ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1453/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 11 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊNĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị địnhliên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờtrình số 51/TTr-SXD ngày 13/8/2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 48/TTr-STP ngày 29/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tụchành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địabàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chứccá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦAUBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Phú Yên)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hànhthuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Xây dựng

1

Thủ tục Thỏa thuận vị trí hướng tuyến công trình ngầm đô thị

2

Thủ tục Chấp thuận đấu nối không gian công trình ngầm đô thị

3

Thủ tục Cấp phép xây dựng công trình ngầm đô thị

4

Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂCỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực Xây dựng

1. Thủ tục Thỏa thuận vị trí hướng tuyến côngtrình ngầm đô thị

1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy địnhcủa pháp luật.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả tại UBND cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nộidung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhậnvà hẹn ngày nhận kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhậnhồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả tại UBND cấp huyện theo trình tự sau:

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận Kết quả thủ tục.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ7h đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ,Tết).

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBNDcấp huyện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị thỏa thuận vị trí,hướng tuyến công trình ngầm đô thị;

- Một trong các giấy tờ về chophép đầu tư xây dựng công trình (bản sao công chứng);

- Bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí,mặt bằng,mặt cắt, hướng tuyến công trình tỷ lệ 1/500;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Tổ chức.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh theo quy định: UBND Tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND cấp huyện.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện:Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):Không.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản thỏa thuận của UBND cấp huyện.

1.8. Lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thỏa thuận vị trí, hướng tuyến.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính:

UBND cấp huyện thỏa thuận vị trí,hướng tuyến các công trình ngầm đô thị gồm: đường dây, đường ống, hào và cống,bể kỹ thuật cấp III, IV, đối với những khu vực chưa có quy hoạch chi tiết đượcduyệt.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủtục hành chính:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹthuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Thủ tục Chấp thuận đấu nốikhông gian công trình ngầm đô thị

2.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồsơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thìcông chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồsơ theo đúng quy định.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện theo trình tự sau:

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận Kết quả thủ tục.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trảkết quả: Sáng từ 7h đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h các ngày làm việc trongtuần (trừ ngày lễ, Tết).

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp huyện.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị chấp thuận đấu nốikhông gian công trình ngầm đô thị;

- Một trong các giấy tờ về chophép đầu tư xây dựng công trình (bản sao công chứng);

- Bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí,mặt bằng, mặt cắt hướng tuyến công trình tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan quản lýNhà nước có thẩm quyền thỏa thuận;

- Bản vẽ thiết kế chi tiết vị tríđấu nối.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Tổ chức.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh theo quy định: UBND Tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND cấp huyện.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện:Phòng Kinh tế Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):Không.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện.

2.8. Lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chấp thuận đấu nối không gian công trình ngầm.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính:

UBND cấp huyện chấp thuận đấu nốikhông gian công trình ngầm đô thị gồm: đường dây, đường ống ngầm, hào và cống,bể kỹ thuật cấp III, IV, đối với những vị trí đấu nối chưa có quy hoạch phânkhu chức năng xây dựng đô thị hoặc quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thịđược duyệt.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủtục hành chính:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Quyết định Số: 05/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹthuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

3. Thủ tục Cấp phép xây dựngcông trình ngầm đô thị

3.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồsơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thìcông chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồsơ theo đúng quy định.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện theo trình tự sau:

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí;

- Nhận Kết quả thủ tục.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trảkết quả: Sáng từ 7h đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h các ngày làm việc trongtuần (trừ ngày lễ, Tết).

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp huyện.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.3.1. Thành phần hồ sơ, baogồm:

a) Đối với công trình đường dâyngầm, đường ống ngầm, hào và ống bể kỹ thuật:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xâydựng công trình ngầm đô thị;

- Một trong các giấy tờ về chophép đầu tư xây dựng công trình (bản sao công chứng);

- Văn bản thỏa thuận về vị trí,hướng tuyến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (bản sao công chứng);

- Văn bản chấp thuận đấu nối khônggian (nếu có) (bản sao công chứng);

- Bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí,mặt bằng, mặt cắt, chiều sâu công trình, sơ đồ đấu nối kỹ thuật;

b) Đối với công trình giao thôngngầm, công trình công cộng ngầm, tuynen và các công trình đấu nối hạ tầng kỹthuật ngầm:

Hồ sơ cấp phép xây dựng tuân thủtheo quy định của pháp luật về xây dựng tại Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Tổ chức.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh theo quy định: UBND Tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND cấp huyện.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện:Phòng Kinh tế Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):Không.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Giấy phép xây dựng của UBND cấp huyện.

3.8. Lệ phí: 100.000đ/1 giấy phép.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính:

UBND cấp huyện cấp phép xây dựngcông trình ngầm đô thị gồm: đường dây, đường ống, hào và cống, bể kỹ thuật cấpIII, IV, trừ trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật vềxây dựng.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủtục hành chính:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹthuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

- Quyết định số 1433/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấyphép xây dựng.

4. Thủ tục Cấp phép xây dựngtạm nhà ở riêng lẻ

4.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồsơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểmtra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viếtgiấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thìcông chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơtheo đúng quy định.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện theo trình tự sau:

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí;

- Nhận Kết quả thủ tục.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trảkết quả: Sáng từ 7h đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h các ngày làm việc trongtuần (trừ ngày lễ, Tết).

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp huyện.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.3.1. Thành phần hồ sơ, baogồm:

a) Đối với nhà ở riêng lẻ tạiđô thị:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xâydựng tạm (theo mẫu đính kèm);

- Bản sao được công chứng hoặcchứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của phápluật về đất đai;

- Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộgồm:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trênlô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, cácmặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50- 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nướcmưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

b) Đối với trường hợp sửa chữa,cải tạo:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửachữa, cải tạo công trình, nhà ở (theo mẫu đính kèm);

- Bản sao được công chứng hoặcchứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của phápluật về đất đai;

- Các bản vẽ hiện trạng của bộphận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽcủa hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10x15cm) hiện trạngcông trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

4.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.4 Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4.5. Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Cá nhân.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh theo quy định: UBND Tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND cấp huyện.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện:Phòng Kinh tế Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):Không.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Giấy phép xây dựng tạm kèm theo hồ sơthiết kế có đóng dấu của UBND cấp huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợpkhông đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

4.8. Lệ phí: 50.000đ/1 giấy phép.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính:

a) Yêu cầuhoặc điều kiện 1: Công trình được cấp giấy phép xâydựng tạm phải thuộc đối tượng được cấp giấy phép xây dựng tạm và có quy mô xâydựng phù hợp theo quy định tại Điều 1, Điều 2, Quy định về việc cấp giấy phépxây dựng tạm nhà ở riêng lẻ được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh Phú Yên, và là các công trình nhàở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do UBND cấp huyện quản lý; riêngđối với các công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính thànhphố Tuy Hòa thì không phải là đối tượng nằm trên các tuyến, trục đường chínhcủa thành phố Tuy Hòa có lộ giới từ 30m trở lên.

b) Yêu cầuhoặc điều kiện 2: Công trình được cấp giấy phép xâydựng tạm phải phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư; phù hợp vớicác quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; tuân thủ các quy định về chỉ giớiđường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cậnvà các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thủy, bảo đảm các yêu cầu vềbảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắtlà PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảovệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, ditích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ,độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

c) Yêu cầuhoặc điều kiện 3: Hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựngphải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m² và không nằm trongkhu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kếxây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lâncận.

4.11. Căncứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung củaNghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xâydựng;

- Quyết địnhsố 172/QĐ-BXD ngày 06/2/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chínhmới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhànước của Bộ Xây dựng;

- Quyết địnhsố 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc ban hành Quyđịnh phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đốivới các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;

- Quyết địnhsố 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quyđịnh cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ;

- Quyết địnhsố 1433/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định mứcthu lệ phí cấp giấy phép xây dựng./.