UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1452/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 22 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈTIÊU KẾ HOẠCH VỐN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướngChính phủ về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tưphát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủtướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách nhà nước và vốntrái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chínhphủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tạicác địa phương; Văn bản số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 về việc hướng dẫn thựchiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN vàTPCP;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và địnhmức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh YênBái giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủtướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Quyết định số 1902/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốnđầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộtrưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;Quyết định số 1658/QĐ-BKHĐT ngày 06/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưvề việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013; Quyếtđịnh số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vềviệc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm2013;

Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy bannhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triểnthuộc ngân sách nhà nước năm 2013 - Nguồn vốn ngân sách địa phương; Quyết địnhsố 244/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giaonhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013, tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Báitại Tờ trình số 119/TTr-SKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn thuộc ngân sách nhànước năm 2013 tỉnh Yên Bái.

Danh mục và mức vốn điều chỉnh cho từng dự án như phụ lụcchi tiết kèm theo.

Điều 2. Giao thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủtịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư tổchức triển khai thực hiện theo đúng quy định xây dựng cơ bản hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; thủ trưởng cácban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vịchủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thống kê;
- Phó Văn phòng UBND tỉnh (TH);
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, XD, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN