UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1453/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 22 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 26 THỦ TỤC HÀNHCHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾNTRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đếnkiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre tại Tờtrình số 1177/TTr-STP ngày 17 tháng 7 năm 2013 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh tại Tờ trình số 1116/TTr-VPUBND ngày 20 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 26 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổsung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấpxã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔSUNG TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤPXÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số1453/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh BếnTre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung được sửa đổi,

bổ sung TTHC

Lĩnh vực: Tư pháp

01

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

02

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

03

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

04

Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

05

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

06

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

07

Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

08

Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

09

Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

10

Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

11

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

12

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

13

Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

14

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

15

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

16

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

17

Chứng thực hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

18

Chứng thực hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

19

Chứng thực hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

20

Chứng thực hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

21

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

22

Thủ tục Chứng thực di chúc

23

Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế

24

Chứng thực văn bản nhận di sản thừa kế

25

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

26

Chứng thực giấy uỷ quyền