ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1450/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾTDANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH VỐN NHÀ VĂN HÓA CẤP XÃ; CẤP THÔN BẢN THUỘC NGUỒN VỐN CHƯƠNGTRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 32a/QĐ-UBND ngày 10/01/2013của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia,nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương và nguồn vốn trái phiếuChính phủ năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trìnhsố: 172/TTr-KH &ĐT ngày 27/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chi tiết danh mục và kế hoạch vốnnhà văn hóa cấp xã; cấp thôn bản thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc giavề văn hoá năm 2013 theo biểu chi tiết đính kèm.

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủđầu tư) có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kế hoạch vốn được giaotheo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởKế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH

VỐN NHÀ VĂN HÓA CẤP XÃ;CẤP THÔN BẢN THUỘC NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 1450/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục

Kế hoạch vốn 2013

Chủ đầu tư

Dự án: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa biên giới, hải đảo

Tổng số

600

1

Nhà Văn hóa thôn Khuổi Giả, xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn

150

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Nhà Văn hóa thôn Tiểu khu III, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể

150

3

Nhà Văn hóa xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

300