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 19 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định v thành lập, t chức lại, giải thể đơn vị sự nghip công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghip công lp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành ph thuộc tnh;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 củaUBND tnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tnh Bình Phước;

Thực hiện Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Biên bản số 45-BB/BCS ngày 31/12/2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2406/TTr-SNV ngày 31/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Chi cục Bo vệ môi trường (sau đây viết tắt là Trung tâm).

Trụ sở của Trung tâm: Tạm thời đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2.

1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bo đm một phần kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Tài nguyên và Môi trường vtổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên ngành cp trên.

3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Trung tâm theo quy định của pháp luật, đảm bảo Trung tâm hoạt động có hiệu quả.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Trung tâm:

- Trung tâm có Giám đốc và không quá hai (02) Phó Giám đốc;

- Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật vtoàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước phápluật về lĩnh vực công tác được phân công;

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng luật, cho từ chức, nghhưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã được UBND tỉnh ban hành.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Quan trắc và phân tích môi trường;

- Phòng Tư vấn kỹ thuật môi trường và tài nguyên.

Mỗi phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưng phòng và một (01) Phó Trưởng phòng. Chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã được UBND tỉnh ban hành.

2. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp, số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ s Đán vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường đưc UBND tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Cơ chế hoạt động

Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 363/QĐ- UBND ngày 01/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Bình Phước trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 6;
- Sở Nội vụ: (05 bản);
- Sở Tài chính;
- LĐVP;
- Lưu VT, P: NC.(H-TCBC03)12/01

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Trai