THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1451/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊCHUẨN VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆMKỲ 2011 - 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủtịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theoNghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 4005/TTr-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc bầubổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 -2016 đối với ông Trương Văn Lắm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố HồChí Minh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ông Trương Văn Lắm chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng