UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1453/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁTHÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 119/TTr-SXD ngày 17/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Đơn giá thí nghiệm vậtliệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng để các tổ chức, cá nhân có liên quan thamkhảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàntỉnh Lạng Sơn (có Thuyết minh, hướng dẫn áp dụng và Đơn giá kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chứcvà cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN