UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1451/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCTHÀNH LẬP HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI TỈNH SƠNLA ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCHUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 384/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020;

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 08tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện quy hoạchphát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thành lập,tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tạiTờ trình số 259/TTr-SNV ngày 28 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng phát triển nhânlực và đào tạo theo nhu cầu xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020, gồm các ông, bà cótên sau:

1. Ông Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBNDtỉnh, Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Bá Túc - Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

3. Các thành viên Hội đồng gồm:

- Giám đốc Sở Tài chính.

- Giám đốc Sở Nội vụ.

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Giám đốc Sở Xây dựng.

- Giám đốc Sở Y tế.

- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch.

4. Mời tham gia thành viên Hội đồng:

- Hiệu trưởng các trường: Đại họcTây Bắc, Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y tế, trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấpVăn hoá, Nghệ thuật và Du lịch; trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật.

- Giám đốc các Công ty: Công ty Cổphần Giống bò sữa Mộc Châu; Công ty TNHHNN một thành viên môi trường đô thị;Công ty Điện lực Sơn La; Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La; Công ty Xổ số kiếnthiết Sơn La; Công ty TNHHNN một thành viên Nông nghiệp Tô Hiệu.

5. Thư ký Hội đồng

Trưởng phòng Văn xã, Sở Kế hoạch vàĐầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động của Hội đồngthẩm định

1. Nhiệm vụ

- Tổ chức xây dựng, phê duyệt Quy hoạchphát triển nhân lực tỉnh Sơn La đến năm 2020 và triển khai thực hiện các chươngtrình đề án, dự án cụ thể phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh trong côngtác đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giaiđoạn 2013 - 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Chế độ hoạt động

Hội đồng thẩm định làm việc kiêm nhiệm,mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Kế hoạch và Đầutư là cơ quan thường trực giúp việc cho Hội đồng thẩm định. Nhiệm vụ cụ thể củacác thành viên do Chủ tịch Hội đồng thẩm định phân công.

3. Thời gian hoạt động

Hội đồng thẩm định bắt đầu hoạt độngtừ ngày thành lập và tự giải thể, chấm dứt hoạt động khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quanvà các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, phòng KTTH;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D25b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh