ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1450/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐẶT TÊN CÔNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên,đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa, Thông tin Hướng dẫn thực hiệnmột số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng,ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hộiđồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên công trìnhcông cộng tại những khu vực trên địa bàn thành phố Đà Lạt như sau:

1. Công viên Trần Quốc Toản,phường 10, thành phố Đà Lạt

- Vị trí: thuộc phường 9 và phường10, thành phố Đà Lạt (trước đây là khu A, B, C dự án Công viên Bà Huyện ThanhQuan).

- Diện tích khoảng 95.144 m2.

- Giới cận:

+ Khu A, B: Đông giáp Sân vận độngTrung tâm thể thao Cao đẳng Sư phạm - Đà Lạt; Tây giáp đường Trần Quốc Toản;Nam giáp Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và chùa Quan Thế Âm; Bắc giáp đườngSương Nguyệt Ánh, thuộc phường 9 và phường 10.

+ Khu C: Đông giáp khu dân cư Cư xáBưu điện (hẻm đường Yersin); Tây giáp đường Trần Quốc Toản; Nam giáp dự án Nhà Vănhóa lao động tỉnh Lâm Đồng; Bắc giáp chùa Quan Thế Âm, thuộc phường 10.

2. Công viên Xuân Hương, phường3, thành phố Đà Lạt

- Vị trí: số 2, số 4 đường TrầnQuốc Toản, phường 3, thành phố Đà Lạt.

- Diện tích khoảng 17.540 m2.

- Giới cận: Đông giáp vòng xoayThủy Tạ; Tây giáp đường hẻm 31 Hồ Tùng Mậu; Nam giáp đường Hồ Tùng Mậu (Kháchsạn Palace); Bắc giáp đường Trần Quốc Toản.

3. Công viên Trần Hưng Đạo,phường 3, thành phố Đà Lạt

- Vị trí: Nằm bên đường Trần HưngĐạo, phường 3, thành phố Đà Lạt.

- Diện tích khoảng 19.500 m2.

- Giới cận: Đông giáp đường Hồ TùngMậu - Trần Hưng Đạo (vòng xoay Kim Cúc); Tây giáp đường Chu Văn An; Nam giápđường Trần Hưng Đạo; Bắc giáp khu dân cư đường Chu Văn An - Hồ Tùng Mậu.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình côngcộng tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt và các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Sở VHTT&DL;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên